Przeskocz do treści

Delta mi!

Sieć światłowodowa

Wojciech Nadara

o artykule ...

 • Publikacja w Delcie: październik 2015
 • Publikacja elektroniczna: 30-09-2015
 • Autor: Wojciech Nadara
  Afiliacja: XIV LO im. Stanisława Staszica, Warszawa

Tym razem omówimy zadanie Fiber-optic Network, które pojawiło się na zeszłorocznych zawodach ACM-ICPC Asia Mudanjiang Regional Contest.

obrazek

Dla | f v2 1 liczby w pozostałych trzech wierzchołkach możemy wybrać dowolnie, co daje 6 przyporządkowań |2~3,1,7,4~5~6 . Dla | f v2 2 mamy jedno przyporządkowanie | 3,2,7,5 , a dla f v2 3 dwa |2,3,7,4~5 . Odpowiedzi dla kolejnych wierzchołków to 22, 14, 63 i 44.

Dla | f v 1 2 liczby w pozostałych trzech wierzchołkach możemy wybrać dowolnie, co daje 6 przyporządkowań |2~3,1,7,4~5~6 . Dla | f v 2 2 mamy jedno przyporządkowanie | 3,2,7,5 , a dla | f v2 3 dwa | 2,3,7,4~5 . Odpowiedzi dla kolejnych wierzchołków to 22, 14, 63 i 44.

W zadaniu tym mamy dane drzewo o n wierzchołkach, a dla każdego wierzchołka |v zadane liczby naturalne 1 ⩽L ⩽ R ⩽M v v (ograniczenia to ⩽50000n⩽ 50,M ). Dobrym przyporządkowaniem będziemy nazywać przyporządkowanie każdemu wierzchołkowi |v liczby całkowitej z odpowiadającego mu przedziału |[Lv,Rv] w taki sposób, aby liczby przyporządkowane wierzchołkom połączonym krawędzią były względnie pierwsze. Dla przejrzystości oznaczmy, że dla danego przyporządkowania f liczba przypisana wierzchołkowi v to f(v). W zadaniu proszą nas, aby dla każdego wierzchołka obliczyć sumę liczb przyporządkowanych mu we wszystkich dobrych przyporządkowaniach. Wyniki należy podać modulo 9 |10 + 7, zatem wszystkie działania będziemy wykonywać modulo ta liczba.

Chwila myślenia i odrobina algorytmicznego rozsądku doprowadzają nas do wniosku, że w zadaniu nie ma na tyle "regularności" (cokolwiek by to znaczyło), aby dało się rozwiązać je inaczej niż poprzez wyznaczenie dla każdego wierzchołka v oraz każdej możliwej wartości |k, dla ilu dobrych przyporządkowań zachodzi f(v) = k. To właśnie będzie naszym celem.

Jak można się spodziewać, zapewne sporo nam pomoże, jeżeli najpierw ukorzenimy nasze drzewo (w dowolnym wierzchołku). Rozwiązanie będzie bazowało na programowaniu dynamicznym. Oznaczymy przez Tv poddrzewo ukorzenione w wierzchołku |v, a przez dp[v][k] liczbę dobrych przyporządkowań, dla których zachodzi f (v) = k, gdy ograniczymy się jedynie do wierzchołków z poddrzewa Tv. Niewątpliwie dla v będących liśćmi zachodzi dp[v][k] = 1, gdy |Lv⩽ k ⩽ Rv, i |dp[v][k] = 0 dla pozostałych wartości |k. Załóżmy teraz, że chcemy wyznaczyć odpowiedź dla wierzchołka v, który ma s synów u1,...,us i mamy już wyznaczone tablice |dp[u ],...,dp[u ]. 1 s Liczba dobrych przyporządkowań dla poddrzewa Tv spełniających | f(v) = k to iloczyn liczb dobrych przyporządkowań dla poddrzew Tui, dla których |nwd(f (ui),k) = 1. Zatem jeśli wprowadzimy oznaczenie

P[u][k] = Q dp[u][j ] nwd k, j 1

(zauważmy, że tak zapisana suma jest dobrze określona, gdyż tylko skończona liczba składników jest niezerowa), to dostaniemy wzór

dp[v][k] = P [u1][k] ⋅...⋅P[us][k]. (1)

Moglibyśmy po prostu przeiterować po wszystkich możliwych wartościach k przyporządkowanych każdemu wierzchołkowi u , i ale wtedy otrzymalibyśmy rozwiązanie co najmniej kwadratowe w zależności od , M co byłoby zdecydowanie zbyt wolne. Dlatego stajemy przed kluczowym problemem szybkiego wyznaczenia P [u][k] dla ustalonego syna u. Skoro mowa o względnej pierwszości, to z pewnością warto poznać zbiór (różnych) dzielników pierwszych liczby k; niech będą to liczby |p1,...,pm . Liczby względnie pierwsze z k to wszystkie liczby poza tymi, które są podzielne przez którąkolwiek z liczb p1,...,pm . Dla m mamy |P[u][k] = P dp[u][j ] − P dp[u][j ], j p1S j co umożliwia szybkie obliczenie żądanej wartości, o ile znalibyśmy wcześniej Pp1S jdp[u][j ]. Życie nie jest jednak takie proste i w ogólnym przypadku nie możemy po prostu odjąć PpiS jdp[u][ j] dla |i = 1,...,m, gdyż wiele ze składników postaci |dp[u][ j] odjęlibyśmy więcej niż raz (konkretnie tyle razy, ile j ma dzielników wśród liczb p1,...,pm ).

Jeśli wprowadzimy oznaczenia w(A) oraz A na zbiór liczb podzielnych przez liczbę |l, to dostaniemy zależność

P[u][k] = Q dp[u][j ] − w(Ap1 j (2)

Na ratunek w obliczeniu (2) przychodzi nam zasada włączeń i wyłączeń, a właściwie jej minimalne uogólnienie:

w(Ap1

Pomimo przerażającego wyglądu wzór ten jest całkiem prosty, ale jeżeli ktoś nie spotkał się z nim wcześniej, warto się zatrzymać i pokontemplować go przez chwilę, np. przekonując się o jego poprawności dla m (Oczywiście, w ogólnej wersji wzoru nie ma znaczenia, czym są konkretnie zbiory Api i pozostaje on prawdziwy dla dowolnych zbiorów.)

Zatem kolejną rzeczą, którą musimy zbadać, są zbiory postaci |Api Wszystkie liczby |pi1,...,pil są pierwsze, więc jeżeli pewna liczba ma być podzielna przez wszystkie z nich, to musi być podzielna przez ich iloczyn (stwierdzenie odwrotne oczywiście też jest prawdziwe), co prowadzi nas do zależności

Api

Dzięki niej wzór (2) możemy wyrazić następująco:

P[u][k] = Q dp[u][ j] + Q Q (−1)ldp[u][ j]. j 1DlDm i1@...@il pi1⋯pilS j (3)

Widać, że wielokrotnie spotykamy się tutaj z podobnymi sumami składników |dp[u][ j], zatem wprowadzając oznaczenie |S[u][i] = PiS jdp[u][j ], możemy przepisać wzór (3) w trochę milszej postaci:

P[u][k] = S[u][1] + Q Q (−1)lS[u][pi1⋯ pil]. 1DlDm i1@...@il (4)

Zauważmy, że jeżeli mamy tablicę |dp[u], to jesteśmy w stanie relatywnie szybko wyznaczyć tablicę S[u]. A konkretnie, aby obliczyć |S[u][i], potrzebujemy wysumować |M- i składników. Zatem wykonanie tego dla i = 1,...,M będzie miało złożoność czasową

111 (1+++...+))). O 23M

Zastanówmy się teraz, jaką złożoność ma wyznaczanie P [u][k] za pomocą wzoru (4). Zauważmy, że występują w nim jedynie składniki postaci |S[u][i], gdzie |i jest pewnym dzielnikiem k. Ponadto nie wszystkie dzielniki uwzględniamy (tylko takie niepodzielne przez kwadraty liczb pierwszych), ale ta obserwacja nie jest nam potrzebna, aby uzyskać sensowne oszacowanie. Zatem, aby wyznaczyć wartości P [u][k] dla ,k = 1,...,M musimy wysumować co najwyżej tyle składników, ile jest łącznie dzielników liczb , 1,...,M ale ich liczba jest również rzędu logM).O(M Aby szybko się dostać do tych składników, warto na samym początku programu dla każdej liczby od 1 do M spamiętać jej bezkwadratowe dzielniki.

obrazek

Podsumowując, mając tablice dp[ui] dla wszystkich synów wierzchołka |v, możemy w czasie logM) O(sM kolejno wyznaczyć tablice |S[ui] i |P[ui], co pozwoli nam skorzystać ze wzoru (1) do wyznaczenia |dp[v]. Zatem w sumarycznym czasie logM) |O(nM możemy tą metodą wyznaczyć odpowiedź dla korzenia drzewa. Uruchamiając powyższy algorytm dla każdej możliwości wyboru korzenia, możemy rozwiązać zadanie w czasie logM). O(n Jednak autorów zadania taka złożoność nie satysfakcjonuje i wymagane jest rozwiązanie logM).O(nM

Pomysł pozwalający obliczać nam kompletne informacje dla wszystkich wierzchołków drzewa (a nie tylko te uwzględniające wierzchołki z odpowiadających im poddrzew), polega na spychaniu informacji z korzenia w dół, przesyłając informacje z "naddrzewa". Niech v będzie pewnym wierzchołkiem, a w jego ojcem w drzewie. Pamiętamy, że tablica dp | jest iloczynem odpowiednich wartości tablic P | dla sąsiadów w poddrzewie, dlatego jeżeli mamy kompletną tablicę dp[w], | to aby obliczyć wkład naddrzewa |v o korzeniu w wierzchołku w, powinniśmy podzielić wartości z tablicy |dp[w] przez odpowiadające wartości z tablicy |P[v], przeliczyć jeszcze raz wartości tablic |S[w] i P | [w] na podstawie nowych wartości |dp[w] (tablice te teraz lekko zmieniają swoje znaczenie, gdyż zmieniamy zbiór sąsiadów, którzy są uwzględniani w ich liczeniu), co pozwala nam wyliczyć kompletną tablicę dp[v] | (tzn. taką, w której uwzględniony jest też ojciec). Aby wyznaczyć kompletne dp[v] na podstawie informacji z ojca, potrzebujemy wykonać stałą liczbę przeliczeń tablic, z których każde odbywa się w czasie logM), O(M co daje algorytm o sumarycznej złożoności logM). O(nM