Przeskocz do treści

Delta mi!

Liczby pierwsze i jednoznaczność rozkładu – ogólniej

Władysław Narkiewicz

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: kwiecień 2012
  • Publikacja elektroniczna: 01-04-2012
  • Wersja do druku [application/pdf]: (131 KB)
  • fragmenty artykułu Władysława NARKIEWICZA z Delty 9/1979

Twierdzenie o jednoznaczności rozkładu na czynniki pierwsze w zbiorze liczb naturalnych wypowiada się najprościej w następujący sposób: każdą liczbę naturalną różną od jedności możemy przedstawić w postaci iloczynu math liczb pierwszych na jeden tylko sposób, o ile rozkłady, różniące się kolejnością czynników, uważać będziemy za równe...

Podobne twierdzenie można wysłowić także i dla liczb całkowitych, niekoniecznie dodatnich:

Twierdzenie. Każdą liczbę całkowitą, różną od math możemy przedstawić na jeden sposób w postaci iloczynu math przy czym math są liczbami pierwszymi, a liczba math równa jest math lub math

(Oczywiście i w tym przypadku należy utożsamiać rozkłady, różniące się kolejnością czynników.) Nazwijmy pierścieniem liczbowym każdy zbiór zawarty w zbiorze liczb zespolonych, w którym wykonalne jest dodawanie, odejmowanie i mnożenie. Oczywiście, zbiór math liczb całkowitych jest takim pierścieniem. Nasuwa się naturalne pytanie, czy w każdym pierścieniu liczbowym zachodzi twierdzenie analogiczne do wysłowionego przed chwilą w przypadku pierścienia math

Rozpatrzmy dla przykładu pierścień liczb całkowitych Gaussa, złożony ze wszystkich liczb zespolonych postaci math  przy czym math  są liczbami całkowitymi. O tym pierścieniu można udowodnić następujące twierdzenie, analogiczne do twierdzenia o jednoznacznym rozkładzie w math:

Twierdzenie. Jeśli math jest liczbą całkowitą Gaussa, różną od math to możemy ją przedstawić w postaci

display-math

przy czym liczby math są liczbami pierwszymi Gaussa, tj. mają tę własność, że z rozkładu math na czynniki, math gdzie math są liczbami całkowitymi Gaussa, wynika, że jeden z tych czynników jest równy, math  math  math lub math

Jeżeli

display-math

jest innym rozkładem tego typu, to math a przy tym po odpowiednim przenumerowaniu liczb math zachodzą równości: math  math  math przy czym każda z liczb math jest równa math  math  math lub math

Dla przykładu rozłożymy na czynniki pierwsze w pierścieniu Gaussa liczbę 2: mamy równość: math a rozkład ten jest rozkładem na czynniki pierwsze, bo jeśli np.  math to

display-math

a zatem math lub też math co pokazuje, że jedna z liczb math  math jest równa math  math  math lub math

Możemy przy tym także napisać:

display-math

co pokazuje, że możliwości podane w sformułowaniu twierdzenia rzeczywiście występują.

By móc sensownie sformułować twierdzenie o jednoznaczności rozkładu dla dowolnego pierścienia liczbowego, należy uprzednio określić, co będziemy rozumieli przez liczby pierwsze w takim pierścieniu i jakie liczby będą grały role liczb math w pierścieniu liczb całkowitych, czy też liczb math w pierścieniu Gaussa. W tym celu zauważmy, że odwrotność każdej z liczb math również leży w pierścieniu Gaussa.

To podsuwa następujące określenie: jeżeli math jest pierścieniem liczbowym, to liczba math należąca do niego nazywa się odwracalna w math jeżeli math oraz math należy do math (Oczywiście, liczby math i math są odwracalne w każdym pierścieniu, a przykład pierścienia Gaussa pokazuje, że liczb odwracalnych może być więcej.) Teraz możemy określić liczby pierwsze w pierścieniu math: różną od zera liczbę math pierścienia math nazywamy liczbą pierwszą w math jeżeli z równości math ( math  math wynika, że jedna z liczb math jest odwracalna w math

Używając tych definicji, możemy teraz sformułować dla dowolnego pierścienia liczbowego math odpowiednik twierdzenia o jednoznaczności rozkładu:

Twierdzenie. W pierścieniu math zachodzi twierdzenie o jednoznaczności rozkładu, jeżeli każda liczba math różna od zera i nieodwracalna da się zapisać w postaci

display-math

przy czym liczby math są liczbami pierwszymi w math a przy tym jeżeli math jest innym takim rozkładem, to math i po odpowiednim ponumerowaniu liczb math zachodzą równości:

display-math

przy czym liczby math są odwracalne.

Następujący przykład świadczy o tym, że sformułowane powyżej twierdzenie nie we wszystkich pierścieniach liczbowych jest prawdziwe:

Przykład. Rozpatrzmy pierścień math złożony ze wszystkich liczb math przy math (Proponuję Czytelnikowi sprawdzenie, że math w istocie jest pierścieniem.) Liczba 6 ma w math dwa różne rozkłady:

display-math

Nietrudno sprawdzić, że występujące tu czynniki są liczbami pierwszymi w rozważanym pierścieniu. Jeżeli np.  math  przy czym math to

display-math

a więc math lub też jedna z liczb math  math jest równa 1, a druga równa 4. Ponieważ równanie math nie ma rozwiązań całkowitych, musi zachodzić druga możliwość, a wówczas jedna z liczb math  musi być równa 1 lub math Podobnie sprawdzamy, że pozostałe czynniki naszych rozkładów są pierwsze. Pozostaje sprawdzić, że ilorazy czynników obu rozkładów nie są odwracalne, ale to wynika z uwagi, że żadna z liczb math  math nie leży w math Widzimy ostatecznie, że w pierścieniu math twierdzenie o jednoznaczności rozkładu nie zachodzi.