Przeskocz do treści

Delta mi!

Jak to działa?

Trzy ciężkie bąki

Krzysztof Turzyński

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: kwiecień 2011
  • Publikacja elektroniczna: 31-03-2011

Dwa punkty materialne, każdy o masie math przymocowane są do przeciwległych punktów nieważkiej obręczy o promieniu math która toczy się bez tarcia po poziomej płaszczyźnie, pozostając przez cały czas prostopadła do tej płaszczyzny. Prędkość środka masy układu (punkt math na rysunku 1) wynosi math a prędkość kątowa obrotu względem osi przechodzącej przez math jest równa math Jaka jest energia tego układu?

obrazek

Rys. 1 Dwa punkty na obręczy toczące się po poziomej płaszczyźnie.

Rys. 1 Dwa punkty na obręczy toczące się po poziomej płaszczyźnie.

obrazek

Rys. 2 Bąk ciężki.

Rys. 2 Bąk ciężki.

Środek masy układu znajduje się stale na tej samej wysokości, zatem energia potencjalna siły ciężkości jest stała. Ruch każdego z punktów jest złożeniem ruchu postępowego z prędkością math oraz ruchu po okręgu z prędkością math  Zatem wypadkowe prędkości punktów math  i math  wynoszą:

display-math

Łączna energia kinetyczna tych punktów wynosi więc:

display-math(*)

gdzie wprowadziliśmy oznaczenie math  dla całkowitej masy układu. Widać, że prawa strona ( * ) jest sumą dwóch składników o jasnych znaczeniach: pierwszy związany jest z ruchem środka masy, drugi niesie informację o obrocie względem osi stałej względem ciała i przechodzącej przez środek masy. Współczynnik mnożący math  w drugim wyrazie nosi nazwę momentu bezwładności względem tej osi i jest równy sumie iloczynów mas punktów układu i kwadratów odległości tych punktów od osi obrotu. Gdyby ciało toczyło się bez poślizgu, punkt math styku obręczy z podłożem spoczywałby, gdyż mielibyśmy math  Moglibyśmy wówczas rozważać obrót ciała względem chwilowej osi przechodzącej przez ten punkt styczności, a energia kinetyczna wyrażałaby się wzorem math Nietrudno sprawdzić, że moment bezwładności obliczony względem tej osi wynosi math  co po pomnożeniu przez math znowu daje energię kinetyczną obrotu.

W powyższym zadaniu oś obrotu pozostawała stała względem obracającego się ciała, ale w ogólnym przypadku tak wcale być nie musi. Okazuje się, że dla dowolnego ciała obracającego się wględem ustalonego punktu istnieją trzy prostopadłe osie math  math  i math  przechodzące przez punkt obrotu, takie że momenty bezwładności obliczone względem tych osi wynoszą math  math  oraz math a energia kinetyczna obrotu jest równa

display-math

gdzie math  jest wektorem skierowanym wzdłuż chwilowej osi obrotu, współczynniki math math  i math  to jego składowe w układzie współrzędnych wyznaczonym przez osie math  math  i math natomiast długość wektora math  jest równa prędkości kątowej.

obrazek

Rys. 3 Ruch symetrycznego bąka ciężkiego.


Rys. 3 Ruch symetrycznego bąka ciężkiego.


Szczególnym przypadkiem takich ruchów obrotowych jest ruch – w ziemskim polu grawitacyjnym – ciała, którego jeden punkt został przegubowo unieruchomiony w ustalonym punkcie math (Rys. 2). Ciało takie nazywamy bąkiem ciężkim. Gdy bąk ciężki jest symetryczny, tj. ma symetrię obrotową względem osi math  łączącej środek masy math  z punktem nieruchomym math analiza zasady zachowania energii prowadzi do wniosku, że ruch osi symetrii math  jest złożeniem ruchu precesyjnego i nutacyjnego, którego przykład przedstawia rysunek 3. Jakościową słuszność takiego rozwiązania potwierdzi każdy, kto – niekoniecznie w dzieciństwie – bawił się zabawką również zwaną bąkiem.

A co, jeśli bąk nie jest symetryczny? Okazuje się, że ogólne rozwiązanie równań ruchu bąka ciężkiego (z dowolnymi warunkami początkowym) nie daje się uzyskać poza trzema przypadkami. Są nimi:

  • opisany wyżej bąk Lagrange’a: momenty bezwładności math  i math  są równe, a środek masy math  leży na osi odpowiadającej momentowi bezwładności math
  • bąk Eulera: math  oraz unieruchomiony punkt jest środkiem masy ciała, math
  • bąk Kowalewskiej: math  oraz środek masy ciała leży w płaszczyźnie math