Przeskocz do treści

Delta mi!

Zaglądamy do środka gwiazdy

Znanym paradoksem jest, że o ile struktura Ziemi jest skomplikowana i do dziś słabo poznana, to wiemy, że gwiazdy są w pierwszym przybliżeniu "kulami gazowymi" - i tak właśnie zatytułował swoją książkę pierwszy badacz ich wnętrz, Robert Emden...

Przyjął on, że zmiany ciśnienia |P i gęstości ρ w funkcji odległości od środka |r odbywają się przy zachowaniu relacji politropowej (politropowego równania stanu):

 n+1~nPn~n+1- ρczyliρ(P)=(K), P(ρ ) = K (1)

gdzie K i |n są stałymi, wynikającymi z własności materii danej gwiazdy; na przykład relatywistyczny gaz zdegenerowanych (ciasno upakowanych) elektronów jest dobrze opisany przez politropę z |n = 3. Póki co pominiemy dokładność tego przybliżenia w ogólnym przypadku i skupimy się na pokazaniu, jak w oparciu o nie można samemu skonstruować model gwiazdy, używając krótkiego programu komputerowego. Zacznijmy od znalezienia stosownych równań opisujących gwiazdę. Jeśli przez m oznaczymy masę części gwiazdy zawartej w kuli o promieniu r, to powiększając ją o warstwę kulistą o grubości dr, otrzymamy przyrost masy równy |dm = 4π r2ρdr. Przyspieszenie grawitacyjne na takiej powierzchni to 2 m/r,g = G gdzie |G to stała grawitacji, ponieważ wpływ mas zewnętrznych znika zgodnie z twierdzeniem Newtona. Zatem korzystając ze szkolnego wzoru |hgρ na ciśnienie atmosfery o gęstości ρ i grubości h, dostajemy w warstwie |dr spadek ciśnienia hydrostatycznego

mρ dP = − G----dr oraz dm = 4π r2ρ dr. r2 (2)

Przed obliczeniami (patrz margines) pokażemy jeszcze, że wygodnie je wykonywać, wybierając pewne umowne jednostki oraz zmienne bezwymiarowe |θ,µ i ξ :

 1+1~nn+1 ρcθ,r=rnξ,m=mnµ,skąd ρ= ρcθ, P = K (3)
mn n+1 --ρcG------(n-+1)µθ-n ρ-c4-πr3n n 2 dθ =− (n +1)P r ξ2 d ξ oraz d µ= m θ ξ dξ , c n n (4)

gdzie rn i |mn możemy zdefiniować, wymagając, by wyróżnione fragmenty wynosiły 1, i otrzymując

(n+1) m = ρ 4π r3 oraz r2= K------- ρ 1~n−1 . n c n n 4 πG c (5)
obrazek

Schemat blokowy działania metody RK(2)

Schemat blokowy działania metody RK(2)

W nowych zmiennych warunki początkowe w centrum sprowadzają się do |µ= 0,θ = 1 dla ξ = 0, a ich przybliżenia dla małych |ξ wynoszą

µ= -1ξ3,θn+1 = 1− n-+-1ξ2. 3 6 (6)

Stąd i z (4) wynika, że teraz rozwiązania na µ i |θ zależą tylko od n. Rozwiązanie rozciąga się aż do powierzchni, gdzie dla ξ = ξ1 mamy θn+1 = 0 oraz |µ= µ . 1

Do wykonania obliczeń można się posłużyć krótkim programem napisanym w języku python do ściągnięcia ze stron autora. Obliczenia wykonujemy, korzystając z równań (4), startując z wartości otrzymanych z (6). Program rysuje wykresy przebiegu ciśnienia i gęstości w gwieździe, przykład wykresu na następnej stronie. Zestawienie dokładnych wyników na powierzchni dla różnych n mieści tabela pod wykresem.

obrazek

Wykres dla |n 3

Wykres dla |n 3

Dotąd nie korzystaliśmy z praw różniczkowania poza oczywistym |d(cx) = cdx, z warunkiem c = const. Analityczne rozwiązania równań Emdena istnieją dla trzech wartości |n = 0,1,5 : |θ 0 = 1 −ξ 2/6,θ 1 = sin ξ/ξ oraz |θ 5 = (1 +ξ2/3)−1~2. To ostatnie rozwiązanie jest graniczne: ξ1 = ∞ . Dla |n > 5 fizyczne rozwiązania nie istnieją, bo wykres |θ nie przecina osi ξ. By sprawdzić te rozwiązania i wyrazić µ przez |θ, trzeba jednak skorzystać z prawa różniczkowania |dxa = axa−1dx, wynikającego z dwumianu Newtona |(x + δx)a − xa≈ xa + axa−1δx + ⋯ − xa. Użyjemy go tylko w tym akapicie i jego znajomość nie jest potrzebna w dalszej części. Wówczas lewa strona (4) przybiera postać  n (n + 1)θ dθ, co po uproszczeniu po obu stronach daje rozwiązanie:

µ = −ξ 2 dθ-. dξ (7)
obrazek

Wynik dla n 5 pochodzi z rozwiązania analitycznego

Wynik dla n 5 pochodzi z rozwiązania analitycznego

Mając z obliczeń |ξ1 i µ 1 na powierzchni, rzeczywisty promień R i masę gwiazdy |M obliczamy z (3), otrzymując R = r ξ ∼ ρ 1− n ~ 2n n 1 c i |M= m µ ∼ ρ 1−n~3 . n 1 c Eliminując |ρc, otrzymujemy:

 n (n+1) Mn−1R3−n =-1-[ K-------] µ n−1 1ξ31−n= const. 4 π G (8)

W podobny sposób średnia gęstość ⟨ρ⟩ to  4 3 3 M/( 3πR ) = 3ρcµ1/ξ1, skąd przy pomocy (4)

mnM ρc ξ3 Pc G G ξ1 --- = --1 oraz --= ---------= -------- --. ⟨ρ⟩ 3µ1 ρc (n + 1)rn (n + 1)R µ1 (9)

Zależność 8 jest bardzo ważna i może być weryfikowana w oparciu o obserwacje astronomiczne. Odwracając problem, dla znanych M i |R oraz |n można obliczyć ρ c i . K

Z równania (8) wynika, że dla n = 3 gwiazda o danej masie zachowując równowagę mechaniczną (hydrostatyczną), może przyjmować różne promienie. Oznacza to, że jej równowaga jest obojętna. Można pokazać, że w równowadze trwałej są kule gazowe dla |n < 3. Przykładem jest Ziemia o wnętrzu złożonym z ciekłych metali, gdzie gęstość praktycznie nie zmienia się z ciśnieniem, co oznacza n = 0 w równaniu (1). Natomiast dla |n > 3 gwiazda nie jest trwała: ulega albo rozproszeniu, albo kurczy się do momentu, w którym zmiana własności sprasowanego gazu spowoduje |n < 3.

Używając równania (9), można także obliczyć temperaturę w centrum gwiazdy. Skorzystamy z równania stanu gazu doskonałego, zapisanego jako |P = kT ρ/µ g, gdzie |µg to masa cząsteczki gazu, a k to stała Boltzmanna. Jeśli |m i V | to masa i objętość gazu, to gęstość jest m/V , a stała liczba Avogadro |N jest ilością cząsteczek w molu, to µg |N jest masą mola; zatem liczba moli to µ)q = m/(N g i stała gazowa jest równa , |ℛ = kN to podstawiając, otrzymujemy |PV = qℛT , czyli zwykłą postać równania gazu. Wstawiając do (9), dostajemy

M Pc kTc G ξ 1 ρ- = µ---= (n-+1)R-µ- . c g 1 (10)

Dla Słońca w przybliżeniu można użyć n = 3, choć naprawdę n jest nieco mniejsze i zmienia się z promieniem. Wyjaśnienie, dlaczego tak się dzieje, to temat na inną opowieść: o porównaniu gwiazd zwykłych (takich jak Słońce) i "kwantowych", czyli białych karłów.