Przeskocz do treści

Delta mi!

Collect and Collapse: obszary zjonizowane a formowanie się gwiazd

Miguel Figueira

o artykule ...

 • Publikacja w Delcie: grudzień 2020
 • Publikacja elektroniczna: 1 grudnia 2020
 • Autor: Miguel Figueira
  Afiliacja: Narodowe Centrum Badań Jądrowych
 • Wersja do druku [application/pdf]: (707 KB)

W połowie XX wieku astronomowie zaobserwowali kilka niezwiązanych ze sobą grawitacyjnie skupisk gwiazd wysokomasowych typu OB (tzw. asocjacji gwiazdowych OB). Okazało się, że każda z tych grup zawiera gwiazdy mniej więcej w tym samym wieku, co może sugerować, że formowanie się gwiazd w tych obszarach następowało w sposób sekwencyjny: pierwsza generacja spowodowała uformowanie drugiego pokolenia gwiazd o dużych masach, druga - trzeciego i tak dalej (rys. 1). Ten prosty, sekwencyjny scenariusz może wyjaśnić, w jaki sposób gwiazdy w każdej z zaobserwowanych podgrup znajdują się w tej samej lub bardzo zbliżonej fazie ewolucji.

obrazek

Rys. 1 Schematyczne przedstawienie sekwencyjnego scenariusza tworzenia się gwiazd z uformowanymi trzema pokoleniami i czwartym pokoleniem gwiazd tworzącym się w chmurze pyłu. Strzałki wskazują, że do powstania drugiego i wyższych pokoleń gwiazd przyczyniła się bezpośrednio podgrupa wcześniejsza

Rys. 1 Schematyczne przedstawienie sekwencyjnego scenariusza tworzenia się gwiazd z uformowanymi trzema pokoleniami i czwartym pokoleniem gwiazd tworzącym się w chmurze pyłu. Strzałki wskazują, że do powstania drugiego i wyższych pokoleń gwiazd przyczyniła się bezpośrednio podgrupa wcześniejsza

Terminem |HII astronomowie określają zjonizowany wodór atomowy (obszar Hi to obłok neutralnego wodoru atomowego, a H | 2 to wodór cząsteczkowy). W artykule Gwiezdne przedszkola - obszary HII w galaktyce (Delta 4/2020 ), opisałem tworzenie się zjonizowanych (HII) regionów wokół gwiazd o dużych masach. Zasadniczo gwiazdy o dużej masie emitują fotony w zakresie ultrafioletowych (UV) długości fal elektromagnetycznych, które jonizują chmurę wodoru wokół nich. Kiedy liczba jonizacji jest równa liczbie rekombinacji, obszar HII osiąga swoją początkową wielkość nazywaną sferą Strömgrena. Po utworzeniu sfery Strömgrena ciśnienie jonizacji wewnątrz obszaru H II jest większe niż ciśnienie otaczającej go chmury. Ta różnica ciśnień powoduje rozpoczęcie fazy ekspansji. Naddźwiękowy front jonizacyjny (IF) tworzy front uderzeniowy (SF), który następnie ścieśnia chmurę (Delta 4/2020). Poprzez rozszerzanie się coraz więcej materiału gromadzi się pomiędzy frontami. Stabilne ciśnienie utrzymywane pomiędzy frontami IF a SF sprawia, że chmura (w kształcie torusa) jest odporna na zapadanie grawitacyjne, aż do momentu osiągnięcia gęstości krytycznej, powyżej której utrzymywany pomiędzy frontami materiał rozpada się na kawałki. Powstałe w ten sposób fragmenty będą stanowiły siedlisko dla kolejnych pokoleń gwiazd. Mechanizm ten, w którym nowe pokolenie gwiazd jest konsekwencją gromadzenia się (collect) materiału i zapadania się (collapse) otrzymanej chmury materiału, znany jest jako Collect&Collapse (C&C) i został odkryty przez Bruce'a Elmegreena i Charlesa Ladę w 1977 roku. Zauważyli oni, że warstwa ogrzana przez region HII sprzyja powstawaniu gwiazd o dużej masie, ponieważ masa otrzymanych fragmentów jest proporcjonalna do temperatury materiału w warstwie pomiędzy frontami. Ponadto niestabilność w obszarze |H II , spowodowana wstrząsem z rozpadu warstwy po osiągnięciu temperatury krytycznej, prowadzi do powstawania większych, a co za tym idzie, masywniejszych fragmentów. Innymi słowy, gwiazdy wysokomasowe mogą wzbudzać powstawanie gwiazd wysokomasowych, które następnie same mogą indukować powstawanie nowych gwiazd wysokomasowych. Taka reakcja łańcuchowa może zachodzić do momentu wyczerpania zapasu gazu w chmurze.

W celu oszacowania właściwości fizycznych związanych z fragmentami warstw astronomowie posiłkują się sformułowaniami analitycznymi. Poniżej przyjrzymy się dwóm z nich - czasowi potrzebnemu do rozdrobnienia (fragmentacji) warstwy oraz średniej masie powstałych kawałków:

pict

gdzie c ,N LyC s oraz n 0 oznaczają kolejno prędkość dźwięku, liczbę fotonów o energiach powyżej granicy Lymana emitowanych z masywnej gwiazdy oraz początkową gęstość chmury, a Myr oznacza miliony lat. W pierwszym przybliżeniu przyjmujemy, że cs∼ T 12, gdzie |T jest temperaturą chmury. Liczbę fotonów N LyC możemy wyznaczyć z pomiaru linii H α (cecha charakterystyczna zjonizowanego wodoru), emisji swobodno-swobodnej (free-free emission), promieniowanie pochodzące z rozpraszania swobodnych elektronów na jonach, obserwowane w radiowych długościach fal) lub z symulacji, o ile znany jest typ spektralny gwiazdy o wysokiej masie. Wartość |n0 jest trudna do oszacowania, ponieważ początkowy rozkład pyłu w chmurze nie jest znany. Generalnie zakładamy, że materiał neutralny zawarty w warstwie początkowo znajdował się wewnątrz obszaru HII.

obrazek

Rys. 2 Czas potrzebny do rozdrobnienia warstwy, t frag (lewy panel) oraz średnia masa fragmentów | frag M (prawy panel) w funkcji początkowej gęstości chmury | n0. Ciągłe linie odpowiadają modelowi z typowymi wartościami |cs oraz LyC, N linia przerywana otrzymana jest dla 1 cs 0,4 km s , a kropkowana dla 491 LyC10s N

Rys. 2 Czas potrzebny do rozdrobnienia warstwy, tfrag (lewy panel) oraz średnia masa fragmentów frag M (prawy panel) w funkcji początkowej gęstości chmury n0. Ciągłe linie odpowiadają modelowi z typowymi wartościami |cs oraz LyC, N linia przerywana otrzymana jest dla cs 0,4 km s 1, a kropkowana dla LyC1049s1 N

Na rysunku 2 ciągłą linią przedstawiona jest zależność czasu potrzebnego do rozdrobnienia warstwy, |tfrag, w funkcji parametru |n0 dla wartości −1 |cs = 0,3 km s (T ∼ 20K) oraz 48−1 LyC=10s. |N Wraz ze wzrostem parametru |n0 krytyczna gęstość, powyżej której warstwa rozpada się, osiągana jest szybciej, a więc tfrag jest niższy. Również wzrost LyC |N ( |1049 s−1, linia kropkowana) prowadzi do skrócenia czasu t . frag Jeśli T wzrośnie o współczynnik 2 −1 (cs ∼0,4 km s , przerywana linia), tfrag także wzrośnie, gdyż temperatura będzie przeciwdziałać zapaści grawitacyjnej. Na rysunku można zaobserwować, że masa fragmentów zależy głównie od czynnika |c, s czyli pośrednio od temperatury chmury, ale także od niestabilności w warstwie, a nie od LyC |N czy |n0.

Występowanie masywnych fragmentów nie jest gwarancją, że gwiazdy o dużej masie będą się w nich skutecznie formować, ale zdecydowanie wspiera tezę, że gwiazdy o masach powyżej 8M mają, poprzez mechanizm C&C, potencjał do tworzenia nowego pokolenia gwiazd o dużych masach.

Tłumaczenie: Katarzyna Małek i Anna Durkalec