Przeskocz do treści

Delta mi!

Ziemiolubne liczby i ulotne reszty

Mariusz Skałba

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: czerwiec 2020
  • Publikacja elektroniczna: 31 maja 2020
  • Autor: Mariusz Skałba
    Afiliacja: Instytut Matematyki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski
  • Wersja do druku [application/pdf]: (481 KB)

Człowiek twardo stąpa po ziemi, a z nim pojęcia, które stworzył. Na przykład liczby są tylko tym, do czego człowiekowi służą: porządkowe, kardynalne i inne. W skończonych zastosowaniach są to liczby naturalne 1, 2, 3, ... i ich uogólnienia: liczby całkowite, wymierne, rzeczywiste i zespolone. Słowo skończone w poprzednim zdaniu odnosi się wyłącznie do opisywanego atrybutu liczonego obiektu: a to jego rangi, a to mocy, a to fizycznych rozmiarów. W matematyce teoretycznej liczb praktycznie zawsze potrzebujemy nieskończenie wiele!

obrazek

Wróćmy zatem na ubitą przez tysiąclecia glebę teorii liczb. Jak udowodnić najprościej, że równanie

x2− 20xy + y2 = 100000000003

nie ma rozwiązań w liczbach całkowitych x,y? Można na przykład zauważyć, że odpowiednia kongruencja mod 4 nie ma rozwiązań. Wynika to stąd, że kwadrat liczby całkowitej zawsze przystaje do 0 lub 1 modulo 4, a zatem lewa jej strona przystaje do 0,1,2 modulo 4, a prawa do 3.

Nie zawsze jest tak łatwo i o tym właśnie jest ten artykuł. Rozważmy mianowicie równanie

 4 4 2 x − 2y = 7z (1)

i zapytajmy o jego rozwiązania w liczbach całkowitych nieujemnych x,y, z. Jeśli |x,y,z jest takim rozwiązaniem oraz |x = 0, to  4 2 − 2y = 7z , a więc również |y = z = 0. Załóżmy teraz nie wprost, że istnieje rozwiązanie, w którym |x > 0, i rozważajmy dalej jedno z rozwiązań, w których |x przyjmuje wartość dodatnią najmniejszą z możliwych. Udowodnimy przede wszystkim, że wówczas

(x,y) = (x,z) = (y,z) = 1. (2)

( (a, b) oznacza największy wspólny dzielnik liczb całkowitych |a,b. ) Niech |P = {2,3,5,...} oznacza dalej zbiór wszystkich liczb pierwszych. Załóżmy, że istnieje takie q ∈ P, że |x = qx1,y = qy1 dla pewnych |x,y ∈N , 1 1 0 przy czym |x > 0. 1 Po podstawieniu tych wartości do równania (1) otrzymujemy

 4 4 4 2 q (x1− 2y1) = 7z

i stąd dostajemy, że z = q2z1, gdzie |z1∈N0 (również dla q = 7 ). Liczby |x1,y1,z1 spełniają zatem równanie (1), przy czym 0 < x1 = x/q < x, sprzeczność z wyborem x. Udowodniliśmy więc, że |(x,y) = 1. Analogicznie wykazujemy, że |(x,z) = (y,z) = 1. Z (1) i (2) wynika, że wszystkie liczby |x,y,z są nieparzyste. Rzeczywiście, gdyby |x była parzysta, to z (1) wynika, że również z byłaby parzysta, skąd |(x,z)⩾ 2, sprzeczność z (2). Podobnie z jest nieparzysta. Gdyby y była parzysta to mielibyśmy kongruencję

x4≡ 7z2mod 8,

ale to nie jest możliwe, gdyż kwadrat liczby nieparzystej przystaje do 1 mod 8:

+1,gdziem∈N0. (2k+ 1)2 = 4k(k + 1)+ 1 = 8m

Zatem y jest również nieparzysta. Wykażemy teraz, że

z ≡± 1mod 8. (3)

Jeśli z = 1, to (3) oczywiście zachodzi. Gdy z > 1, rozpatrujemy dowolny dzielnik pierwszy p liczby |z. Mamy p ≠ 2 oraz z równania (1) wynika kongruencja

x4− 2y4 ≡0 mod p.

Ponieważ | z ≡0 mod p, więc | y /≡ 0mod p na mocy (2). Niech | t będzie takie, że |yt≡ 1mod p. Wówczas

(xt)4≡ 2(yt)4≡ 2 mod p,

czyli kongruencja r2 ≡2 mod p ma rozwiązanie, np. |r = (xt)2. Teraz trzeba przywołać słynne twierdzenie z teorii reszt kwadratowych. Jako pierwszy udowodnił je Gauss:

Twierdzenie. Jeśli p ∈ P ∖{2}, to kongruencja r2 ≡ 2mod p ma rozwiązanie wtedy i tylko wtedy, gdy p ≡ ±1mod 8.

Podsumujmy: liczba |z jest iloczynem swoich czynników pierwszych |p, a zatem (3) zachodzi. Skoro z = 8k ± 1, więc z2 = 16(4k2 ± k) +1, czyli |z2≡ 1mod 16. Z podobnych powodów x4 ≡ 1≡ y4mod 16. Zatem lewa |L i prawa P strona równania (1) spełniają następujące kongruencje:

L≡ 1− 2 ⋅1≡ 15 mod 16, P ≡7 ⋅1≡ 7mod 16,

co daje upragnioną sprzeczność.

Jedynym rozwiązaniem równania (1) w liczbach całkowitych jest więc trójka |x = y = z = 0. W finale dowodu rozstrzygającą rolę odegrały rozważania modulo 16. Nie jest jednak prawdą, że kongruencja

 4 4 2 x − 2y ≡7z mod 16

nie ma rozwiązań w liczbach nieparzystych. Wystarczy wziąć x = 1,y = 1,z = 3.

obrazek

Nie jest to przypadek. W pozostałej części artykułu pokażemy, że dla każdej liczby >1 m istnieją liczby całkowite x,z spełniające kongruencję

 4 2 . x −2 ≡ 7z mod m (4)

Oznacza to, że strategia dowodu, że równanie (1) nie ma całkowitych rozwiązań poza | x = y = z = 0, polegająca na szukaniu liczby  | , m dla której kongruencja

x4− 2y4 ≡7z2 mod m

nie ma rozwiązań x,y, z spełniających )=1, |(x,y,z,m nie może się powieść.

Z twierdzenia chińskiego o resztach wynika, że można się ograniczyć do przypadku, gdy =pk, m gdzie p ∈P. Najpierw rozpatrzmy przypadek |p = 2 i połóżmy x = 1. Wykażemy, że dla każdego |k ⩾1 istnieje |zk spełniające kongruencję

 2 k 7zk + 1≡ 0mod 2 . (5)

Dla k ⩽ 3 bierzemy zk = 1. Załóżmy teraz, że dla pewnego k ⩾ 3 istnieją takie |zk,tk, że |7z2k + 1 = tk⋅2k. Wykażemy, że istnieją takie zk+1,tk+1, że |7z2 + 1 = tk+1⋅2k+1. k+1 Niech zk+1 = zk +uk2k−1, gdzie uk dobierzemy za chwilę. Modulo |k+1 2 mamy

pict

Liczbę uk dobieramy tak, aby prawa strona powyższego wzoru była podzielna przez 2k+1 :

 0 gdy tk ≡ 0mod 2, uk = { 1 gdy tk ≡ 1mod 2.

To działa, gdyż 7zk jest nieparzyste.

Zajmiemy się teraz kongruencją (4) dla =pk, |m gdzie |p∈ P ∖ {2,7}. Dla |x = 0,1,2 otrzymujemy odpowiednio kongruencje

 2 k 2 k 2 k 7z ≡ −2 mod p , 7z ≡ −1mod p , 7z ≡14 mod p .

Niech |t spełnia warunek 7t ≡ 1mod pk. Powyższe kongruencje są równoważne następującym:

z2 ≡− 2tmod pk, z2 ≡− tmod pk, z2≡ 2mod pk. (6)

Ponieważ zredukowana grupa reszt modulo pk jest cykliczna oraz

 2 (−2t)(−t)⋅2 = (2t),

więc przynajmniej jedna z kongruencji (6) ma rozwiązanie z (jedna lub wszystkie). W istocie chodzi tu o to, że iloczyn niereszt kwadratowych jest resztą kwadratową itd. Czytelnikowi pozostawiamy przypadek k | =7. m

Podobną własność jak równanie (1) mają równania

 3 3 3 3x + 4y + 5z = 0 [E. Selmer, 1951],
x4− 17y4 = 2z2 [H. Reichardt, 1942].

Były to w zasadzie pierwsze przykłady nietrywialnych równań diofantycznych, które nie spełniają zasady lokalno-globalnej, czyli nie mają nietrywialnych rozwiązań wymiernych, mimo że odpowiednie kongruencje mod |m mają nietrywialne rozwiązania dla każdej liczby >1. m Nie ma takich równań stopnia |⩽ 2 dowolnej liczby zmiennych, gdyż zachodzi następujące słynne twierdzenie Hassego-Minkowskiego:

Twierdzenie. Niech  f(x1,x2,...,xn) = Pi, jai jxix j będzie formą kwadratową nieokreśloną o współczynnikach całkowitych. Jeśli dla każdego >1 m kongruencja | f(x1,...,xn) ≡ 0mod m ma rozwiązanie x ,x ,...,x 1 2 n spełniające )=1, (x ,x ,...,x ,m 1 2 n to istnieją |x1,...,xn ∈Z, że  f (x1,...,xn) = 0 oraz |(x1,...,xn) ≠ (0,...,0).

Nierozwiązalność kongruencji F ≡ 0mod m dla liczby m odpowiednio dobranej do badanego równania diofantycznego F = 0 jest ewidentną przeszkodą dla jego rozwiązalności w liczbach całkowitych. Przykłady takie, jak Selmera, Reichardta, równanie (1) i wiele, wiele innych dotykają trudnej rzeczywistości: czasem przeszkody na drodze do rozwiązalności są bardziej subtelne i głębiej ukryte. I tak np. równania reprodukowane w tym tekście dają nietrywialne elementy grupy Szafarewicza-Tate'a odpowiednich krzywych eliptycznych. Kryje się za tym wszystkim matematyka nowoczesna i abstrakcyjna, ale jednocześnie bardzo, bardzo konkretna - nasz przykład równania (1) ilustruje oczywiście tylko ten drugi aspekt. Ma to być jednak wystarczającą zachętą dla Czytelnika Zainteresowanego teorią liczb, aby pogłębić swoje studia tego fascynującego działu matematyki:)