Przeskocz do treści

Delta mi!

Elementarnie o twierdzeniu Brouwera

Jarosław Górnicki

o artykule ...

 • Publikacja w Delcie: lipiec 2020
 • Publikacja elektroniczna: 1 lipca 2020
 • Autor: Jarosław Górnicki
  Afiliacja: Katedra Matematyki, Politechnika Rzeszowska
 • Wersja do druku [application/pdf]: (354 KB)

Tytułowe twierdzenie sformułujemy dla trójkąta (z brzegiem) na płaszczyźnie euklidesowej 2 R : Jest to najsłynniejsze i najważniejsze twierdzenie w topologicznej teorii punktów stałych o rozlicznych zastosowaniach (w równaniach różniczkowych, topologii, ekonomii, teorii gier, analizie funkcjonalnej). Jego odkrycie miało ogromny wpływ na rozwój wielu gałęzi matematyki, szczególnie topologii algebraicznej.

Twierdzenie 1 (Luitzen Brouwer, 1912 r.). Niech będzie trójkątem i f przekształceniem ciągłym. Wtedy istnieje taki punkt x ∈ , że f (x) = x.

obrazek

Punktem wyjścia będzie bastępująca kombinatoryczna obserwacja.

Lemat 1 (Emanuel Sperner, 1928 r.). Niech | będzie trójkątem o bokach |I,J,K, który jest podzielony siecią trójkątów tak, że dwa trójkąty sieci mogą stykać się wspólnym bokiem lub wspólnym wierzchołkiem. Wierzchołki sieci malujemy kolorem czerwonym, niebieskim lub zielonym |(c,n,z) tak, aby każdy wierzchołek leżący w I był czerwony lub niebieski, każdy wierzchołek w J był niebieski lub zielony, a każdy wierzchołek w |K był zielony lub czerwony. Wtedy wśród trójkątów sieci istnieje taki, którego wierzchołki są różnych kolorów.

Określmy wartość "oczka" sieci, wędrując w nim przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i sumując wartości przyporządkowane krawędziom zgodnie z podaną na marginesie tabelką. Dla trójkąta sieci, którego wierzchołki są różnych kolorów, ta wartość jest równa 3 lub -3. W każdym innym przypadku ta wartość jest równa 0.

Obliczmy sumę wartości wszystkich oczek sieci. Zauważmy, że wkład każdej krawędzi wewnętrznej sieci do całej sumy jest równy 0 (bo krawędź wewnętrzna należy do dwóch trójkątów i wędrujemy po niej w przeciwnych kierunkach), a wkład każdego boku trójkąta jest równy 1. Zatem suma wartości wszystkich krawędzi sieci trójkąta jest równa 3. Oznacza to, że nie wszystkie oczka sieci mają wartość 0. Istnieje więc w sieci trójkąt, którego wierzchołki są różnych kolorów.

Topologiczną konsekwencją lematu Spernera jest następująca obserwacja.

Lemat 2. Niech będzie trójkątem o bokach |I, J,K. Niech A, | będą zbiorami domkniętymi takimi, że |I⊂ A, J |⊂ B,K ⊂C i ⊂A Wtedy |A

Jeżeli trójkąt | zawiera się w sumie dwóch zbiorów z rodziny |{A, to teza jest spełniona. Załóżmy, że trójkąt | nie zawiera się w sumie dwóch zbiorów z rodziny {A, Dla każdego i⩾ 2 dzielimy boki trójkąta | na |i równych części, a łącząc je liniami równoległymi do boków trójkąta, otrzymujemy sieć i-tego rzędu. Każdy wierzchołek |x w i-tej sieci malujemy na dowolny dopuszczalny kolor, który określa przynależność punktu x do zbiorów z rodziny {A, Możemy to uczynić w taki sposób, aby wszystkie wierzchołki sieci w I były czerwone lub niebieskie, w J były niebieskie lub zielone, w K były zielone lub czerwone. W każdej takiej sieci (lemat 1) istnieje trójkąt o wierzchołkach w różnych kolorach: ci,ni, zi. Twierdzenie Bolzano-Weierstrassa zapewnia istnienie podciągu zbieżnego cij ξ. Ponieważ średnice trójkątów kolejnych sieci dążą do 0, więc n ξ ij i z ξ. ij Skoro |cij∈ A, oraz A, są zbiorami domkniętymi, więc |ξ∈ A

Lemat 3. Dla trójkąta o bokach |I,J,K nie istnieje takie przekształcenie ciągłe | f ∂ = I∪ J∪ K, że f (I)⊂ I i f(J) ⊂ J i | f(K) ⊂ K.

Załóżmy, że f ∂ jest takim przekształceniem ciągłym, że | f(I)⊂ I i f(J) ⊂ J i f(K) ⊂ K. Niech |A Ponieważ |I,J,K są zbiorami domkniętymi, f jest przekształceniem ciągłym, więc zbiory A, są domknięte. Oczywiście I ⊂A, Dla każdego |x∈ , f(x) ∈∂ = I∪ J∪ K, więc A | Jednocześnie |I∩ J∩ K = ∅, więc A Sprzeczność z lematem 2.

Lemat 4. Dla trójkąta o bokach I,J,K nie istnieje takie przekształcenie ciągłe f ∂ , że | f(x) = x, dla x ∈ ∂ .

obrazek

Rys. 1

Rys. 1

Załóżmy, że f ∂ jest takim przekształceniem ciągłym, że f(x) = x dla |x∈ ∂ . Wtedy f (I)⊂ I i f(J) ⊂ J i | f(K) ⊂ K. Sprzeczność z lematem 3.

obrazek

Rys. 2

Rys. 2

Dowód twierdzenie. Załóżmy, że f jest przekształceniem ciągłym i | f(x) ≠ x dla każdego | x ∈ . Dla każdego | x ∈ niech |g(x) ∈∂ będzie punktem, w którym półprosta wychodząca z punktu | f(x) i przechodząca przez punkt |x przecina brzeg trójkąta (Rys. 1).

Półprosta jest określona jednoznacznie, bo f (x)≠ x. Tak określone przekształcenie g ∂ jest ciągłe. Niech ε > 0, określamy otoczenie punktu |g(x) na brzegu ∂ o długości ε. Na tym otoczeniu budujemy stożek o wierzchołku na odcinku łączącym punkt | x z | f(x) (Rys. 2). Wybieramy |η> 0 takie, że kula otwarta B(f (x),η) zawiera się w stożku. Z ciągłości przekształcenia f istnieje δ > 0 takie, że | f(B(x,δ ))⊂ B( f (x),η) i B(x, δ) zawiera się w stożku. Wtedy | g(B(x,δ ))⊂ B(g(x), ε). Zatem | g ∂ jest przekształceniem ciągłym takim, że g(x) = x dla x ∈∂ . Sprzeczność z lematem 4.


W 1974 roku Mark Yoseloff zauważył, że z twierdzenia Brouwera wynika lemat Spernera (punkt stały przekształcenia | f musi należeć do trójkąta sieci, którego wierzchołki są różnych kolorów). Oznacza to, że wszystkie wyżej podane lematy są równoważnikami twierdzenia Brouwera.

Twierdzenie Brouwera można wykazać bezpośrednio z lematu 1.

obrazek

Rys. 3

Rys. 3

Drugi dowód twierdzenia. Niech (Rys. 3)

 3 = {x = (x1,x2,x3) ∈R x1,x2,x3⩾ 0 ∧x1 +x2 + x3 = 1}.

Załóżmy, że f jest przekształceniem ciągłym takim, że | f(x) ≠x dla każdego |x ∈ . Ponieważ dla nieujemnych wartości |x k oraz | f(x ), x = 1 k Pk k i | f(x ) = 1, Pk k więc z warunku | f(x) ≠ x wynika, że przynajmniej jedna ze współrzędnych f(xk) − xk,k = 1,2,3, punktu | f(x) −x musi być ujemna i przynajmniej jedna musi być dodatnia.

Dla każdego |i⩾ 2 dzielimy boki trójkąta | na i równych części, a łącząc je liniami równoległymi do boków trójkąta, otrzymujemy sieć |i-tego rzędu. Poszczególnym wierzchołkom sieci przypiszemy kolor zielony |(= 1) , czerwony |(= 2) , niebieski |(= 3) według następującej reguły: kolor wierzchołka u określa najmniejszy indeks k, dla którego k-ta współrzędna punktu f(u) − u jest ujemna.

Oznaczmy boki trójkąta jak na rysunku 3 Jeśli wierzchołek sieci u leży na boku I, to u = 0, 1 więc pierwsza współrzędna punktu | f(u) − u nie może być liczbą ujemną, czyli taki punkt u nie otrzyma koloru zielonego (1). Analogicznie wierzchołki sieci z boku J nie otrzymają koloru czerwonego (2), a wierzchołki sieci z boku K nie otrzymają koloru niebieskiego (3). W szczególności wierzchołek (1,0, 0) otrzyma kolor zielony, wierzchołek (0,1,0) kolor czerwony, wierzchołek |(0,0,1) kolor niebieski. Takie kolorowanie wierzchołków sieci jest zgodne z podanym w lemacie 1. Zatem na podstawie lematu 1 w każdej sieci i-tego rzędu istnieje trójkąt, którego wierzchołki są różnych kolorów: |c,n ,z . i i i Na podstawie twierdzenia Bolzano-Weierstrassa istnieje podciąg zbieżny |cij ξ. Ponieważ średnice trójkątów kolejnych sieci dążą do 0, więc również |nij ξ i zij ξ. Wówczas z ciągłości przekształcenia | f, f(ξ )⩽ ξ , f(ξ ) ⩽ξ 1 1 2 2 i f (ξ) ⩽ ξ . 3 3 Oznacza to, że żadna ze współrzędnych punktu f(ξ) − ξ nie jest liczbą dodatnią, a to jest sprzeczne z warunkiem | f(x) ≠ x.


Twierdzenie Brouwera pozostaje prawdziwe w przestrzeniach euklidesowych |Rn (najczęściej jest ono formułowane dla kul):

Twierdzenie. Niech Bn ⊂ Rn będzie domkniętą kulą i f Bn Bn przekształceniem ciągłym. Wtedy istnieje x ∈ Bn takie, że | f(x) = x.

Rezultat ten nie przenosi się do przestrzeni o nieskończonym wymiarze. W przestrzeni |c0 ciągów rzeczywistych zbieżnych do zera z normą | x = (x ,x ,...) = sup x 1 2 iE1 i dla kuli domkniętej |B = {x ∈ c0 x ⩽ 1} i przekształcenia ciągłego f B B danego wzorem f (x ,x ,...) = (1,x ,x ,...) 1 2 1 2 jedynym punktem stałym jest |(x1,x2,...) = (1,1,...), ale |(1,1,...) ∉c0.

Twierdzenie Brouwera rozszerzył (na nieskończenie wymiarowe przestrzenie Banacha) Juliusz Schauder w 1930 roku, ale to całkiem inna historia...


Na zakończenie

O różnych konsekwencjach twierdzenia Brouwera można przeczytać w Delcie 10/2018, a o konsekwencjach lematu Spernera w Delcie 3/2020.