Przeskocz do treści

Delta mi!

Fraktale kwantowe

Daniel Wójcik

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: lipiec 2011
  • Publikacja elektroniczna: 01-07-2011
  • Autor: Daniel Wójcik
    Afiliacja: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
  • Wersja do druku [application/pdf]: (340 KB)

Czy funkcje fraktalne mają cokolwiek wspólnego z opisem zjawisk w rzeczywistości? Okazuje się, że tak. Funkcje fraktalne mogą opisywać stany kwantowe prostych obiektów, np. cząstki w pudełku...

W wyniku edukacji szkolnej można nabrać przekonania, że świat pełen jest gładkich obiektów, dobrze opisywanych przez linie proste, płaszczyzny, koła, kule itd. Poprosiwszy kogoś o narysowanie typowego wykresu funkcji, zwykle otrzymamy wykres wielomianu lub złożenia najbardziej znanych funkcji gładkich. A jednak, ściśle rzecz biorąc, typowa funkcja nie jest nigdzie ciągła, typowa funkcja ciągła nie jest nigdzie różniczkowalna itd. Odkrycie to było szokiem dla wielu matematyków, którzy jeszcze niewiele ponad sto lat temu uważali, że wszystkie funkcje ciągłe są różniczkowalne (opinię tę do dziś podziela wielu studentów na egzaminach analizy matematycznej).

obrazek

Rys. 1 (a) Fraktalny dywan kwantowy dla cząstki w pudełku, jaśniejszy odcień oznacza większą gęstość prawdopodobieństwa; (b) i (c) cięcia przestrzenne dywanu w  math i  math; (d) cięcie czasowe w  math

Rysunki otrzymano, składając 200 początkowych składników we wzorze (9).

Rys. 1 (a) Fraktalny dywan kwantowy dla cząstki w pudełku, jaśniejszy odcień oznacza większą gęstość prawdopodobieństwa; (b) i (c) cięcia przestrzenne dywanu w  math i  math; (d) cięcie czasowe w  math

Rysunki otrzymano, składając 200 początkowych składników we wzorze (9).

Podstawy analizy matematycznej uporządkowano w drugiej połowie XIX wieku i wtedy zaczęto odróżniać funkcje różniczkowalne od ciągłych. Naturalnie pojawiło się pytanie, czy istnieją ciągłe funkcje, które nie są nigdzie różniczkowalne. Pierwszą osobą, która rozważała ten problem, był prawdopodobnie Riemann. W 1861 r. postawił hipotezę, że funkcja

display-math(1)

jest ciągła, ale nieróżniczkowalna, jednak nie był w stanie tego udowodnić. W 1872 r. Weierstrass podał inną funkcję, noszącą dziś jego nazwisko,

display-math(2)

i udowodnił, że dla pewnych wartości math i math nie jest ona różniczkowalna dla żadnego math Kolejny krok wykonał Godfrey Hardy (1877–1947), który udowodnił nieróżniczkowalność math  dla wszystkich wartości math spełniających warunki math  math Dostarczył on również dowodu nieróżniczkowalności funkcji math dla dowolnego niewymiernego math Później pokazano, że math jest różniczkowalna dla pewnych wymiernych wartości math

Hardy nie tylko wykazał nieróżniczkowalność math  ale też zmierzył ją: udowodnił mianowicie, że

display-math(3)

gdzie

display-math

Korzystając z tego wyniku, można wykazać, że wymiar pudełkowy (opisany w artykule Krzysztofa Barańskiego) wykresu funkcji Weierstrassa math  wynosi

display-math(4)

Funkcje, których wykresy mają niecałkowity wymiar pudełkowy, nazywamy funkcjami fraktalnymi.

Czy jednak ma to cokolwiek wspólnego z opisem zjawisk w rzeczywistości? Okazuje się, że funkcje fraktalne mogą opisywać stany kwantowe prostych obiektów, np. cząstki w pudełku. Zanim to pokażemy, przypomnijmy podstawowe zasady mechaniki kwantowej. W mechanice klasycznej żeby opisać stan układu, musimy podać położenia i prędkości wszystkich jego elementów składowych. Jeżeli znamy wszystkie siły działające w układzie, możemy wyznaczyć jego przyszły stan, korzystając z praw Newtona, czyli rozwiązując równania ruchu. W mechanice kwantowej stan układu opisywany jest przez zespoloną funkcję falową math której ewolucję opisuje równanie Schrödingera. Kwadrat modułu funkcji falowej, math jest gęstością prawdopodobieństwa zaobserwowania układu w danym punkcie math w chwili math

obrazek

Rys. 2 (a) Fraktalny dywan kwantowy dla cząstki w pudełku; (b) średnia prędkość; (c) i (d) cięcia przestrzenne w  math i  math; (e) i (f) cięcia czasowe w  math i  math Wykresy otrzymano, składając pierwsze 20 składników we wzorze (10) dla math  math

Rys. 2 (a) Fraktalny dywan kwantowy dla cząstki w pudełku; (b) średnia prędkość; (c) i (d) cięcia przestrzenne w  math i  math; (e) i (f) cięcia czasowe w  math i  math Wykresy otrzymano, składając pierwsze 20 składników we wzorze (10) dla math  math

Rozważmy jeden z najprostszych modeli fizycznych: poruszającą się w jednym wymiarze cząstkę o masie math  w pudełku o nieskończenie sztywnych ściankach,a więc układ mechaniczny z potencjałem math dla math poza tym math Wszystkie rozwiązania równania Schrödingera dla tego układu są postaci

display-math(5)

gdzie

display-math(6)

W 1996 roku Michael Berry zauważył, że jeżeli w chwili math wiemy o cząstce jedynie tyle, że jest ona gdzieś w pudełku, to wówczas jej stan początkowy możemy opisać funkcją falową, math wewnątrz pudełka oraz math na zewnątrz. Wtedy gęstość prawdopodobieństwa math znalezienia cząstki w punkcie math dla ustalonego czasu math jest prawie zawsze funkcją fraktalną, której wykres ma wymiar math  gdzie math  jest wymiarem przestrzeni (u nas math ). Z kolei, jeżeli ustalimy punkt math w przestrzeni, to prawie zawsze wykres gęstości prawdopodobieństwa w tym punkcie jest funkcją fraktalną o wymiarze pudełkowym math

W opisywanym przypadku funkcja falowa Berry’ego ma w chwili math postać

display-math(7)

Z równania (6) otrzymujemy

display-math(8)

Zatem

display-math(9)

Dlaczego tak prosty stan początkowy staje się fraktalem podczas liniowej ewolucji zadanej równaniem Schrödingera? W istocie stan początkowy jest nieciągły na brzegu pudełka, co jest przyczyną omówionych wyżej fraktalnych własności stanu układu. Żeby złożyć funkcję stałą na odcinku z funkcji bazowych math musimy wziąć ich nieskończenie wiele. Kiedy przybliżamy funkcję falową skończoną sumą sinusów, im bliżej brzegów, tym gorzej nam to wychodzi. Jest to tak zwany efekt Gibbsa, znany z analizy Fouriera. Ponieważ ewolucja kwantowa zmienia fazy każdej funkcji składowej proporcjonalnie do energii stanu, w każdej chwili math stan układu jest sumą nieskończonej liczby oscylacji o praktycznie losowych fazach, co prowadzi do fraktala. Okazuje się też, że energia stanu opisanego funkcją Berry’ego jest nieskończona.

Można tu zadać kilka pytań. Czy nieciągłość stanu początkowego jest koniecznym warunkiem fraktalności? Czy może raczej nieskończona energia? Czy wymiar fraktalny funkcji falowej jest zdeterminowany wymiarem przestrzeni? Okazuje się, że nieskończona energia stanu jest konieczna, żeby stan był „prawdziwym” fraktalem: funkcja falowa musi mieć składowe o dowolnie dużej energii (wysokiej częstości przestrzennej), żeby skalowanie występowało w najmniejszych skalach, a przy tym wagi składowych muszą być na tyle duże, żeby pochodna funkcji falowej nie była różniczkowalna. Natomiast można znaleźć fraktalne funkcje falowe wszędzie ciągłe o dowolnym dozwolonym wymiarze fraktalnym. (Jasne jest, że wykres ciągłej rzeczywistej funkcji musi mieć wymiar nie mniejszy niż wymiar prostej, czyli 1, a nie może być większy niż wymiar przestrzeni, w której leży, czyli 2.)

Przykładową klasę funkcji falowych o zadanym wymiarze otrzymamy, biorąc dla cząstki w pudełku stan początkowy opisany funkcją Weierstrassa (2). Wówczas

display-math(10)

gdzie math  math a math  jest stałą normalizacji. Funkcja (10) ma kilka ciekawych własności. Okazuje się, że jej część rzeczywista i urojona, a także kwadrat jej modułu, czyli gęstość prawdopodobieństwa, są funkcjami fraktalnymi. Dla dowolnego ustalonego czasu math wykres przestrzennej zależności funkcji math jest fraktalem o wymiarze math  Dla prawie każdego ustalonego math wykres funkcji math jest fraktalem o wymiarze math  ale dla gęstego, dyskretnego zbioru punktów math funkcja math jest gładka, a więc math  Wykres funkcji dwóch zmiennych math jest fraktalem o wymiarze math

Dwuwymiarowe wykresy gęstości prawdopodobieństwa math nazywamy fraktalnymi dywanami kwantowymi, w analogii do pojęcia dywanów kwantowych używanego w przeszłości. Na rysunku 2(a) pokazujemy typowy fraktalny dywan kwantowy (jaśniejsze obszary oznaczają większą gęstość prawdopodobieństwa) dla math  math i jego cięcia w czasie i przestrzeni. Okresowość w czasie z okresem math którą widzimy na dywanie, wiąże się ze strukturą widma częstości math  math   math  fraktalnej gęstości prawdopodobieństwa math W punktach math ( math) suma (10) ma tylko math  składników, w związku z czym funkcja math jest gładka ( math ). Przykład takiego zachowania pokazany jest na rysunku 2(f). Tak więc funkcja math  nie jest ciągła w żadnym punkcie math na przedziale math

Oczywiście, żaden układ nie może mieć nieskończonej energii, co, między innymi, oznacza, że nie ma w przyrodzie „prawdziwych” fraktali, tak samo, jak nie ma idealnych okręgów, prostych itd. W praktyce mówimy o fraktalach „fizycznych”, mając na myśli obiekty, które w pewnym zakresie skali wykazują (statystyczne) samopodobieństwo. Ciekawe, że te fizyczne fraktale kwantowe, zdefiniowane jako skończone sumy składników w równaniu (10), zachowują swój charakter w czasie. Podobne rozwiązania można skonstruować dla całej klasy potencjałów wiążących cząstkę wystarczająco mocno (np. dla oscylatora harmonicznego).