Przeskocz do treści

Delta mi!

Trójkąt harmoniczny – bliźniak trójkąta Pascala

Karol Gryszka

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: luty 2020
  • Publikacja elektroniczna: 1 lutego 2020
  • Autor: Karol Gryszka
    Afiliacja: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
  • Wersja do druku [application/pdf]: (396 KB)

Trójkąt Pascala zna praktycznie każdy. Widoczny poniżej z lewej strony trójkąt ma tę własność, że każda liczba jest sumą dwóch liczb stojących bezpośrednio nad nią (z wyłączeniem wierzchołka trójkąta oraz jego prawego i lewego boku, gdzie znajdują się jedynki). Z kolei w trójkącie po prawej stronie każda liczba jest sumą dwóch liczb stojących bezpośrednio pod nią. Na jego prawym oraz lewym boku znajdują się odwrotności kolejnych liczb naturalnych - liczby harmoniczne. Taki obiekt nazywa się trójkątem harmonicznym. Konstrukcję obu trójkątów można oczywiście kontynuować w nieskończoność...

obrazek

Spoglądając na oba trójkąty, można dostrzec pewne zależności zachodzące między nimi. Na przykład liczby w ostatnim widocznym wierszu trójkąta Pascala są dzielnikami mianowników liczb ostatniego wiersza trójkąta harmonicznego. W tym tekście przyjrzymy się dokładniej trójkątowi harmonicznemu.

Niech |P(n,k) oznacza |k-ty wyraz n-tego wiersza w trójkącie Pascala (wiersze oraz wyrazy numerujemy od 0), a |H(n, oznacza k -ty wyraz |n-tego wiersza w trójkącie harmonicznym (numerujemy od 1).

Wprost z opisu konstrukcji trójkątów otrzymujemy następujące relacje:

pict

Wartość |P(n,k) to (n). k Nasuwa się więc pytanie o ogólny wzór dowolnego wyrazu trójkąta harmonicznego.

Twierdzenie 1. Wartość k-tego wyrazu w n-tym wierszu trójkąta harmonicznego opisuje wzór

H(n,

Z tego wynika następująca zależność między wartościami obu trójkątów

H(n,

Dowód. Rozumowanie przebiega indukcyjnie względem n. Sprawdzenie przypadków n = 1 oraz |n = 2 zostawiamy Czytelnikowi i przechodzimy do założenia indukcyjnego. Załóżmy zatem, że wzór jest prawdziwy dla pewnego n > 1 oraz |k = 1,...,n. Wykażemy, że wzór zachodzi dla |n+ 1 oraz wszystkich k od |1 do |n+ 1. Rozumowanie ponownie przebiega indukcyjnie, przy czym przypadek k = 1 jest oczywisty. Załóżmy więc, że tożsamość jest prawdziwa dla pewnego 1 ⩽ℓ ⩽ n. Wtedy korzystając z faktu i po stosownych przekształceniach:

pict

Rozumowanie to kończy oba postępowania indukcyjne.


Korzystając z tego wzoru, otrzymujemy na przykład, że piąty wiersz trójkąta harmonicznego to

(5⋅1)−1 (5⋅4)−1 (5⋅6)−1 (5⋅4)−1 (5⋅1)−1, czyli 1 -1 -1 1- 1. 5 20 30 20 5

Twierdzenie 2. Dla dowolnego n zachodzi równość  n |P H(n, k 1

Dowód. Sumę  n |P H(n, k 1 można zapisać w postaci

n n n n− 1 n− 1 n −1 Q k( ) =Q n( ) = Q n( ) k 1 k k 1 k− 1 k 0 k

i wystarczy teraz skorzystać ze znanej równości

n− 1 n− 1 Q ( ) = 2n−1. k 0 k

W trójkącie Pascala można znaleźć wiele ciekawych zależności na sumy wybranych elementów. Jedną z najbardziej zaskakujących jest związek

 n- 1 2 n −k − 1 Fn = Q ( k ), k 0

gdzie Fn jest n-tą liczbą Fibonacciego. Mniej znaną jest natomiast relacja

n d n+ 1 Q ( k) = ( k+ 1). d k
obrazek

Przez skos trójkąta zawsze będziemy oznaczać zbiór liczb stojących na odcinku równoległym do boku trójkąta, o początku w jego boku.

Przez skos trójkąta zawsze będziemy oznaczać zbiór liczb stojących na odcinku równoległym do boku trójkąta, o początku w jego boku.

obrazek
1 1 1 -1 1 2 6 12
1 1 1 1 - - - -- 1 2 6 12
obrazek
1 1 -1 -1 2 3 12 30
1 1 -1 -1 2 3 12 30
obrazek

Oznacza to, że jeżeli weźmiemy liczby znajdujące się na skosie trójkąta (dowolnym skosie, ale równoległym do jego boku; patrz rysunek), to suma liczb na tym skosie będzie równa liczbie pod nim (tej, która nie leży na przedłużeniu skosu), na przykład

pict

Istnieje analogiczna relacja dla trójkąta harmonicznego, którą sformułujemy w kolejnym twierdzeniu.

Twierdzenie 3. Dla dowolnych |n oraz |k zachodzi |H(n,

Powyższa równość oznacza w szczególności, że każda liczba harmoniczna jest nieskończoną sumą liczb na skosie trójkąta, na przykład |1 = 1+ -1+ -1+ ... 3 4 20 60 Co więcej, analogiczna równość jest prawdziwa dla każdej liczby w tym trójkącie.

Dowód. Dla ustalonego ⩾n+1 N możemy, korzystając z rekurencyjnej definicji elementów trójkąta harmonicznego, napisać

pict

Teza twierdzenia wynika teraz z oczywistego faktu, że granica ,k) H(N przy |N dążącym do nieskończoności wynosi 0.


Spójrzmy teraz na ułamki znajdujące się wewnątrz trójkąta harmonicznego, czyli te, które nie znajdują się na jego bokach (patrz rysunek obok).

Jaka jest suma wszystkich takich wyrazów? Odpowiedź jest zaskakująco prosta.

Twierdzenie 4. Zachodzi wzór |∞P nP−1H(n, nE3k 2

obrazek
pict
pict

Dowód. Z twierdzenia 3 wynika, że  ∞ |1 = PnE2 H(n, Korzystając raz jeszcze (i wielokrotnie) z twierdzenia 3, otrzymujemy

pict

Postępujemy tak analogicznie aż do równości

 ∞ ∞ 1 = Q Q H(n, k 2nEk+1

Zamieniając kolejność sumowania (we wzorze powyżej - sumujemy po skosach), otrzymujemy tezę.


Twierdzenie 4 można uogólnić!

Twierdzenie 5. Dla dowolnego n i dowolnego |k prawdziwa jest równość

H(n,

Dowód powyższego twierdzenia w oparciu o przedstawione powyżej wyniki pozostawiamy Czytelnikowi Dociekliwemu.

Twierdzenia 4 i 5 mają następującą interpretację: każdy element trójkąta harmonicznego jest sumą wszystkich elementów w trójkącie, które leżą poniżej i pomiędzy dwoma skosami zawierającymi daną liczbę. Można zapytać o to, czy istnieje jakaś analogia twierdzenia 6 dla trójkąta Pascala. Czytelnik może sprawdzić, że każdy element trójkąta Pascala pomniejszony o 1 jest sumą wszystkich elementów tego trójkąta, które leżą powyżej i pomiędzy dwoma skosami zawierającymi daną liczbę. Życzymy owocnych poszukiwań kolejnych zależności.