Przeskocz do treści

Delta mi!

O problemie sadu bez prześwitów

Piotr Zarzycki

o artykule ...

 • Publikacja w Delcie: sierpień 2020
 • Publikacja elektroniczna: 1 sierpnia 2020
 • Autor: Piotr Zarzycki
  Afiliacja: Instytut Matematyki, Uniwersytet Gdański
 • Wersja do druku [application/pdf]: (460 KB)

W 1918 roku George Pólya opublikował artykuł Zahlentheoretisches und wahrscheinlichkeits-theoretisches über die Sichtweite im Walde, w którym rozważał następujący problem (w literaturze anglojęzycznej nosi on nazwę Orchard Visibility Problem).

obrazek

Problem (Orchard Visibility Problem). Sad ma kształt koła o promieniu + |s∈ N i środku w początku układu współrzędnych. W każdym punkcie kratowym tego sadu, oprócz punktu |(0,0), posadzono drzewo. Zakładamy, że każde drzewo ma pień, którego przekrój jest kołem o promieniu |r. Jakie jest najmniejsze r, dla którego każdy promień wychodzący z punktu (0, 0) napotyka na swojej drodze jakieś drzewo? Innymi słowy, dla jakich r, stojąc w punkcie (0, 0), nie zobaczymy w tym sadzie żadnych prześwitów?

Zadanie Pólya znalazło się we wspaniałym zbiorze zadań George Pólya i Gábora Szegő Problems and Theorems in Analysis (vol. 2, chap. 5, Problem 239, Springer-Verlag, New York, 1976). Istnieje przekład rosyjski tej książki, niestety nie ma przekładu polskiego.

Eksperymenty

W sformułowaniu zadania z cytowanej książki Pólya i Szegő znajduje się oszacowanie dla poszukiwanego najmniejszego r, my jednak rozpoczniemy od eksperymentalnej analizy zagadnienia. Eksperymenty przeprowadzono za pomocą programu GeoGebra, korzystając z dwóch suwaków (dla |s oraz dla |r ). Zamieszczone poniżej zrzuty ekranów dotyczą przypadków, gdy |s = 4 oraz |s = 6.

obrazek

W obu przypadkach minimalny promień r, dla którego jakaś półprosta wychodząca z punktu (0, 0) napotka drzewo, jest w przybliżeniu równy 1 |s . Kolejne spostrzeżenie wynika z symetrii. Otóż drzewa w kole położone są symetrycznie względem obu osi układu, więc wystarczy rozpatrzyć I ćwiartkę koła (sadu) i ograniczyć się do drzew o środkach w punktach |(x,y), przy czym x ⩾ y.

Minimalny promień drzew dla sadu bez prześwitów - łatwiejsza część

obrazek

Udowodnimy, że jeśli -1--- r < s2+1 , to sad ma prześwit. Spójrzmy na fragment sadu przedstawiony na marginesie (rozumowanie jest ogólne, ilustrujemy je dla s = 6 ). Odległość punktów |E = (1,0) i F = (s− 1,1) od półprostej OA, gdzie A = (s,1), wynosi | --1--, s2+1 stąd drzewa w punkcie |E oraz w punkcie F o promieniu 1 |r < --s2+1 nie dotykają półprostej |OA. Zatem jeśli sad nie ma prześwitów, to r⩾ --1--. s2+1 Uzasadnienie, że promień --1-- | s2+1 faktycznie jest najmniejszym możliwym, jest już bardziej złożone.

Minimalny promień drzew - trudniejsza część

Zauważmy najpierw, że kluczowe dla rozpatrywanego problemu są drzewa posadzone w punktach |(a,b), gdzie a oraz |b są względnie pierwsze. Tak rzeczywiście jest, gdyż jeśli |NWD(a, b) = d > 1, to drzewo w punkcie ( a, b) d d zasłania drzewo w punkcie (a, b). Przypomnijmy, że prześwity sadu obserwujemy z punktu |(0,0). Rozpatrzmy więc wszystkie punkty w sadzie o współrzędnych względnie pierwszych. Dla |s = 5 w pierwszej ćwiartce takich punktów jest łącznie trzynaście. Wszystkie te punkty można znaleźć, stosując algorytm Sterna-Brocota, który polega na prostej operacji sumowania punktów. Opiszemy go właśnie dla s = 5.

Rozpoczynamy od pary punktów (0,1) i (1,0) (etap I), a następnie na każdym kolejnym etapie pomiędzy dwa sąsiednie punkty z poprzedniego etapu wstawiamy punkt, którego współrzędne to sumy odpowiednich współrzędnych punktów sąsiednich. Popatrzmy na punkty otrzymane w kolejnych etapach tej procedury:

obrazek

Zauważmy, że cztery punkty z etapu V nie należą do rozpatrywanego sadu - zaznaczono je kolorem na rysunku poniżej . 13 kluczowych dla naszego problemu punktów ma kolor czarny, pozostałe punkty są nieistotne. Otrzymane za pomocą algorytmu Sterna-Brocota na każdym etapie punkty mają ważne, łatwe do udowodnienia własności:

|♠
jeśli punkty |(a,b) oraz (c,d) są sąsiednie, to bc −ad = 1 ;
♣
punkty (a,b) w odniesieniu do ilorazu a/b są uporządkowane rosnąco, co oznacza także, że kąt, jaki tworzy półprosta łącząca (0,0) i |(a,b) z dodatnią półosią OX, maleje.
obrazek
obrazek

Rozpatrzmy parę sąsiednich punktów na jakimś etapie procedury Sterna-Brocota, które leżą w kole o promieniu s (nazwijmy te punkty X,Y ), oraz takich, że punkt |X + Y leży poza tym kołem. Na rysunku takimi punktami są na przykład E = (2,1),I = (3,1), punkt |E + I = (5,2) = Q leży na zewnątrz koła. Czwórka punktów (O,X,Y ,X +Y ) tworzy równoległobok bez punktów kratowych wewnątrz. Kluczowe dla dalszych rozumowań jest poniższe twierdzenie.

Twierdzenie. Niech |(O,X,Y ,X + Y ) będzie czwórką punktów opisaną powyżej, przy czym | X + Y , czyli odległość punktu X +Y od punktu |O, jest najmniejszą możliwą. Wówczas sad z drzewami o promieniu |r nie ma prześwitów wtedy i tylko wtedy, gdy --1- r⩾ SX+Y .

Dowód. Spójrzmy na rysunek na marginesie. Jeżeli pomiędzy drzewami znajdującymi się w punktach X i Y jest prześwit, to pomiędzy nimi będzie widoczne drzewo w punkcie |X + Y . Ponieważ |X + Y znajduje się poza sadem, oznacza to, że nie możemy dopuścić do tego prześwitu. Zauważmy najpierw, że odległość punktów X,Y od prostej łączącej |O z X +Y wynosi |SX1+Y-. Wynika to z tego, że pole równoległoboku |O,X,Y ,X + Y jest równe 1 (własność ♠). Ponadto z własności |♣ wynika, że w wycinku SOT rozpatrywanego koła nie ma punktów kratowych. Zatem jeśli r < SX1+Y-, to półprosta łącząca |O z X +Y nie napotyka w sadzie żadnego drzewa.

Załóżmy teraz, że 1 r ⩾ SX+Y-. Pokażemy, że w sadzie w pasie między zaznaczonymi kolorem prostymi nie ma żadnych punktów kratowych o współrzędnych względnie pierwszych. Niech X = (a,b) oraz |X + Y = (c,d). Obie proste w kolorze są równoległe do prostej łączącej |O z X +Y , zatem równania kolorowych prostych są postaci:

 d- bc−-ad- d- ad-−bc- ygó rna = c ⋅x + c , ydolna = c ⋅x + c .

Stąd jeśli punkt kratowy |(x,y) leży w rozpatrywanym zbiorze, to otrzymujemy:

d⋅x+ ad-−-bc < y < d-⋅x+ bc-−-ad , ad −bc < cy− dx < bc−ad. c c c c

Zatem cy − dx = 0, czyli punkt (x, y) o współrzędnych względnie pierwszych leży na prostej łączącej |O z X +Y , ale jedynym takim punktem z "listy" Brocota-Sterna jest punkt X + Y.

Z nierówności r ⩾ SX1+Y- wynika, że prosta łącząca O z X + Y nie może ominąć drzewa w punkcie X ani Y . Jeśli weźmiemy inną czwórkę punktów O, P,Q,P + Q, przy czym punkty |P,Q leżą w sadzie i każdy z nich ma współrzędne względnie pierwsze oraz punkt P + Q leży na zewnątrz sadu, to | P + Q ⩾ X + Y oraz SP1+QS ⩽ SX+1Y-. Jeśli weźmiemy promień drzewa równy |-1--, SX+Y to prosta łącząca O z P + Q nie ominie punktu |P ani Q.


Możemy teraz postawić kropkę nad i - znaleźć minimalny promień drzew dla sadu bez prześwitów. Z twierdzenia wynika, że dla dowolnej liczby całkowitej | s ten minimalny promień oblicza się ze wzoru

 √ --2---2 √--2---2 rmin= 1/ min{ a + b a,b ∈Z, a + b > s}.

Oczywiście |s2 + 12 = s2 +1 > s2, więc rmin = -s12+1 .