Regulamin

 1. Konkurs Uczniowskich Prac z Matematyki, zwany dalej Konkursem jest organizowany corocznie przez Uniwersytet Warszawski i Polskie Towarzystwo Matematyczne. Szczegółowe warunki współpracy ustala umowa między UW a PTM.
 2. W Konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich typów szkół ponadpodstawowych oraz uczniowie klas 7-8 szkoły podstawowej.
  1. Kolejna edycja Konkursu ogłaszana jest do 31 grudnia każdego roku na stronie internetowej PTM oraz na łamach i stronie internetowej miesięcznika Delta z terminem nadsyłania prac do 30 kwietnia roku następnego.
  2. Konkurs składa się z eliminacji i finału.
 3. W Eliminacjach bierze udział każdy uczeń, który w terminie do 30 kwietnia prześle poprzez udostępniony przez organizatorów formularz wersję elektroniczną swojej pracy oraz wymagane w formularzu dane.
 4. Praca zgłoszona do Konkursu powinna być samodzielnie przygotowanym przez ucznia opracowaniem, zawierającym nowe wyniki lub nowe twórcze ujęcie tematu. Wymagane jest podanie pełnej informacji o źródłach, z których korzystał autor pracy. Prace wyłącznie kompilacyjne nie będą dopuszczone do Finału konkursu.
 5. Nadesłane prace zostaną ocenione przez Jury na podstawie opinii recenzentów. Nie więcej niż pięć najlepszych prac zostanie zakwalifikowanych do finału. Jury wyłoni finalistów nie później niż do 15 czerwca i bezzwłocznie zawiadomi o tym Zarząd Główny PTM, podając dane uczniów i ich opiekunów. Finał obydwa się we wrześniu każdego roku. Dokładne miejsce i dzień finału ustalane są do 1 lipca każdego roku.
 6. Finaliści i opiekunowie ich prac (nie więcej niż jeden opiekun dla ucznia) zostaną zaproszeni do udziału w finale. Koszty udziału w finale pokrywają organizatorzy Konkursu.
 7. Finał polega na wygłoszeniu (nie odczytaniu) przez ucznia, podczas specjalnej sesji, trwającego nie dłużej niż 15 minut referatu omawiającego wyniki pracy oraz wzięciu udziału w dyskusji na temat, któremu poświęcona była praca.
 8. Rezultaty Finału ocenia Jury Konkursu w ciągu 24 godzin od zakończenia sesji. Jury bierze pod uwagę, oprócz merytorycznej wartości pracy, również samodzielność i oryginalność ujęcia tematu oraz przebieg referatu i dyskusji. Jury przyznaje medale: złoty, srebrny i brązowy, wyróżnienia oraz nagrody ufundowane przez organizatorów i sponsorów.
 9. Medale i dyplomy wręcza Prezes PTM lub upoważniona przez niego osoba. Wszyscy uczestnicy Finału otrzymują dyplomy uczestnictwa.
 10. Wyniki Konkursu będą opublikowane na łamach miesięcznika Delta oraz na stronie internetowej czasopisma.
 11. Jury Konkursu jest powoływane, na wniosek Komitetu Redakcyjnego miesięcznika Delta, przez Zarząd Główny PTM, w terminie do końca pierwszego kwartału roku następującego po wyborach władz PTM. Kadencja Jury trwa trzy lata. Liczba członków Jury wynosi od 5 do 7 osób. Decyzje Jury podejmowane są zwykłą większością głosów.