Przeskocz do treści

Delta mi!

Zapis wieżowy

Tomasz Idziaszek

o artykule ...

 • Publikacja w Delcie: luty 2016
 • Publikacja elektroniczna: 30-01-2016
 • Wersja do druku [application/pdf]: (153 KB)

Tym razem omówimy rozwiązanie zadania Zapis wieżowy z Akademickich Mistrzostw Polski w Programowaniu Zespołowym z 2006 roku.

Dla ciągu |n liczb naturalnych |a1,a2,...,an oraz liczby naturalnej m należy wyznaczyć resztę z dzielenia przez |m wieży potęgowej, w której liczby z ciągu są kolejnymi wykładnikami. Innymi słowy, mamy znaleźć wartość wyrażenia

 an aa2 mod m. 1

Przykładowo, | 23 3 mod 7 = 2, gdyż | 23 8 3 = 3 = 6561 = 937 ⋅7+ 2. Oczywiście, bezpośrednie obliczanie potęg nie wchodzi w grę, gdyż ich wartości rosną coraz szybciej z każdym dodatkowym wykładnikiem i już liczba 3 432 ma 3951 cyfr. Dla uproszczenia zapisu wieżę potęgową będziemy oznaczali przez |a1 n.

W rozwiązaniu zadania pomoże nam twierdzenie Eulera, które mówi, że dla względnie pierwszych liczb naturalnych a i |m spełniona jest kongruencja

 φ m a 1 ≡ (mod m), (*)

gdzie φ(m) oznacza liczbę liczb względnie pierwszych z m i nie większych niż ta liczba. Jeśli zatem liczby a1 i m byłyby względnie pierwsze, to moglibyśmy:

 • wyznaczyć φ(m),
 • rekurencyjnie obliczyć rozwiązanie mniejszego problemu dla ciągu |a2,...,an i modułu |φ(m), czyli |A2 = a2 n mod φ(m),
 • korzystając z twierdzenia Eulera, wyznaczyć rozwiązanie
a = aa2 n = aγ⋅φ m = aγ⋅φ m ∗≡ aA2 (mod m). 1 n 1 1 1 1

Przypomnijmy, że jeśli znamy rozkład modułu na czynniki pierwsze α |m = p α11⋯ pℓ`, to do obliczenia φ (m) możemy wykorzystać następujący wzór:

 p1-−1 p-ℓ−-1 φ(m) = m ⋅ p1 ⋯ pℓ . (**)

Rozkład ten możemy znaleźć w czasie √ -- |O( m ) , przeglądając wszystkie potencjalne dzielniki liczby |m nie większe niż √ m-. Zatem w takim też czasie wykonamy krok 1 algorytmu. Z kolei potęgowanie A2 a1 mod m z kroku 3 możemy wykonać w czasie |O(log m), stosując metodę wielokrotnego podnoszenia do kwadratu. W sumie wykonamy |n wywołań rekurencyjnych, w i -tym wywołaniu obliczając |A = a mod m , i i n i gdzie m = m 1 oraz |mi = φ(mi −1) dla |i⩾ 2, co da algorytm o złożoności czasowej √ -- O (n m ).

obrazek

Zauważmy jednak, że ze wzoru |(∗∗) widać, iż |φ(x) dla nieparzystego x jest liczbą parzystą, natomiast dla parzystego |x mamy |φ(x) ⩽ x2. Wynika z tego, że ciąg kolejnych modułów |m1,m2,m3,...,1 ma co najwyżej |2log2m wyrazów, zatem wystarczy, że wykonamy |min(n, 2log m) 2 wywołań rekurencyjnych. A po drugie, pracę wykonaną we wszystkich wywołaniach kroku 1 można sumarycznie oszacować przez √ -- |O( m ) . Zatem lepszym oszacowaniem czasu działania naszego algorytmu jest -- O( √m + min(n, log m) log m), czyli po prostu -- |O (√m ) .

Niestety, abyśmy mieli pewność, że algorytm działa poprawnie, nie tylko liczby a1 i m muszą być względnie pierwsze, ale również liczby | ai i | mi dla wszystkich | i ⩾ 2. Na szczęście twierdzenie Eulera można uogólnić, aby działało również bez założenia o względnej pierwszości. Nowa wersja brzmi następująco: dla dowolnych liczb naturalnych |a, m i k spełniona jest kongruencja

as+k⋅φ mas≡ (mod m), (***)

gdzie s jest pewną liczbą zależną od m, jednak nie większą niż log m. 2

Zanim udowodnimy to twierdzenie, zobaczmy, jak dzięki niemu naprawić nasz algorytm. Zmodyfikujemy go tak, aby nie tylko obliczał wartości A , i ale również dodatkowy bit ei równy 1 wtedy, gdy ai n ⩾mi. Znowu pokażemy, jak wykonać krok (2) algorytmu: załóżmy zatem, że |m ⩾2 i obliczyliśmy już |A2 oraz |e2.

Wyznaczmy |A1. Jeśli |e2 = 0, to a2 n < φ (m), więc A2 = a2 n i wystarczy przyjąć |A1 = aA12mod m. Z kolei jeśli e2 = 1, to |a2 n ⩾ A2 + φ(m) ⩾ log2m ⩾ s, czyli

a1 n = aa2 n = a γ−1 φ m ∗∗∗≡ aA2+ (mod m). 1 1 1

Zatem w obu przypadkach mamy A2+e2 A1 = a1 mod m. Z kolei wyznaczyć |e1 można następująco: jeśli a1 < 2, to |e1 = 0, a w przeciwnym przypadku możemy wykonać potęgowanie aA21+e2 , w każdej iteracji domnażając jedno a 1 i sprawdzając, czy wynik osiągnął już m (wykonamy co najwyżej |log2m takich iteracji). Ostatecznie złożoność czasowa całego algorytmu nie zmienia się.

Pozostaje udowodnić dane wzorem (∗ ∗∗) uogólnienie twierdzenia Eulera. Zdefiniujmy ciąg di następująco:

d0 = nwd(a, m), di = nwd (a,---m---) dla i⩾ 1, d0⋯ di−1

oraz niech |s będzie najmniejszą liczbą, taką że ds = 1. Oznaczmy też |D = d0⋯ ds−1.

Liczba m/D jest liczbą powstałą po usunięciu z m wszystkich czynników pierwszych występujących w a, zatem liczby a i m/D są względnie pierwsze. Z twierdzenia Eulera wynika zatem, że

 k⋅φ m~D a ≡ 1 (mod m/D).

Ponadto każda z liczb a/di jest całkowita, więc liczba as/D również. Mnożąc powyższe równanie przez as/D, dostajemy

as+k⋅φ m~D /D ≡ as/D (mod m/D).

Korzystając z faktu, że kongruencja | x ≡ y (mod w) jest spełniona wtedy i tylko wtedy, gdy spełniona jest |xD ≡ yD (mod wD), możemy przemnożyć przez |D obie strony i moduł powyższego równania:

as+k⋅φ m~D ≡as (mod m).

Liczby | D i | m/D są względnie pierwsze, zatem z multiplikatywności funkcji φ dostajemy |φ(m) = φ(m/D) φ (D). Ponadto wykładniki w rozkładach na czynniki pierwsze liczb |m/(d0⋯ di−1) zmniejszają się, więc |s⩽ log m. 2 Zatem ostatecznie dostajemy tezę twierdzenia:

as+k⋅φ mas≡ (mod m).