Przeskocz do treści

Delta mi!

Co to jest?

Nowe pomysły

Sieć optyczna - kryształ doskonały

Mateusz Łącki

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: kwiecień 2011
  • Publikacja elektroniczna: 31-03-2011
  • Autor: Mateusz Łącki
    Afiliacja: doktorant, Uniwersytet Jagielloński

Sieci optyczne są nowym materiałem, będącym cały czas przedmiotem aktywnych badań. W ostatnich latach bardzo szybko pojawiają się nowe możliwości eksperymentalne, rozwijana jest teoria. Można je zastosować do badania mechanizmów fizyki ciała stałego.

W 1913 roku Niels Bohr zapostulował model atomu wodoru. W tym modelu układ protonu i elektronu nie może mieć dowolnej energii wiązania, lecz musi ona wynosić math dla math Przeskok między poziomami math i math jest powiązany z absorpcją lub emisją fotonu o energii math Zbiór wszystkich liczb math tworzy tzw. widmo, czyli zbiór wartości energii fotonów, które atom może emitować lub absorbować. Foton o energii math ma określoną częstotliwość: math gdzie math jest stałą Plancka.

obrazek

Rys. 1 Fala elektromagnetyczna opisana równaniami (4)–(5). W górnym wierszu fala biegnąca (maksima przesuwają się wzdłuż osi), w dolnym stojąca (maksima wykonują ruch góra-dół, nie przemieszczają się wzdłuż osi).

Rys. 1 Fala elektromagnetyczna opisana równaniami (4)–(5). W górnym wierszu fala biegnąca (maksima przesuwają się wzdłuż osi), w dolnym stojąca (maksima wykonują ruch góra-dół, nie przemieszczają się wzdłuż osi).

obrazek

Rys. 2 Indukcja momentu dipolowego przez jednorodne pole elektryczne.

Rys. 2 Indukcja momentu dipolowego przez jednorodne pole elektryczne.

obrazek

Rys. 3 Jasnym kolorem zaznaczono pole math fali stojącej dla różnych math (dla math). Jeśli mianownik w równaniu (5) jest dodatni, to math  jest postaci (a), jest natomiast postaci (b), jeśli jest ujemny.

Rys. 3 Jasnym kolorem zaznaczono pole math fali stojącej dla różnych math (dla math). Jeśli mianownik w równaniu (5) jest dodatni, to math  jest postaci (a), jest natomiast postaci (b), jeśli jest ujemny.

Inne pierwiastki mają więcej elektronów, tym samym mają bardziej skomplikowane widma, bardzo trudne do obliczenia nawet w przybliżeniu. Widma (nawet wodoru) komplikują też nieuwzględnione efekty (choćby relatywistyczne). Widma atomów, wyznaczone doświadczalnie lub obliczone komputerowo, są w dużej mierze skatalogowane w ogólnodostępnych źródłach.

Z klasycznego punktu widzenia światło (w tym wiązka lasera) jest falą elektromagnetyczną, którą opisują równania Maxwella. W układzie odniesienia, takim że wiązka propaguje się wzdłuż osi math w prawo (Rys. 1), falę tę można opisać jako układ pól elektrycznego i magnetycznego zmiennych w czasie i przestrzeni:

pict

gdzie math  oraz math jest długością fali, a math jej częstotliwością. Założenie, że math bierze się stąd, iż powyższe równania opisują jedynie światło wewnątrz wiązki. Jeśli zestawimy dwie wiązki powyższego typu, propagujące wzdłuż osi math w przeciwne strony (tak by wektory math leżały na jednej płaszczyźnie), otrzymamy falę stojącą:

pict

Opisaliśmy przypadek oddziaływania atomu z fotonami o energiach odpowiadających energiom przejścia między poziomami energetycznymi. Jeśli atom znajduje się w polu elektromagnetycznym, które jest falą stojącą o takiej częstotliwości math  że nie odpowiada ona żadnej z częstotliwości przejścia atomowego, wówczas emisja i absorpcja fotonów jest niesłychanie rzadka (w skali zjawisk atomowych) i pomijalna. Z drugiej strony, atom, znajdując się w polu elektrycznym, polaryzuje się (jądro przyciągane jest w przeciwną stronę niż chmura elektronów, indukowany jest moment dipolowy math co powoduje zmianę energii atomu o math).

Gdy pole elektryczne pochodzi od fali stojącej, której częstotliwość odpowiada fotonom o energii bliskiej różnicy energii między pewnymi dwoma poziomami math  okazuje się, że:

display-math(5)

gdzie math  jest proporcjonalne do prawdopodobieństwa przejścia między poziomami math i math gdyby takowe mogło zajść, math jest wartością ładunku elektronu, a math jest amplitudą elektrycznej składowej fali stojącej w danym punkcie przestrzeni – u nas math W praktyce „wyłapuje się” dziesiątki tysięcy atomów. By wszystkie miały energię math trzeba obniżyć temperaturę do rzędu mikrokelwinów.

obrazek

Rys. 4 Sieć optyczna: atomy zimnego gazu (np. mathRb) znajdują się w okolicach minimów math W fizyce klasycznej niemożliwe jest przeskoczenie nad maksimami math (gdyż energia kinetyczna nie może być ujemna), dozwolone w fizyce kwantowej.

Rys. 4 Sieć optyczna: atomy zimnego gazu (np. mathRb) znajdują się w okolicach minimów math W fizyce klasycznej niemożliwe jest przeskoczenie nad maksimami math (gdyż energia kinetyczna nie może być ujemna), dozwolone w fizyce kwantowej.

Na zmianę energii atomu można patrzeć, jakby ów znajdował się w zewnętrznym potencjale math Potencjał ten nie zależy od czasu – tak naprawdę jest uśrednionym po czasie „efektywnym” oddziaływaniem z falą stojącą. Tworząc układ trzech prostopadłych laserowych fal stojących, otrzymamy potencjał

pict

 który nazwiemy siecią optyczną.

Jeśli mianownik w równaniu (5) jest dodatni, wówczas potencjał przyjmuje wartość maksymalną, kiedy amplituda pola elektrycznego jest maksymalna. Atom jest odpychany od tych obszarów w stronę obszarów, gdzie pole elektryczne jest stale zerowe – minimów potencjału math Jeśli mianownik jest ujemny, wówczas wspomniane obszary zamieniają się rolami maksimów i minimów.

Sieć optyczna jako kryształ

Sieć optyczna ma strukturę periodyczną wyznaczoną przez okresowość potencjału efektywnego

display-math

można więc układ: sieć optyczna oraz atomy związane potencjałem efektywnym śmiało nazwać kryształem, podobnie jak układ: chmury elektronów i periodycznie ułożonych atomów w kryształach metali.

obrazek

Rys. 5 Dyslokacja w strukturze krystalicznej metalu. Niedoskonałości w strukturze krystalicznej powodują nieregularności w dynamice elektronów i opór elektryczny.

Rys. 5 Dyslokacja w strukturze krystalicznej metalu. Niedoskonałości w strukturze krystalicznej powodują nieregularności w dynamice elektronów i opór elektryczny.

Badając przewodnictwo (czyli grupowy ruch elektronów) różnych metali, rozważamy chmurę zdelokalizowanych elektronów poruszających się w całej objętości kryształu. Kryształy w mikroskali są siecią „żywą”, gdyż atomy metalu wykonują złożone drgania grupowo, powodując rozchodzenie się fal zwanych fononami. Niezwykle trudno jest opisać tego typu oddziaływania, a opisać je trzeba, gdyż możliwa jest zamiana energii elektronów na energię niesioną przez fonony. Możliwy jest jedynie opis przybliżony. W przypadku sieci optycznych nie ma fononów – maksima i minima math są stałe w czasie i nie zmieniają położenia. Sieć optyczna jest także idealnie regularna – nie ma spotykanych w przypadku metali dyslokacji (Rys. 5), czyli zaburzeń struktury krystalicznej. Dlatego sieć optyczna jest kryształem idealnym (na tyle, na ile możliwe jest wykonanie idealnie sinusoidalnego promienia laserowego).

W przypadku konkretnych gazów każdy atom oddziałuje z pozostałymi atomami w tym samym oczku sieci (i tylko z nimi). Jeśli w oczku znajduje się math atomów, wówczas mamy tam math par atomów, z każdą zaś parą związana jest pewna energia oddziaływania math  przy czym math  jeśli atomy odpychają się, a math  jeśli się przyciągają. Energia math  zależy od budowy wewnętrznej atomów. Co ciekawe, można manipulować wielkością math  oświetlając gaz dodatkowym laserem o odpowiednio dobranej częstotliwości oraz teoretycznie można ustalić math  równe dowolnej liczbie rzeczywistej. Wykorzystywane jest zjawisko tzw. rezonansu Feshbacha.

obrazek

Rys. 6 Cała sieć będzie składać się z kilku obszarów – w każdym z osobna math  będzie wielokrotnością math W praktyce sieci znajdują się w pułapce – zewnętrzny potencjał sprawia, że skończona liczba oczek jest obsadzana – math jest mniejsze niż różnica między energiami na dnie oczek – math na rysunku.

Rys. 6 Cała sieć będzie składać się z kilku obszarów – w każdym z osobna math  będzie wielokrotnością math

obrazek

Rys. 7 Minimalny koszt przeskoku atomu to math  W przypadku klasycznego przewodnictwa można by powiedzieć, że pasmo przewodnictwa znajduje się w odległości math od pasma „walencyjnego”.

Rys. 7 Minimalny koszt przeskoku atomu to math  W przypadku klasycznego przewodnictwa można by powiedzieć, że pasmo przewodnictwa znajduje się w odległości math od pasma „walencyjnego”.

Rozpatrzmy fragment sieci optycznej, składający się z math oczek sieci i zawierający math  atomów. Załóżmy, że math   Jeśli math ma wysoką amplitudę, wówczas tunelowanie (przeskakiwanie między oczkami sieci) nie jest łatwe, a w każdym oczku sieci znajduje się ustalona liczba atomów. Całkowita energia będzie minimalna, gdy oczka sieci będą równo obsadzone. Zakładamy, że math  jest wielokrotnością math (Rys. 6). W opisanej sytuacji układ zachowuje się jak izolator – przeskakiwanie atomów jest energetycznie kosztowne. Jeśli w dwóch oczkach znajdują się po dwa atomy, wówczas energia odpychania się atomów jest równa math  Gdyby jeden z tych atomów przeskoczył do drugiego oczka, wówczas całkowita energia wyniosłaby math  (Rys. 7) i układ jest izolatorem. Jest to inny mechanizm powstawania izolatora: tunelowanie jako takie było możliwe (czyli układ powinien być przewodnikiem), ale energetycznie kosztowne (koszt: math  na cząstkę). Wzajemne odpychanie się atomów zdominowało ewentualne tunelowanie i układ okazał się izolatorem. Taki układ nazywamy izolatorem Motta.

Sieci optyczne są nowym materiałem, będącym cały czas przedmiotem aktywnych badań. W ostatnich latach bardzo szybko pojawiają się nowe możliwości eksperymentalne, rozwijana jest teoria. Można je zastosować do badania mechanizmów fizyki ciała stałego. Niedawno pojawiły się też możliwości symulowania oddziaływań znanych do tej pory z fizyki wysokich energii. W sierpniu 2010 ogłoszono sukces w manipulowaniu pojedynczymi oczkami sieci optycznej. Być może w niedalekiej przyszłości każde oczko sieci będzie mogło być kubitem w komputerze kwantowym opartym na sieci optycznej.