Przeskocz do treści

Delta mi!

Problem kapeluszy

Marcin Krzywkowski

o artykule ...

 • Publikacja w Delcie: luty 2010
 • Publikacja elektroniczna: 01-03-2013
 • Autor: Marcin Krzywkowski
  Afiliacja: Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Politechnika Gdańska

Rozważmy następujący problem, zwany problemem kapeluszy (ang. hat problem). Do pokoju wchodzi math osób i każdej z nich losowo zostaje nałożony niebieski lub czerwony kapelusz. Każdy widzi kapelusze pozostałych osób, ale nie widzi swojego. Żadna komunikacja nie jest dozwolona, z wyjątkiem ustalenia strategii przed rozpoczęciem gry...

obrazek

Po spojrzeniu na kapelusze pozostałych każdy gracz zgaduje, jaki kolor ma jego kapelusz, lub rezygnuje z próby zgadnięcia. Odpowiedzi są udzielane w taki sposób, że pozostali gracze ich nie słyszą oraz nie dowiadują się, czy odpowiadający próbował zgadnąć, czy zrezygnował i czy odpowiedź była poprawna. Uczestnicy grają całą drużyną, która wygrywa, jeżeli co najmniej jedna osoba poprawnie odgadnie kolor swojego kapelusza i nikt inny nie poda błędnej odpowiedzi. W przeciwnym przypadku drużyna przegrywa.

Problem kapeluszy z siedmioma osobami został sformułowany przez Todda Eberta w jego rozprawie doktorskiej [1] i nazwany tam „problemem siedmiu więźniów”. Noga Alon [2] podał ograniczenie dolne na szansę sukcesu dla uogólnionego problemu kapeluszy z  math osobami i  math kolorami. Po konferencji w Nowym Orleanie, dzięki której problem kapeluszy zdobył zainteresowanie matematyków, a także mediów, w artykule w The New York Times [3] przedstawiono problem kapeluszy z trzema osobami i jego związek z teorią kodów Hamminga. Problem kapeluszy ma powiązania z wieloma zagadnieniami informatycznymi i matematycznymi, na przykład z programowaniem liniowym, programowaniem genetycznym, aproksymacją funkcji boolowskich oraz autoredukowalnością ciągów losowych, a także znajduje zastosowania w innych dziedzinach nauki, między innymi w biologii i ekonomii.

Problemem tym zainteresowałem się, czytając artykuł w Delcie (zob. [4]). W tym artykule problem kapeluszy został przedstawiony w kontekście kodów Hamminga i tzw. kodów wykrywających błędy, dzięki którym możemy, na przykład, korzystać z płyty CD pomimo zarysowań. W kolejnym artykule dotyczącym tego zagadnienia (zob. [5]) przedstawiono pewne modyfikacje problemu wraz z rozwiązaniami. Autor zachęcał również czytelników do zmierzenia się z problemem kapeluszy z trzema kolorami i  math osobami. Najprostszy przypadek, czyli zadanie z trzema osobami i trzema kolorami, rozwiązujemy w niniejszym artykule. Jak dotąd, nie jest znane rozwiązanie problemu dla żadnej liczby math osób przy trzech kolorach kapeluszy.

Rozpatrujemy problem kapeluszy z trzema osobami (Alicja, Bartek i Marek) i trzema kolorami (czerwony, niebieski i zielony). Podamy strategię dla tego problemu i udowodnimy, że jest ona optymalna.

Strategia

Alicja, Bartek i Marek postępują następująco.

 • Alicja: jeśli Alicja widzi, że Bartek i Marek mają kapelusze różnych kolorów, to stwierdza, że ma kapelusz takiego koloru jak Marek. Jeśli zaś Bartek i Marek mają kapelusze tego samego koloru, to rezygnuje z odpowiedzi.
 • Bartek: jeśli Bartek widzi, że Alicja i Marek mają kapelusze różnych kolorów, to stwierdza, że ma kapelusz takiego koloru jak Marek. Jeśli zaś Alicja i Marek mają kapelusze tego samego koloru, to rezygnuje z odpowiedzi.
 • Marek: jeśli Marek widzi, że Alicja i Bartek mają kapelusze tego samego koloru, to stwierdza, że ma kapelusz takiego koloru jak oni. Jeśli zaś Alicja i Bartek mają kapelusze różnych kolorów, to rezygnuje z odpowiedzi.

Udowodnimy, że powyższa strategia jest optymalna, czyli nie istnieje żadna lepsza strategia (deterministyczna).

W naszych rozważaniach przez przypadek rozumiemy konkretny układ kapeluszy na głowach graczy. W badanym przez nas problemie kapeluszy z trzema osobami i trzema kolorami jest math możliwych przypadków. Przez sytuację, którą widzi dana osoba, rozumiemy układ kapeluszy na głowach wszystkich osób poza tą jedną. W rozwiązywanym przez nas problemie każdy widzi jedną z  math możliwych sytuacji.

Twierdzenie 1. Powyższa strategia jest optymalna dla problemu kapeluszy z trzema osobami i trzema kolorami.

Dowód. Naszą strategię łatwo przedstawić za pomocą tabeli. Poniżej podaliśmy kilka przykładowych wierszy tabeli dla naszej strategii. Zachęcamy do samodzielnego wypisania dalszych wierszy, co ułatwi analizę dowodu. W poniższej tabeli przez c, n i z oznaczamy odpowiednio kolor czerwony, niebieski i zielony. Znak „ math ” oznacza poprawną odpowiedź lub sukces, znak „ math ” oznacza błędną odpowiedź lub porażkę, a puste pole oznacza rezygnację z odpowiedzi. Po utworzeniu całej tabelki dowiadujemy się, że drużyna wygrywa w  math spośród math przypadków.

|----------------------|----------------------|------|
|---Kolor-kapelusza----|-----Odpowied-|ź------|Efekt-|
|Alicji|Bartka |Marka |Alicji |Bartka |Marka |   |
|--c---|---c---|---c---|------|-------|--+----|--+---|
|------|-------|-------|------|-------|-------|------|
|--c---|---c---|---n---|--–---|---–---|---–---|--–---|
|--c---|---n---|---c---|--+---|-------|-------|--+---|
| z  |  c  |  n  | –  |    |    | –  |
|------|-------|-------|------|-------|-------|------|
---c-------n-------z------–-------–--------------–---|
Przypuśćmy teraz, że istnieje lepsza strategia, za pomocą której drużyna wygrywa w więcej niż math przypadkach, czyli przegrywa w mniej niż math przypadkach.

Weźmy dowolną sytuację widzianą przez osobę math  wybraną dowolnie z trójki graczy. Udzielona odpowiedź zależy tylko od sytuacji – jest taka sama we wszystkich przypadkach odpowiadających tej sytuacji. Wobec tego w dwóch z trzech przypadków odpowiadających ustalonej sytuacji odpowiedź osoby math  jest błędna, a w jednym jest poprawna. Czyli każda osoba może udzielić odpowiedzi na pytanie o kolor swojego kapelusza w co najwyżej math sytuacjach, bo jeśli ktoś odpowiada w co najmniej math sytuacjach, to drużyna przegrywa w co najmniej math przypadkach, czyli strategia nie jest lepsza od naszej.

Skoro mamy trzy osoby, a każda z nich udziela odpowiedzi na pytanie o kolor swojego kapelusza w co najwyżej pięciu sytuacjach, a każda z tych odpowiedzi jest poprawna w dokładnie jednym przypadku, to drużyna wygrywa w co najwyżej math przypadkach. Jest to sprzeczne z założeniem, że stosując rozpatrywaną strategię, drużyna wygrywa w więcej niż math przypadkach.


Czytelników serdecznie zachęcamy do prób rozwiązania póki co nierozwiązanego problemu kapeluszy z czterema osobami i trzema kolorami.


Literatura
[1]
T. Ebert, Applications of recursive operators to randomness and complexity, rozprawa doktorska, University of California at Santa Barbara, 1998.
[2]
N. Alon, Problems and Results in Extremal Combinatorics. II, Discrete Mathematics 308 (2008), 4460-4472.
[3]
S. Robinson, Why mathematicians now care about their hat color, The New York Times, Science Times section, p. D5, April 10, 2001.
[4]
A. Dąbrowski, Kolorowe czapeczki, Delta 7/2005, 1-5.
[5]
A. Dąbrowski, Kolorowe czapeczki – kontynuacja, Delta 2/2006, 8-9.