Przeskocz do treści

Delta mi!

Konferencja w Ameliówce

W dniach 4–6 listopada 2011 roku w hotelu Ameliówka koło Kielc odbyła się konferencja organizowana przez SEM wspólnie z Wydziałami Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej i Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Było to już czwarte spotkanie naukowe zorganizowane w podobnej formie przez nasze Stowarzyszenie.

Konferencja ta, podobnie jak poprzednie: Konkursy matematyczne w Polsce, Matematyka – jak uczyć? oraz Gdzie jest matematyka?, stworzyła okazję do spotkania wielu osób zainteresowanych rozbudzaniem matematycznych zdolności młodzieży.

Do Ameliówki przyjechało prawie 140 matematyków z całej Polski na co dzień zajmujących się szeroko rozumianą edukacją matematyczną. Zgodnie z tradycją uczestnikami konferencji byli zarówno nauczyciele matematyki w szkołach różnych typów, jak i pracownicy naukowi wyższych uczelni.

W trakcie konferencji odbywającej się pod hasłem Gdzie jest nauczyciel? zastanawiano się przede wszystkim nad rolą nauczyciela w kształceniu matematycznym. Próbowano odpowiedzieć na pytanie, jaką wartość wnosi nauczyciel do wykształcenia młodych ludzi. Doświadczeni nauczyciele matematyki, pracujący w specjalnych klasach matematycznych, dzielili się swoimi spostrzeżeniami i metodami pracy, pokazując Gdzie jest nauczyciel w klasie uczniów zdolnych? Dyskutowano również o podręcznikach matematyki oraz o sposobach i potrzebie uczenia matematyki humanistów. Przedstawiono także wiele interesujących zagadnień matematycznych, które można wykorzystać na zajęciach pozalekcyjnych w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Konferencja była też okazją prezentacji nowej formy organizacji Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów. Więcej informacji o konferencji można znaleźć na stronie internetowej sem.edu.pl/konferencja-2011.

Jednym z wielu bardzo ciekawych odczytów matematycznych było wystąpienie Wojciecha Martysa o inwersji względem okręgu. Chcielibyśmy zwrócić uwagę naszych Czytelników na pewną ładną własność inwersji przedstawioną wraz z dowodem podczas tego referatu.

Twierdzenie. Niech math i math będą rozłącznymi okręgami leżącymi na danej płaszczyźnie. Wtedy istnieje inwersja tej płaszczyzny przekształcająca okręgi math i math na okręgi koncentryczne.

obrazek

Dowód. Możemy założyć, że okręgi math i math nie są koncentryczne. Oznaczmy przez math prostą przechodzącą przez środki math i math Na prostej math znajdujemy punkt math z którego długości odcinków stycznych, poprowadzonych do math i math są jednakowe. Oznaczmy przez math długość odcinka stycznego poprowadzonego z math  do math  Zauważamy, że okrąg math o środku w punkcie math  i promieniu math jest prostopadły do math i do math Oznaczmy przez math jeden z punktów przecięcia math  z math  Wtedy inwersja o środku w punkcie math  przekształca prostą math  w siebie, co oznacza, że środki obrazów math i math okręgów math i math w tej inwersji leżą na math Ponadto inwersja o środku w punkcie math  przekształca math  na prostą math (bo math ) prostopadłą do math  (inwersja zachowuje kąty). Więc math i math są okręgami prostopadłymi do math co oznacza, że ich środki leżą na math Podsumowując: środki math i math leżą na math i na math a więc math i math muszą być koncentryczne.


Proponujemy Czytelnikom wykorzystanie udowodnionej własności w analizie następujących zadań.