Przeskocz do treści

Delta mi!

Informatyczny kącik olimpijski

Egzamin

Bartosz Łukasiewicz

o artykule ...

 • Publikacja w Delcie: listopad 2018
 • Publikacja elektroniczna: 31 października 2018
 • Wersja do druku [application/pdf]: (56 KB)

Tym razem omówimy zadanie Egzamin, które pojawiło się w 2010 roku na Junior Balkan Olympiad in Informatics w Szumen (Bułgaria).

Zadanie. Egzamin: Dany jest ciąg |a = (a1,a2,...,an), złożony z |n liczb naturalnych, oraz liczba s. Ile jest podciągów ciągu a, których suma elementów wynosi przynajmniej |s? Dla przykładu, a = (2,5,3,5) ma |6 podciągów, które mają sumę przynajmniej s = 10. Są to podciągi: (2,5,3,5), -- -- |(2,5,3,5), ---- (2,5,3,5), -- -- |(2,5,3,5), (2,5,3,5) oraz (2,5,3,5).

Rozwiązanie |O
Pomysł, który jako pierwszy nasuwa się na myśl, polega na obliczeniu sumy każdego podciągu, a następnie zliczeniu tych sum, których wartość jest nie mniejsza niż |s.

Zastanówmy się teraz, jaka jest złożoność opisanego rozwiązania. Ciąg |a ma n |(1) podciągów długości 1, n (2) podciągów długości |2,..., wreszcie |(n) n podciągów długości n. Zatem, suma długości wszystkich podciągów wynosi: n n n n−1 |1⋅(1)+ 2 ⋅( 2) + ...+n ⋅(n) = n ⋅2 . Powyższą sumę można zinterpretować nieco inaczej: każdy z n elementów ciągu |a należy do |2n−1 podciągów (dla ustalonego elementu |n− 1 pozostałych elementów tworzy 2n−1 podciągów). Zatem liczba składników we wszystkich sumach wynosi n−1 |n⋅2 , co daje nam złożoność czasową |O(n

Rozwiązanie |O
Spróbujmy przyspieszyć powyższe rozwiązanie. Będziemy obliczali sumy podciągów w kolejności niemalejących długości (najpierw podciągi długości jeden, potem długości dwa, trzy, itd.). Załóżmy, że obliczamy sumę podciągu ai1,ai2,...,aim (podciąg ma długość m, indeksy kolejnych elementów tworzą ciąg i1,i2,...,im ). Suma elementów tego ciągu to suma podciągu ai1,ai2,...,aim 1 (którą obliczyliśmy wcześniej, ponieważ przeglądamy podciągi od najkrótszych do najdłuższych) powiększona o aim . W tym podejściu obliczenie sumy każdego z |2n− 1 podciągów odbywa się w czasie stałym, co daje nam złożoność czasową |O(2n).

Rozwiązanie |O
W tym rozwiązaniu skorzystamy z techniki Meet in the middle.

Podzielmy ciąg |a na dwa ciągi równej długości (jeśli długość ciągu jest nieparzysta, wtedy niech pierwszy ciąg zawiera o jeden element więcej): lewy |L = (a ,a ,...,a n ) 1 2 2 oraz prawy |P = (a n ,a n ,...,a ). 2 +1 2 +2 n Następnie, dla każdego z nich, obliczmy sumy podciągów. Możemy to zrobić w czasie O korzystając z algorytmu opisanego w poprzedniej sekcji. Niech |SL = (SL1 ,SL2,...,SLl ) oznacza sumy podciągów |L, i niech |SP = (SP,SP ,...,SP ) 1 2 p oznacza sumy podciągów |P.

Zauważmy teraz, że dowolny podciąg |q ciągu |a spełnia jeden z trzech poniższych warunków:
Warunek (I): wszystkie elementy q należą do L.
Aby obliczyć liczbę podciągów o sumie przynajmniej s, których wszystkie elementy należą do L, wystarczy zliczyć te elementy ciągu |SL, które mają wartość przynajmniej |s. Formalnie jest to moc zbioru: L |{i∈ {1,2,...,l} Si ⩾s}. Sprawdzenie tego warunku odbywa się w czasie liniowym od liczby podciągów L, czyli O

Warunek (II): wszystkie elementy |q należą do |P.
Analogicznie jak warunek (I).

Warunek (III): część elementów |q należy do |L, część należy do |P.
W tym przypadku chcemy obliczyć liczbę takich par (i, j) dla |i∈{1,2,...,l} oraz j∈ {1,2,...,p}, że |SL+ SP ⩾ s. i j Ten problem rozbijemy na l podproblemów. Dla każdego i∈ {1,2,...,l} obliczymy, ile jest takich j ∈{1,2,...,p}, że SLi +SP j⩾ s.

W tym celu posortujmy ciąg P S i otrzymany ciąg nazwijmy ′ P |S . Załóżmy, że obliczamy wynik dla ustalonego i∈ {1,2,...,l}. Za pomocą wyszukiwania binarnego szukamy takiego najmniejszego k ∈ {1,2,...,p}, że L ′P S i + Sk ⩾ s. Jeśli takie |k istnieje, wtedy dla każdego | j∈{k, k+ 1,...,p} zachodzi |SLi + S′ jP⩾ s, ponieważ S ′P jest niemalejący. Stąd, SLi należy do |p− k + 1 par, które mają sumę przynajmniej s. Jeśli zaś takie k nie istnieje, to L |Si nie tworzy żadnej pary o sumie przynajmniej |s.

Faza sortowania zajmuje czas |O Wyznaczenie liczby poprawnych par, dla ustalonej wartości, za pomocą wyszukiwania binarnego zajmuje czas |O(n). Wszystkich wartości do sprawdzenia jest l | ( l jest rzędu |O ), co daje całkowitą złożoność O

Przykład. Prześledźmy opisany algorytm na przykładzie ciągu |a = (2,5,3,4,2,4), w którym szukamy liczby podciągów o sumie przynajmniej 10. Najpierw dzielimy ciąg |a na dwa ciągi i dla każdego z nich obliczamy sumy wszystkich jego podciągów:

pict

Z warunku (I) mamy 1 podciąg, z warunku (II) również |1. Przechodzimy do warunku (III). Najpierw sortujemy SP, otrzymując | ′ P S = (2,4,4,6,6,8,10). Teraz wyznaczamy wyniki dla kolejnych elementów |SL : (2,4,2,6,4,7,7). Ostatecznym wynikiem jest:

(1)+ (1)+ (2+ 4 +2 + 6+ 4 +7 + 7) = 1+ 1+ 32 = 34.