Przeskocz do treści

Delta mi!

Deltoid

Domki i studnie

Joanna Jaszuńska

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: sierpień 2011
  • Publikacja elektroniczna: 31-07-2011
  • Wersja do druku [application/pdf]: (60 KB)
obrazek

Rys. 1

Rys. 1

Zagadka. Bracia Jacek, Wacek i Placek mieszkają w trzech różnych domkach, w pobliżu których znajdują się trzy studnie: jedna z math druga z math trzecia z sokiem porzeczkowym. Każdy z braci chciałby poprowadzić ze swojego domu trzy chodniki, po jednym do każdej ze studni. Czy bracia mogą poprowadzić swoich 9 chodników tak, aby żadne dwa z nich się nie przecinały (Rys. 1)?

Zapewne wielu Czytelników jeszcze w dzieciństwie przekonało się, metodą prób i błędów, że odpowiedź brzmi „nie”. Aby ją udowodnić, wprowadźmy kilka pojęć z teorii grafów.

Grafy dwudzielne.

obrazek

Rys. 2 Sytuacje niedozwolone w grafach prostych.

Rys. 2 Sytuacje niedozwolone w grafach prostych.

Graf to, mówiąc intuicyjnie, punkty (zwane wierzchołkami) połączone liniami (niekoniecznie prostymi, zwanymi krawędziami). Rozważać będziemy tylko grafy spójne, czyli „w jednym kawałku”, i proste, czyli takie, w których każda krawędź ma dwa różne końce i żadnych dwóch wierzchołków nie łączy bezpośrednio więcej niż jedna krawędź (Rys. 2).

obrazek

Rys. 3 Różne sposoby narysowania grafu math

Rys. 3 Różne sposoby narysowania grafu math

obrazek

Rys. 4 Grafu math

Rys. 4 Grafu math

math  oznacza graf pełny o math wierzchołkach, czyli graf o math wierzchołkach, z których każde dwa są połączone krawędzią (Rys. 3 i Rys. 4).

Graf pełny dwudzielny math  to taki graf, którego math  wierzchołków można podzielić na dwie grupy, po math i math  a krawędzie łączą wszystkie wierzchołki z jednej grupy ze wszystkimi z drugiej, przy czym innych krawędzi nie ma. W przypadku trzech domków i trzech studni występuje graf math

Grafy planarne.

Graf nazywamy planarnym, jeśli da się go narysować na płaszczyźnie tak, aby żadne dwie krawędzie się nie przecinały. Na przykład graf math  jest planarny (Rys. 3). Nie wszystkie grafy są planarne.

W zagadce o domkach i studniach należy rozstrzygnąć, czy graf math  jest planarny.


Wzór Eulera i przydatna nierówność.

Dla grafów planarnych zachodzi wzór Eulera:

display-math

gdzie math  to liczba wierzchołków grafu, math – liczba krawędzi, a math – liczba ścian, czyli obszarów, na jakie graf dzieli płaszczyznę (wliczamy też „zewnętrze” grafu).

Wykażemy teraz, że w planarnym grafie dwudzielnym zachodzi nierówność

display-math(*)

Policzmy krawędzie takiego grafu. Każda ściana ma na przemian wierzchołki z każdej z dwóch grup, zatem jest parzystokątna, więc co najmniej czworokątna. Ma wobec tego co najmniej 4 krawędzie. W grafie jest więc co najmniej math krawędzi, ale – uwaga! – policzonych dwukrotnie (każdą krawędź liczymy przy każdej z dwóch ścian, które rozdziela). Stąd math

Rozwiązanie zagadki. Pokażemy, że graf math  nie jest planarny, czyli że bracia nie są w stanie poprowadzić nieprzecinających się chodników. Przypuśćmy przeciwnie. Wtedy ze wzoru Eulera mamy math  przy czym math   math Stąd math Jednocześnie na mocy (*) zachodzi math czyli math sprzeczność.


Zadania domowe

Zadanie 1. Udowodnij wzór Eulera.

Zadanie 2. Wykaż, że wierzchołki i krawędzie dowolnego wielościanu wypukłego tworzą graf planarny prosty.

Zadanie 3. Wykaż, że dla każdego wielościanu wypukłego zachodzi math oraz math

Zadanie 4. Wykaż, że graf math  nie jest planarny (Rys. 4).

Zadanie 5. Czy istnieje takie math że graf math  jest planarny?

Ważna uwaga na koniec. Z rozwiązania zagadki o domkach i studniach oraz z zadania 4 można wywnioskować, że jeśli graf zawiera „fragment typu” math  lub math  to nie może być planarny (ponieważ już ten fragment nie daje się narysować bez przecinających się krawędzi, a co dopiero cały graf).

Twierdzenie Kuratowskiego głosi, że zachodzi także fakt odwrotny, czyli że graf jest nieplanarny wtedy i tylko wtedy, gdy zawiera „fragment typumath  lub math  Twierdzenie to oznacza, że te dwa niezwykle proste grafy nieplanarne ( math  i math ) wystarczają, by rozstrzygać o planarności lub nieplanarności wszystkich innych grafów, a także że – w pewnym sensie – nie ma żadnego „naprawdę zupełnie innego” od nich grafu nieplanarnego.