Przeskocz do treści

Delta mi!

Informatyczny kącik olimpijski

Piramidy

Bartosz Łukasiewicz

o artykule ...

 • Publikacja w Delcie: październik 2018
 • Publikacja elektroniczna: 1 października 2018
 • Wersja do druku [application/pdf]: (53 KB)

Tym razem omówimy zadanie z XII OIG.

Zadanie. Dana jest prostokątna plansza A o wymiarach n | × m. Wiersze zostały ponumerowane od 1 do n, zaś kolumny od 1 do m. Pole |(1,1) znajduje się w lewym górnym rogu planszy. Niektóre pola mają przypisaną wartość 1, pozostałe wartość 0 ( A[x][y] oznacza wartość pola |(x,y) ). Zerowym kwadratem nazywamy kwadrat, który pokrywa tylko zera. Dla każdej liczby całkowitej r z przedziału [1;min(n, m)] należy policzyć, ile jest zerowych kwadratów o boku r.

Wstęp

Naszym zadaniem jest obliczenie wartości |w gdzie |wi oznacza liczbę zerowych kwadratów o boku i. | Załóżmy przez chwilę, że dla każdego pola (x, | y) mamy obliczoną wartość [x][y] |D - rozmiar największego zerowego kwadratu, którego prawym dolnym rogiem jest pole |(x,y). Zauważmy, że pole (x,y) jest również prawym dolnym rogiem zerowych kwadratów o boku: [x][y]. 1,2,...,D Rozważmy teraz ciąg |w1, gdzie wi oznacza liczbę wystąpień wartości |i w tablicy . D
Wówczas |w

Sumy prefiksowe

Niech S[x][y] oznacza sumę wartości w prostokącie, którego lewe górne pole ma współrzędne |(1,1), zaś prawe dolne |(x,y). Formalnie: |S[x][y] = Px Py A[i][j]. i 1 j 1 Obliczenie tablicy sum prefiksowych można zrealizować w czasie liniowym względem rozmiaru prostokąta, korzystając z poniższych zależności:

 • S[1][1] = A[1][1] ;
 • S[x][1] = S[x − 1][1] +A[x][1] dla x | > 1 ;
 • S[1][y] = S[1][y −1] +A[1][y] dla y | > 1 ;
 • S[x][y] = A[x][y]
  S[x][y] jest sumą: wartości pola (x, y), prostokąta bez ostatniego wiersza, prostokąta bez ostatniej kolumny, pomniejszoną o sumę prostokąta bez ostatniego wiersza i ostatniej kolumny, który został dodany dwa razy.
obrazek

Zastanówmy się teraz, jak za pomocą tablicy sum prefiksowych obliczyć sumę wartości w prostokącie w czasie stałym. Niech A, będą prostokątami, których lewe górne pole ma współrzędne |(1,1), zaś prawe dolne pole zostało wskazane na poniższym rysunku.

obrazek

Załóżmy, że chcemy obliczyć sumę wartości w kolorowym prostokącie. Jest to )+S(A), |S(C) gdzie ) S(X oznacza sumę wartości w prostokącie . X

Rozwiązanie |O
W tym podejściu wyznaczymy wartości tablicy D przy wykorzystaniu metody wyszukiwania binarnego po wyniku. Załóżmy, że chcemy obliczyć wartość [x][y] |D dla ustalonych |x,y. Jeśli |A[x][y] wtedy [x][y]=0.D W przeciwnym przypadku [x][y] D jest liczbą całkowitą z przedziału |[1;min(x, y)]. Tę wartość możemy wyszukać binarnie po wyniku, korzystając z faktu:

Fakt. Jeśli (x,y) jest prawym dolnym rogiem zerowego kwadratu o boku |r, to jest również prawym dolnym rogiem każdego mniejszego zerowego kwadratu.

Sprawdzenie, czy (x,y) jest prawym dolnym rogiem zerowego kwadratu o boku r, można wykonać za pomocą sum prefiksowych w czasie |O(1). Algorytm wyszukiwania binarnego wykona O(log(min(n, | takich faz. Wszystkich pól jest |nm, zatem wyznaczenie tablicy D | działa w czasie
|O(nm

Rozwiązanie dynamiczne O
W tym podejściu wyznaczymy wartości tablicy D przy wykorzystaniu metody programowania dynamicznego. Załóżmy, że chcemy obliczyć wartość [x][y] |D dla ustalonych |x,y. Jeśli |A[x][y] wtedy [x][y]=0.D W przeciwnym przypadku rozpatrujemy następujące możliwości.

 • Jeśli |x = 1 lub y = 1, wtedy [x][y]=1. D Dla wszystkich pól w pierwszym wierszu oraz w pierwszej kolumnie największy kwadrat ma rozmiar 1.
 • Jeśli |x,y > 1 oraz [x−1][y]/=D[x][y−1], |D wtedy [x][y]=1+min(D[x−1][y],D[x][y−1]). D
obrazek
 • Jeśli |x,y > 1 oraz [x−1][y]=D[x][y−1], |D wtedy [x][y]=k+l, D gdzie [x−1][y], k = D zaś l = 1, jeśli A[i i |l = 0 w przeciwnym przypadku.
obrazek

Obliczenie wartości [x][y] D dla ustalonego (x,y) odbywa się w czasie |O(1). Plansza ma nm | pól, zatem wyznaczenie tablicy D | działa w czasie |O(nm).