Przeskocz do treści

Delta mi!

Czy krowę można wpisać w kwadrat?

Jednym z najważniejszych pojęć matematycznych jest ciągłość. Założenie jej prowadzi do bardzo interesujących, a czasem nawet zaskakujących wniosków. Klasyczną własnością (zwaną własnością Darboux choć to nie Gaston Darboux jest jej autorem!) jest przyjmowanie wszystkich wartości pośrednich przez funkcję ciągłą na przedziale,oraz uogólnienia tego faktu. Konsekwencje tego mogą nas niejednokrotnie zaskoczyć.

Oto przykład: jakąkolwiek postać (np. krowę lub kota) narysuje dziecko na kartce, zawsze można ją wpisać w kwadrat. Bardziej matematycznie: jeśli mathjest krzywą zamkniętą na płaszczyźnie, to na math zawsze można opisać kwadrat.

obrazek

Rys. 1

Rys. 1

Co to znaczy: wpisać krzywą w kwadrat lub – ogólniej – w prostokąt? Wybierzmy dowolną linię prostą math rozłączną z daną krzywą (Rys. 1) i przesuwajmy ją prostopadle do jej kierunku, aż do momentu zetknięcia się z krzywą. Następnie wybieramy taką prostą math równoległą do math że krzywa leży między obiema prostymi i znów przesuwamy ją tak, by zetknęła się z krzywą. Dalej wybieramy dwie proste math i math prostopadłe do math takie, by krzywa była zawarta między nimi, a następnie powtarzamy operację jak w przypadku math i math Otrzymane proste wyznaczają pewien prostokąt, w który krzywa będzie wpisana.

Krótko mówiąc, krzywa jest wpisana w prostokąt, gdy się w nim zawiera i z każdym z boków ma przynajmniej jeden punkt wspólny. Mając dany dowolny kierunek możemy skonstruować prostokąt, w który krzywa jest wpisana, i którego jeden z boków wyznacza tenże kierunek. Pokażemy, że zawsze można wybrać kierunek tak, by prostokąt ów był kwadratem.

obrazek

Rys. 2

Rys. 2

Oznaczmy wierzchołki prostokąta przez math tak, by bok math był równoległy do kierunku math Przez math oznaczmy długość boku math przez math długość boku math Niech math Prostokąt będzie kwadratem, gdy mathczyli math (Rys. 2).

Zauważmy, że gdy math będzie prostą prostopadłą do math i dla niej przeprowadzimy odpowiednią konstrukcję prostokąta, to math i mathczyli

display-math

obrazek

Rys. 3

Rys. 3

Jeśli prostą math będziemy obracać (dookoła ustalonego na niej z góry punktu), to nasz prostokąt będzie się zmieniać. Własności math zależą w sposób ciągły od położenia prostej math Z przedstawionych wyżej własności wynika, że math przyjmuje wartości różnych znaków, musi więc przyjąć wartość zero. Stąd wnioskujemy, że istnieje taki kierunek math dla którego prostokąt opisany na krzywej math jest kwadratem.

Można więc, na przykład, opisać kwadrat na rysunku krowy.

Przedstawione rozumowanie nie jest precyzyjnym dowodem, lecz jedynie jego szkicem. Dokładnego określenia wymaga dziedzina funkcji math (korzystamy z własności Darboux, więc wypada mieć przedział – gdzie on jest?). Należy formalnie uzasadnić, że funkcja math jest ciągła …

A co z pytaniem tytułowym? Mówiliśmy o rysunku krowy. Oryginalna krowa jest jednak tworem trójwymiarowym i należałoby się raczej pytać o możliwość jej wpisania w sześcian. Jeśli już stawiamy pytania, można się zastanowić, czy w krzywą zamkniętą da się wpisać kwadrat (a w przypadku trójwymiarowym – sześcian). W ten sposób można kontynuować badanie rozmaitych, niekiedy dosyć osobliwych, własności, u podstaw których leży pojęcie ciągłości.