Przeskocz do treści

Delta mi!

Co to jest?

Grupa

Joachim Jelisiejew

o artykule ...

 • Publikacja w Delcie: kwiecień 2019
 • Publikacja elektroniczna: 31 marca 2019
 • Autor: Joachim Jelisiejew
  Afiliacja: doktorant, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski
 • Wersja do druku [application/pdf]: (411 KB)

Ustalmy zbiór X; np. X = {1;2; :::;2019}: Niech |SX oznacza zbiór funkcji odwracalnych z X w X: Funkcje z |SX można składać i odwracać, nie wychodząc poza SX: W zbiorze SX istnieje też funkcja identycznościowa. Tytułowe grupy są abstrakcyjnym sposobem wyrażenia powyższych własności zbioru SX:

Grupa to zbiór |G wraz z działaniem mnożenia, czyli funkcją ×GGG oznaczaną (g1,g2) ( g1⋅g2, elementem neutralnym |1GG∈ oraz działaniem odwracania g g−1. Działania mnożenia i odwracania oraz element neutralny są częścią definicji grupy i wymagamy, by spełniały one wszystkie naturalne własności z przykładu SX (patrz margines).

Przykładowo, zbiór |S , X w którym "mnożenie" to składanie funkcji, odwracanie to odwracanie funkcji, a jedynka to funkcja identycznościowa, jest grupą. Zbiór ∗ |R = R ∖{0} ze zwykłym mnożeniem i odwracaniem także jest grupą, podobnie zbiór Q ∗= Q ∖ {0}. Zbiór Z ∖ {0} z mnożeniem i dzieleniem nie jest grupą, bo odwrotność liczby całkowitej zwykle nie jest liczbą całkowitą. Jeśli p jest liczbą pierwszą, to zbiór |Z∗p = {1,2,...,p − 1} z mnożeniem modulo pjest grupą, bo z algorytmu Euklidesa wynika, że dla każdej liczby a ∈{1,...,p − 1} istnieją liczby całkowite |r,s takie, że ar + ps = 1 ; reszta z dzielenia r przez |p jest odwrotnością a. Grupą jest także zbiór Z, w którym "mnożenie" to dodawanie, zaś "odwrotność" to a ( −a. Podobnie, zbiór Zn = {0,1,...,n − 1} z dodawaniem modulo n jest grupą. Notabene, twierdzenie o generatorze z teorii liczb mówi, że grupa Z∗ p jest izomorficzna z grupą Zp−1. Wreszcie, jeszcze bardziej egzotyczne grupy pojawiają się w kryptografii (patrz Krzywe eliptyczne w kryptografii, Delta 08/2018.

Podgrupa grupy G to podzbiór H taki, że działania wykonywane na elementach z |H dają w wyniku element z H. | Formalnie mówiąc, dla każdych h ,h ∈H 1 2 zachodzi h | ⋅h ∈ H 1 2 oraz h | −1∈H. 1 Jedno z podstawowych twierdzeń teorii grup mówi, że każda grupa G | jest podgrupą SX dla odpowiednio dużego zbioru . |X Definicja grupy nie odchodzi więc zbyt daleko od przykładu |SX . Jeśli |H jest podgrupą , G | to zbiór /H |G powstaje z G | przez utożsamienie elementów g i hg dla każdych ,h∈H. |g ∈G Prawdziwy jest następujący elegancki wzór: /H = G / H , G a zatem liczność podgrupy jest zawsze dzielnikiem liczności grupy.

Specjalną klasą podgrup są podgrupy normalne. Podgrupa |H jest normalna, jeśli zachodzi |g⋅h ⋅g−1∈ H dla każdych , g | ∈ G h ∈H. Ten dziwaczny warunek pozwala wprowadzić na zbiorze /H |G strukturę grupy. W każdej grupie G | podgrupami normalnymi są G i {1G}. Grupy, które nie mają innych podgrup normalnych, nazywane są prostymi, np. grupa |Zp jest prosta (gdyż rozmiar podgrupy musi być dzielnikiem rozmiaru grupy), a grupa |Z nie jest. W XX wieku sklasyfikowano wszystkie grupy proste. Tworzą one |18 "rodzin" i 26 "nieoczekiwanych" grup sporadycznych. Te ostatnie święcą dziś triumfy w matematycznych modelach teorii strun, w ramach tzw. moonshine theory.

Dlaczego jednak grupy pojawiają się w innych gałęziach matematyki i fizyki? Okazuje się, że grupy dobrze obrazują (odwracalne) działania na obiektach. Grupa SX w naturalny sposób działa na zbiorze |X jeśli weźmiemy element x ∈ X oraz f ∈ SX , to możemy otrzymać nowy element | f(x).

Jak poprzednio, tworzymy z tego abstrakcyjną definicję: działanie grupy |G na zbiorze X | jest to odwzorowanie ×XX, G | zapisywane jako |(g,x) ( g ⋅x, takie że 1 x⋅ = x G oraz |(gg ) ⋅x = g ⋅(g ⋅x). 12 1 2

To właśnie działania grup czynią grupy tak interesującymi i wszechobecnymi obiektami w matematyce. Żeby zobaczyć to lepiej, rozważmy przypadek, gdy |X ma dodatkową strukturę, np. gdy niektóre pary elementów X połączymy, otrzymując graf ,E). Γ = (X W tej sytuacji możemy zadać następujące pytania:

 • Które elementy g ∈ S X spełniają warunek g ⋅Γ =Γ ? Zbiór takich elementów nazywamy stabilizatorem |Γ. Stabilizator jest naturalnie podgrupą |SX . Oznaczamy go Γ. G
 • Które grafy można otrzymać z Γ przez permutowanie wierzchołków? Zbiór takich grafów nazywamy orbitą |Γ przy działaniu G i oznaczamy ⋅Γ. G
 • Jeśli popatrzymy na zbiór |ℳ wszystkich możliwych grafów o wierzchołkach , X to ile jest orbit? Zbiór orbit oznaczamy przez . |ℳ/G

Warto sprawdzić, że jedyne grafy ze stabilizatorem równym SX to graf pełny oraz graf pusty. Zachodzi też równanie Γ ⋅ G⋅Γ = G . | G Wynika stąd, że im większa orbita, tym mniejszy stabilizator, a ponadto: liczby Γ , G⋅Γ G są dzielnikami . |G Znacznie bardziej skomplikowane jest sprawdzenie, ile jest orbit, czyli ile elementów ma zbiór . ℳ/G Tym niemniej czasem można powiedzieć coś o orbitach, mając bardzo niewiele danych:

Lemat. Jeśli pjest pierwsza, grupa G ma k |p elementów i działa na zbiorze |ℳ,który ma niepodzielną przez pliczbę elementów, to istnieje element stały, tzn. Γ ∈ ℳ taki, że |g⋅Γ = Γdla wszystkich . g ∈ G

Dowód. Faktycznie, | ℳ jest sumą orbit, a rozmiar każdej orbity dzieli k =p. G Jeśli żadna orbita nie jest jednoelementowa, to rozmiar każdej jest podzielny przez |p, zatem i | ℳ jest podzielna przez |p. Sprzeczność. A więc istnieje Γ takie, że ⋅Γ={Γ}. G


Zamiast grafów można podobnie analizować inne obiekty. Jeśli będziemy patrzeć na przestrzenie liniowe, to otrzymamy teorię reprezentacji, jeśli na ciała (patrz poniżej), to teorię Galois, itd. Wreszcie, aby lepiej zrozumieć same grupy, warto badać działania grup na grupach.


Do czytania

Zainteresowanemu Czytelnikowi polecamy Wstęp do teorii grup Czesława Bagińskiego.