Przeskocz do treści

Delta mi!

Informatyczny kącik olimpijski

Or

Bartosz Łukasiewicz

o artykule ...

 • Publikacja w Delcie: styczeń 2019
 • Publikacja elektroniczna: 31 grudnia 2018
 • Wersja do druku [application/pdf]: (282 KB)

Tym razem omówimy zadanie Or, które pojawiło się w 2018 roku na Junior Balkan Olympiad in Informatics w Timisoarze (Rumunia).

Zadanie. Dana jest liczba całkowita |p oraz kwadratowa macierz A rozmiaru |n ×n. W każdym polu macierzy znajduje się jedna liczba całkowita. Z ilu pól składa się najmniejsza prostokątna podmacierz macierzy A, której |or bitowy wszystkich elementów wynosi p?

Dla uproszczenia, wartością podmacierzy będziemy nazywali wartość równą |or 'owi wszystkich liczb w tej podmacierzy.

Rozwiązanie |O
Zaczniemy od najbardziej intuicyjnego pomysłu. Rozwiązanie polega na niezależnym sprawdzeniu każdej podmacierzy i wybraniu tej, która ma wartość p oraz jest najmniejsza. Wszystkich podmacierzy jest 4 |O(n ) (lewy górny róg możemy wybrać na 2 O(n ) sposobów, podobnie prawy dolny róg możemy wybrać na O(n2) sposobów). Naiwne obliczenie wartości podmacierzy (iterowanie po wszystkich elementach) działa w czasie |O(n2). Zatem całe rozwiązanie działa w czasie 6 |O(n ).

Szybkie obliczanie wartości podmacierzy
Skonstruujemy strukturę danych, która będzie umożliwiała obliczanie wartości dowolnej podmacierzy.

W naiwnym rozwiązaniu iterujemy po każdym polu podmacierzy. Oczywiście takie rozwiązanie jest wolne, dlatego je przyspieszymy. Chcemy, w pewnym sensie, niektóre pola zliczać hurtowo. Zatem obliczymy wartość wszystkich podmacierzy o rozmiarze a ×b, gdzie a,b są liczbami postaci |2k dla |k∈ N. Zauważmy, że takich podmacierzy w całej macierzy A będzie 2 |O(n2log (n)), ponieważ w każdym polu jest zaczepionych 2 |log (n) podmacierzy |(1× 1,1× 2,1× 4,...,2 ×1,2 ×2,2 × 4,...,4× 1,4× 2,4 ×4,...).

obrazek

Wartości wyżej opisanych podmacierzy będziemy obliczali od tych, które mają najmniejszą liczbę pól, do tych, które mają największą liczbę pól. Wartość podmacierzy o wymiarach |1× 1 to liczba zapisana w tym polu. Wartość podmacierzy o wymiarach |a× b to or wartości dwóch mniejszych podmacierzy o wymiarach |a× b2, jeśli b > 1 lub or wartości dwóch mniejszych podmacierzy o wymiarach |a× b 2 w przeciwnym przypadku. Przykładowo: wartością podmacierzy o wymiarach 2 × 4 jest |or wartości dwóch mniejszych podmacierzy o wymiarach 2 × 2 każda.

Konstrukcja struktury zajmuje 2 2 O(n log (n)) pamięci i odbywa się w czasie 2 |O(n2log (n)).

Pozostało nam jeszcze opisanie, w jaki sposób znaleźć wartość dowolnej podmacierzy. Nazwijmy ją M i niech ma wymiary a × b. Jej wartość obliczymy na podstawie znanych wartości innych podmacierzy. Ustalmy takie największe c = 2i i największe |d = 2 j, że |i, j ∈N, c ⩽a oraz |d⩽ b. Weźmy takie cztery podmacierze M o wymiarach c× d, że każde pole M będzie należało do przynajmniej jednej z tych czterech podmacierzy. Wówczas wartością M będzie or wartości tych czterech podmacierzy.

obrazek

Przykład: chcemy obliczyć wartość podmacierzy, której lewe górne pole to |(2,2), a prawe dolne to (4,6). Zauważmy, że tę podmacierz możemy pokryć czterema podmacierzami o wymiarach 2 × 4, dla których wyniki znamy. Zatem wartością tej podmacierzy jest or wartości czterech mniejszych podmacierzy.

Rozwiązanie |O
Zauważmy, że dzięki powyższej strukturze danych potrafimy w czasie |O(1) obliczyć wartość dowolnej podmacierzy. Zatem w naturalny sposób możemy przyspieszyć rozwiązanie z 6 |O(n ) do 4 O(n ). Wystarczy przejrzeć wszystkie |O(n4) podmacierzy macierzy A i spośród tych o wartości p wybrać najmniejszą.

Rozwiązanie |O
W tym rozwiązaniu iterujemy po każdym przedziale wierszy. W ustalonym przedziale wierszy szukamy najmniejszej podmacierzy o wartości |p i wysokości równej liczbie wierszy w tym przedziale. Od teraz możemy o tym myśleć jak o problemie jednowymiarowym, ponieważ wysokość jest ustalona. Szukamy najkrótszego fragmentu, który będzie miał wartość |p. Ten problem możemy rozwiązać za pomocą techniki o nazwie "gąsienica". Na początku ustawiamy dwa wskaźniki (początek i koniec gąsienicy) w pierwszej kolumnie. Następnie symulujemy ruch gąsienicy. Jeśli aktualna wartość jest mniejsza od p i może jeszcze osiągnąć p, wtedy rozszerzamy gąsienicę o kolejną kolumnę. W przeciwnym przypadku skracamy gąsienicę. W każdym stanie, za pomocą powyżej opisanej struktury, w czasie O(1) obliczamy wartość aktualnie rozpatrywanej podmacierzy. Dla każdego rozpatrywanego przedziału wierszy gąsienica wykona liniowo wiele ruchów. Wszystkich przedziałów wierszy do rozpatrzenia jest O(n2), zatem całe rozwiązanie działa w czasie |O(n3).