Przeskocz do treści

Delta mi!

Ciąg EKG, czyli zaskakująca zabawa z teorią liczb

Marcin Pilipczuk

o artykule ...

 • Publikacja w Delcie: maj 2011
 • Publikacja elektroniczna: 04-05-2011
 • Autor: Marcin Pilipczuk
  Afiliacja: Instytut Informatyki, Uniwersytet Warszawski

Teoria liczb w wielu miejscach jest zaskakująca i nieprzewidywalna, co – na poziomie elementarnym – objawia się przede wszystkim przez nieregularne i trudne do opisania rozmieszczenie liczb pierwszych w zbiorze liczb naturalnych. Wraz z Piotrem Hofmanem zmierzyliśmy się z tym fenomenem, badając tzw. ciąg EKG: prosty do zdefiniowania, a z bardzo ciekawymi właściwościami.

Ciąg EKG math określamy następująco: math  math i dalej math jest najmniejszą liczbą całkowitą dodatnią niewystępującą wcześniej w ciągu, taką że math Jako pierwszy zajmował się tym ciągiem Ayres, następnie badali go Lagarias, Rains i Sloane.

obrazek

Rys. 1 Pierwsze 200 wyrazów ciągu EKG

Rys. 1 Pierwsze 200 wyrazów ciągu EKG

obrazek

Rys. 1 Pierwsze 10000 wyrazów ciągu EKG

Rys. 1 Pierwsze 10000 wyrazów ciągu EKG

Skąd nazwa ciąg EKG? Pierwsze math wyrazów ciągu nam może tego nie powie:

 1  2  4  6  3  9 12  8 10  5
15 18  14  7  21 24  16 20 22  11

33 27 30 25 35 28  26 13 39 36
32 34  17  51 42 38  19 57 45 40
ale jeśli narysujemy wykres pierwszych math wyrazów (Rys. 1), to zobaczymy coś ciekawego. Nasuwa się pytanie: czemu zawdzięczamy te „skoki” na wykresie, przypominające zachowanie elektrokardiogramu? Prześledzenie wyrazów ciągu EKG pokazuje, że te skoki to trójki kolejnych wyrazów postaci math dla liczb pierwszych math Lagarias, Rains i Sloane wykazali, między innymi, że ciąg math jest permutacją liczb całkowitych dodatnich, że liczby pierwsze pojawiają się w nim w kolejności rosnącej i że asymptotycznie zachowuje się on liniowo (dokładniej, math dla każdego math). Rysunek 2, pokazujący pierwszych math wyrazów ciągu EKG, sugeruje, że powinniśmy potrafić udowodnić dużo dokładniejsze ograniczenia: poza skokami, math jest równe prawie dokładnie math Oznaczmy math jeśli math lub math dla liczby pierwszej math i  math w przeciwnym przypadku. Ta definicja „łagodzi” skoki. Spodziewamy się więc, że będzie math tj.  math Bazując na eksperymentach numerycznych, Lagarias, Rains i Sloane postawili następujące hipotezy:

Hipoteza 1. W ciągu EKG każda liczba pierwsza math występuje w trójce math

Hipoteza 2. math a dokładniej math

Wraz z Piotrem Hofmanem udowodniliśmy pierwszą hipotezę i częściowo drugą: wykazaliśmy, że istnieje taka stała uniwersalna math że

display-math

co oczywiście implikuje math Dowód powyższego oszacowania jest żmudny i wymaga wielu drobnych technicznych kroków. Za to dowód pierwszej hipotezy jest dość krótki i przedstawię go w dalszej części artykułu.

obrazek

Dowód hipotezy 1. Jeśli math jest liczbą pierwszą dzielącą zarówno math jak i math to math nazywamy liczbą sterującą wyrazu math (to nie jest definicja jednoznaczna, dla jednego math możemy mieć wiele liczb sterujących). Zauważmy, że math jest najmniejszą liczbą niewystępującą wcześniej w ciągu, a podzielną przez math Kluczowe jest następujące spostrzeżenie. Ustalmy liczbę rzeczywistą math Wówczas, dla każdej liczby pierwszej math istnieje co najwyżej jeden taki wyraz ciągu math że math i math jest liczbą sterującą math Istotnie, zauważmy, iż jeśli math jest liczbą sterującą math i  math to wszystkie liczby mniejsze od math podzielne przez math wystąpiły wcześniej w ciągu. Czyli jeśli dla pewnego math mamy math to math nie dzieli math a więc nie może być liczbą sterującą math Załóżmy, że pewna liczba pierwsza math pojawia się w ciągu niepoprzedzona wyrazem math czyli math  math  dla pewnych całkowitych math  i  math Lagarias, Rains i Sloane udowodnili, że wówczas math  jest pierwszym wyrazem ciągu podzielnym przez math W szczególności oznacza to, że math nie wystąpiło w ciągu przed pozycją math


Rozpatrzmy zbiory

display-math

Zauważmy, że math  gdyż math  i  math Doprowadzimy do sprzeczności, dowodząc, że jeśli math i math  jest wystarczająco duże, to zbiór math  jest dużo większy niż math  Jak wykazali Lagarias, Rains i Sloane, liczby pierwsze pojawiają się w ciągu EKG w kolejności rosnącej, czyli przed pozycją math nie pojawiła się liczba pierwsza większa niż math Jeśli math jest liczbą sterującą wyrazu math  i  math to math jest kandydatem na wyraz math więc pojawia się w ciągu na pozycji math  lub wcześniejszej. Wnioskujemy stąd, że wszystkie liczby sterujące do pozycji math są mniejsze niż math Z podanego przed chwilą „kluczowego spostrzeżenia” wiemy, że dla każdej liczby pierwszej math istnieje co najwyżej jeden taki indeks math że math i math jest liczbą sterującą math Liczb pierwszych nie większych niż math jest nie więcej niż math dla pewnej stałej uniwersalnej math czyli

display-math

Spójrzmy teraz na zbiór math Niech math będzie liczbą sterującą wyrazu math ; oczywiście math  jest dzielnikiem math  Wobec tego liczby math dla math  musiały pojawić się w ciągu wcześniej. Oznaczmy

display-math

Indeksy wszystkich parzystych wyrazów postaci math (podzielnych przez 4, jeśli math), większych od math należą do math wobec tego

display-math

Z drugiej strony, jeśli math to math jest potencjalnym kandydatem na wyraz math czyli math Mamy więc math zatem

display-math

Wobec tego dla odpowiednio dużych math mamy math  Wyliczywszy dokładnie stałe w powyższym rozumowaniu, można dowieść, że math już dla math  Teza dla mniejszych wartości math została sprawdzona numerycznie przez Lagariasa, Rainsa i Sloane’a, więc hipoteza została udowodniona dla wszystkich math