Przeskocz do treści

Delta mi!

Gdzie strumyk płynie z wolna

Grzegorz Derfel

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: marzec 2003
  • Publikacja elektroniczna: 10-09-2012
obrazek

Lepiężnik wyłysiały (Petasites kablikianus) to pokaźnych rozmiarów bylina porastająca brzegi górskich potoków. Jej bardzo duże liście pochylone nad wodą bywają częściowo zanurzone. W wyniku szczególnego splotu warunków zdarza się, że taki dotykający nurtu liść wpada w zamaszyste drgania. W zastygłym powietrzu wieczoru ten niespokojny ruch w zacisznym zakolu strumienia wydaje się czymś tajemniczym. Osobliwość tego zjawiska polega na tym, że oscylacje te wywołane są jednostajnym bodźcem, jakim jest przepływ wody.


Rezygnując z próby uwzględnienia całej złożoności drgań liścia, zbudujemy uproszczony jednowymiarowy model tego zjawiska. Jego istotną cechą będzie nieliniowość. W naszym modelu liść jest reprezentowany przez masę math  która może przesuwać się wzdłuż poziomej osi math Masa jest częściowo zanurzona w wodzie płynącej z prędkością math w dodatnim kierunku osi math Działa więc na nią siła oporu zależna od prędkości masy względem wody, math która powoduje wychylenie masy z położenia równowagi math Wychyleniu temu przeciwdziała siła sprężysta równa math Równanie ruchu masy ma postać

display-math

Dla dalszych rozważań podzielimy obie strony przez math  otrzymując

display-math(*)

gdzie math  oraz math  Istotne znaczenie ma fakt, że współczynnik math nie jest stały, ponieważ zależy od głębokości, na jaką liść się zanurza. Głębokość ta zmienia się, ponieważ wychylenia w poziomie wpływają na położenie liścia w pionie, tak że w rzeczywistości zatacza on zamkniętą krzywą o owalnym kształcie. Widać więc, że współczynnik oporu należałoby uzależniać od pionowej współrzędnej liścia, co wymagałoby rozpatrywania ruchu przynajmniej w dwóch wymiarach. Można jednak zauważyć, że zmiany głębokości zanurzenia mają podobny przebieg w czasie, jak zmiany poziomej prędkości liścia. Wykorzystamy to podobieństwo w naszym jednowymiarowym modelu i wyrazimy współczynnik oporu jako funkcję math

obrazek

Rys. 1

Rys. 1

Kształt funkcji math pokazany na rysunku 1 uwzględnia fakt, że zmiany współczynnika math mają ograniczony zakres, nawet gdy prędkość osiąga duże wartości. W naszym modelu dla analitycznego przedstawienia funkcji math wykorzystamy – dość dowolnie – funkcję arcus tangens:

display-math

gdzie math i  math są stałymi. Z powodu zależności współczynnika math od math równanie math jest nieliniowe i niemożliwe do analitycznego rozwiązania. Jednak to dzięki zmienności math dochodzi do rozkołysania liścia. Gdy bowiem zrezygnujemy z niej, przyjmując math lub math czyli math dostajemy liniowe równanie różniczkowe

display-math(**)

które przewiduje, że po nieskończenie długim czasie ruch zamiera. Odpowiednie rozwiązanie ma postać zależną od relacji między math  a wielkością math Gdy math  opisuje ono drgania o częstości

display-math

zanikające w położeniu równowagi math


display-math

gdzie math  i  math  są stałymi zależnymi od warunków początkowych.

W przeciwnym przypadku rozwiązanie przewiduje aperiodyczny ruch także zmierzający do math (Oczywiście proporcjonalność math do math jest ograniczona do prędkości prądu, przy których liść nie łamie się i nie niszczy.)

Aby zbadać charakter rozwiązań nieliniowego równania math uwzględniającego math i  math rozważmy małe wychylenia math z położenia math:

display-math

Wykorzystując fakt, że prędkości math również są małe, można użyć przybliżenia

display-math

Pomijamy też pojawiający się w równaniu math składnik z  math W efekcie otrzymujemy znów rozwiązywalne równanie liniowe

display-math

Jego rozwiązanie ma cechy podobne do rozwiązania równania math W szczególności gdy

display-math

zawiera ono czynnik wykładniczy, tym razem z wykładnikiem math którego znak zależy od prędkości prądu:

display-math

W wodzie stojącej lub płynącej leniwie współczynnik math jest dodatni i kołysanie liścia ustaje. Jednak gdy prędkość nurtu przekracza wartość krytyczną math czynnik wykładniczy rośnie z czasem, co odpowiada wahaniom narastającym.

obrazek

Rys. 2

Rys. 2

(Stosownie do upraszczających założeń poczynionych przy wyprowadzeniu równania math wynik ten jest poprawny tylko dla małych drgań, więc nie należy przywiązywać wagi do sugerowanego funkcją eksponencjalną wzmagania się drgań w nieskończoność.)

Pora teraz na – numeryczne z konieczności – rozwiązanie pełnego nieliniowego równania ruchu math Trzeba tylko ustalić w miarę realistyczne wartości parametrów układu. Rozsądne wydaje się przyjęcie math i math  Swobodny liść kołysze się wtedy z okresem około math s. Parametry math i  math można dobrać tak, aby ruch wyglądał jak najbardziej prawdopodobnie, np. math i  math co daje prędkość krytyczną około math m/s. Przykłady rozwiązań math przedstawione są na rysunku 2

obrazek

Rys. 3

Rys. 3

Liść zanurzony w powoli płynącym potoku nie kołysze się trwale – początkowo wychylony szybko uspokaja się (krzywa 1). W bystrzejszym nurcie równie szybko ustalają się znaczne wahania (krzywa 2). Rysunek 3 przedstawia zależność ich amplitudy od prędkości wody.

Progowy charakter wzbudzenia drgań jest wyraźnie widoczny. Energia rozkołysanego liścia pochodzi z niewyczerpalnego praktycznie źródła, jakim jest przepływ wody.

obrazek

Rys. 4

Rys. 4

Z powyższej analizy wynika, że jeśli prędkość prądu jest mała, to istnieje położenie równowagi, w którym liść spoczywa i do którego asymptotycznie zmierza po dowolnym wychyleniu. Takie dążenie można przedstawić w płaszczyźnie math – tak zwanej przestrzeni fazowej (Rys. 4).

Punkt równowagi osiągany po długim czasie jest przykładem atraktora zwanego ogniskiem. „Przyciąga” on stany układu zadane dowolnymi warunkami początkowymi (krzywa 1). Jeśli natomiast prędkość wody przewyższa krytyczną, to wspomniane położenie równowagi przestaje istnieć. W jego miejsce pojawia się atraktor w postaci zamkniętej krzywej zwany cyklem granicznym. Tory na płaszczyźnie fazowej zbliżają się do niego od wewnątrz (jak krzywa 2) lub z zewnątrz (jak krzywa 3), zależnie od warunków początkowych.

obrazek

Zachowanie układu polegające na zastąpieniu punktu stałego cyklem granicznym odpowiadającym ruchowi okresowemu wskutek zmiany parametrów układu nosi nazwę bifurkacji Hopfa. Bifurkacja Hopfa jest często spotykana w zachowaniu nieliniowych układów fizycznych, chemicznych i biologicznych. Praktyczne znaczenie ma np. bifurkacja prowadząca do wzbudzania wibracji skrzydła samolotu lub wału turbiny, co może mieć katastrofalne następstwa. Kołysanie liścia lepiężnika jest niegroźnym przypadkiem, do którego obserwacji zachęcam miłośników górskiej przyrody.