Przeskocz do treści

Delta mi!

Jak wyznaczyć odległość Ziemia–Księżyc?

Andrzej Branicki

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: marzec 2013
  • Publikacja elektroniczna: 01-03-2013
  • Autor: Andrzej Branicki
    Afiliacja: Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku

Odpowiedź na zawarte w tytule pytanie brzmi: bardzo łatwo. Wystarczy lornetka, a w szczególnych sytuacjach można nawet prowadzić obserwacje gołym okiem. Ta ostatnia metoda umożliwia, oczywiście, jedynie zgrubne oszacowanie odległości, natomiast rezultaty obserwacji wykonanych lornetką zasługują już na miano pomiaru.

obrazek

Rys. 1 Położenia obserwatora math  i  math  oraz Księżyca math  i  math  w chwilach obserwacji, odpowiednio, math i  math

Rys. 1 Położenia obserwatora math  i  math  oraz Księżyca math  i  math  w chwilach obserwacji, odpowiednio, math i  math

obrazek

Rys. 2 Rzuty kierunków do Księżyca na płaszczyznę ruchu obserwatora, czyli na płaszczyznę równoleżnika.

Rys. 2 Rzuty kierunków do Księżyca na płaszczyznę ruchu obserwatora, czyli na płaszczyznę równoleżnika.

Nawet jeśli, Drogi Czytelniku, nie jesteś jeszcze astronomem amatorem, podana wyżej odpowiedź jest słuszna także i w Twoim przypadku. Kolorowym tekstem podamy tu kilka rad dla bardzo początkujących adeptów sztuki obserwacji nieba.

Kilkakrotne spojrzenie na niebo w odstępie paru godzin przekonuje nas, że Księżyc nieustannie zmienia swoje położenie względem gwiazd, przemieszczając się na ich tle w lewo, tj. przeciwnie do kierunku swojego ruchu względem horyzontu. Ruch ten jest złożeniem ruchu orbitalnego Księżyca oraz ruchu obserwatora poruszającego się w przestrzeni wraz z obracającą się Ziemią. Jeżeli zatem z zaobserwowanego kątowego przemieszczenia Księżyca math wyodrębnimy tę jego część math która jest następstwem zmiany miejsca obserwacji, będziemy mogli wyznaczyć odległość do Księżyca math na podstawie odległości math  o jaką przesunął się podczas pomiarów obserwator.

Jak wyznaczyć wartość math Przyjmijmy, że obserwator dokonał dwukrotnej rejestracji pozycji Księżyca na tle gwiazd. Rysunek 1 przedstawia położenia obserwatora math  i  math  oraz Księżyca math  i  math  w momencie pierwszej i drugiej obserwacji, odpowiednio math i  math Na rysunku 2 ta sama sytuacja jest pokazana od strony północnego bieguna Ziemi. Na tym rysunku położenia obserwatora oraz kierunki obserwator Księżyc są zrzutowane na płaszczyznę, w której porusza się obserwator, tj. na płaszczyznę równoleżnika obserwatora. Dla uproszczenia rysunku przyjęto, że obserwacje wykonane zostały w chwilach math i  math symetrycznych względem chwili math w której Księżyc osiąga największą wysokość ponad horyzontem math. Wówczas przemieszczenie math  obserwatora między pierwszą i drugą obserwacją będzie prostopadłe do kierunku na Księżyc w chwili jego górowania. Ze względu na znikomość tego przemieszczenia w porównaniu z odległością do gwiazd można przyjąć, że dwie równoległe linie oznaczone (na Rys. 2) symbolem math wychodzące z miejsc obserwacji math  i  math  wskazują na tle gwiazd ten sam punkt. Jest to miejsce, w którym jest widoczny Księżyc podczas drugiej obserwacji. Prosta math (linia kropkowana) pokazuje natomiast kierunek do Księżyca, jaki wskazałby obserwator w chwili math gdyby patrzył z miejsca, w którym dokonywał pierwszej obserwacji, czyli w przypadku, gdyby przemieszczenie Księżyca na tle gwiazd powodowane było jedynie jego ruchem orbitalnym. Z rysunku 2 wynika także związek między przemieszczeniem math  i odległością do Księżyca math Z uwagi na to, że kąt math jest bardzo mały, spełniają one zależność math

Górowanie jest chwilą, w której obiekt osiąga największą wysokość ponad horyzontem, czyli wtedy, gdy przechodzi on przez płaszczyznę prostopadłą do horyzontu, przecinającą go wzdłuż kierunku północ-południe. Wystarczającą dokładność wyznaczenia math można uzyskać, wykonując obserwacje gołym okiem. Wystarczy, na przykład, określić chwile math i  math ograniczające przedział czasu, w którym będzie się wydawało, że Księżyc znajduje się w kierunku południowym. Wartości te pozwolą oszacować zarówno moment górowania math jak i niepewność oszacowania math

Rysunek 3 przedstawia położenia Księżyca na tle gwiazd tak, jak widzi je ziemski obserwator. Zaznaczono tam również przestrzenną orientację płaszczyzny równoległej do płaszczyzny ruchu obserwatora. Zaobserwowane przemieszczenie Księżyca względem gwiazd math  o kąt math jest wypadkową orbitalnego przemieszczenia Księżyca o kąt math w płaszczyźnie orbity Księżyca math  oraz przemieszczenia o kąt math wynikający z przesunięcia obserwatora w płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny jego ruchu math . Zwrot przemieszczenia math jest przeciwny do kierunku ruchu obserwatora, czyli zgodny z ruchem gwiazd względem horyzontu – w prawo.

obrazek

Rys. 3 Położenia Księżyca math  i  math  na tle gwiazd obserwowane z Ziemi w chwilach math i  math Przez math  oznaczono położenie Księżyca, jakie widziałby nieruchomy obserwator pozostający stale w  math  Punkty math  i  math  są rzutami punktów odpowiednio math  i  math  na płaszczyznę równoleżnika obserwatora.

Rys. 3 Położenia Księżyca math  i  math  na tle gwiazd obserwowane z Ziemi w chwilach math i  math Przez math  oznaczono położenie Księżyca, jakie widziałby nieruchomy obserwator pozostający stale w  math  Punkty math  i  math  są rzutami punktów odpowiednio math  i  math  na płaszczyznę równoleżnika obserwatora.

Najprostszy sposób wyznaczenia math  polega na zarejestrowaniu pozycji Księżyca względem gwiazd w chwilach jego górowania math i  math podczas dwóch kolejnych nocy (rys. a). W chwili górowania pozycja obserwatora względem prostej łączącej środek Ziemi i Księżyca jest taka sama, więc zaobserwowane kątowe przemieszczenie Księżyca math będzie spowodowane wyłącznie jego ruchem orbitalnym.Oznacza to, że math  Jeśli przemieszczenie Księżyca na tle gwiazd math będzie określane na oko, to usprawiedliwione będzie przyjmowanie na math wartości średniej wynikającej z okresu jego obiegu wokół Ziemi math

obrazek

Rys. a Wyznaczanie chwilowej prędkości kątowej Księżyca.

Rys. a Wyznaczanie chwilowej prędkości kątowej Księżyca.

Punkty math  i  math  oraz math  i  math  przedstawione na rysunku 3, wyznaczają dwa trójkąty sferyczne. Długości boków tych trójkątów można opisać kątami odpowiednio math i  math  oraz math i  math  Jeśli odstęp czasu pomiędzy pierwszą i drugą obserwacją math będzie wynosił kilka godzin, to wszystkie te kąty będą bardzo małe i trójkąty sferyczne math  i  math  można przybliżyć przez trójkąty płaskie. Otrzymamy stąd:

display-math(1)

co pozwoli nam już obliczyć odległość do Księżyca math przy znajomości przesunięcia math

Do wyznaczenia wartości kąta math niezbędna jest znajomość kierunku, w którym przesunął się Księżyc względem gwiazd w wyniku ruchu obserwatora math . Z powodu rotacji Ziemi każdy obserwator porusza się po okręgu (równoleżniku), którego płaszczyzna jest prostopadła do osi obrotu Ziemi. Jeśli obserwowany obiekt znajduje się w kierunku tworzącym z osią obrotu Ziemi kąt przekraczający math jak ma to miejsce w przypadku Księżyca, to w kilkugodzinnym okresie obserwacji, obejmującym moment górowania, przemieszczenie obiektu spowodowane ruchem obserwatora będzie niemal dokładnie równoległe do płaszczyzny ruchu obserwatora. Ponieważ oś obrotu Ziemi można utożsamiać z osią obrotu nieba, więc płaszczyzna ruchu obserwatora (płaszczyzna równoleżnika) jest prostopadła do tej osi. Na rysunku lub mapie nieba reprezentowała ją będzie linia przechodząca przez miejsce, w którym znajduje się Księżyc i prostopadła do kierunku na biegun nieba (Gwiazdę Polarną) lub linia równoległa do kierunku dobowego ruchu gwiazd. Zwrot przesunięcia Księżyca spowodowany ruchem obserwatora będzie przeciwny do ruchu obserwatora, czyli zgodny z kierunkiem dobowego ruchu gwiazd.

obrazek

Rys. 4 Widok Ziemi od strony bieguna. Przez math i  math  oznaczono przemieszczenie obserwatora oraz rzut tego przemieszczenia na kierunek prostopadły do kierunku Ziemia–Księżyc w chwili górowania Księżyca. Jak poprzednio, math  i  math  oznaczają położenia obserwatora w chwilach odpowiednio math i  math

Rys. 4 Widok Ziemi od strony bieguna. Przez math i  math  oznaczono przemieszczenie obserwatora oraz rzut tego przemieszczenia na kierunek prostopadły do kierunku Ziemia–Księżyc w chwili górowania Księżyca. Jak poprzednio, math  i  math  oznaczają położenia obserwatora w chwilach odpowiednio math i  math

Wyznaczając przesunięcie math  warto uwzględnić sytuację ogólniejszą od przedstawionej na rysunku 2, mianowicie taką, że przestrzenne przesunięcie obserwatora math nie jest prostopadłe do kierunku na Księżyc w chwili jego górowania, tj. gdy math (Rys. 4). Patrząc na trójkąt o wierzchołkach w punktach math  i w środku Ziemi, stwierdzamy, że math  gdzie math  jest promieniem Ziemi, math szerokością geograficzną obserwatora, zaś math  prędkością kątową ruchu wirowego Ziemi. Rzut całkowitego przestrzennego przemieszczenia obserwatora math na kierunek prostopadły do kierunku Ziemia–Księżyc w chwili górowania Księżyca jest równy math  Ponieważ zaś math oraz math  więc ostatecznie otrzymamy

display-math(2)

Podstawiając obliczone ze wzorów (1) i (2) wielkości math oraz math  do zależności math  uzyskujemy szukaną odległość do Księżyca.

obrazek

Rys. b Przykład przybliżonej oceny położenia Księżyca w oparciu o jeden bliski, jasny obiekt. Linią przerywaną narysowane są okręgi informujące o wielkości błędu lokalizacji tarczy Księżyca.

Rys. b Przykład przybliżonej oceny położenia Księżyca w oparciu o jeden bliski, jasny obiekt. Linią przerywaną narysowane są okręgi informujące o wielkości błędu lokalizacji tarczy Księżyca.

Względna dokładność wyznaczenia kątów math i  math będzie tym większa, im dłuższy będzie odstęp czasu math między obserwacjami. Wzrostowi dokładności sprzyjała będzie również sytuacja, gdy Księżyc będzie położony w pobliżu jasnych gwiazd lub planet. Minimalnym wymogiem byłby jeden jasny obiekt w odległości nieprzekraczającej średnicy pola widzenia lornetki. W tym przypadku do zbudowania układu odniesienia pozwalającego ocenić przesunięcie Księżyca względem obiektu należy wykorzystać dwa dowolne punkty na tarczy Księżyca lub przynajmniej jego rogi (Rys. b). Rezultatem obserwacji powinno być zaznaczenie na rysunku lub mapie dwóch położeń Księżyca względem gwiazd, zanotowanie chwil math i  math dokonania tych lokalizacji oraz zaznaczenie kierunku ruchu obserwatora.

Jeśli zdarzy się tak, że w pobliżu Księżyca znajdzie się jasna gwiazda lub jedna z jasnych planet (np. Wenus, Mars, Jowisz, Saturn), a okres math nie będzie krótszy niż cztery godziny, to oceny przesunięcia Księżyca będzie można dokonać nawet bez korzystania z lornetki. Sytuację taką należy potraktować jak zaproszenie do naukowej zabawy (jej rezultat będzie bowiem tylko grubym oszacowaniem odległości). Obserwacja polegała będzie na zapamiętaniu położenia Księżyca względem jasnego obiektu w chwili math i porównaniu go z położeniem w chwili math Zaobserwowane w ten sposób przesunięcie kątowe math najlepiej będzie określać jako wielokrotność średnicy Księżyca, a następnie wyrazić je w radianach, przyjmując na średnicę tarczy wartość math Gdy zatem, Drogi Czytelniku, zobaczysz w pobliżu Księżyca jasny obiekt, to – dla ułatwienia pamięciowych rachunków – możesz przyjąć, że kątowa średnica Księżyca jest równa math  zaniedbać math oraz pamiętać, że w ciągu godziny Ziemia przenosi każdego europejczyka na odległość około 1000 km. Przy tych założeniach, jeśli math będzie wyrażone w godzinach, a  math jako wielokrotność średnic Księżyca, to math  zaś math

Udanych obserwacji i dobrej zabawy!