Przeskocz do treści

Delta mi!

Czegóż dawniej uczono

Twierdzenie Sturma

Maciej Bryński

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: luty 2016
  • Publikacja elektroniczna: 30-01-2016
  • Autor: Maciej Bryński
    Afiliacja: Instytut Matematyki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski

Rozważamy wielomian w o współczynnikach rzeczywistych stopnia n: Wiadomo, że wielomian taki ma n pierwiastków zespolonych; niektóre z nich (czasami wszystkie) są, być może, rzeczywiste. Twierdzenie Sturma pozwala obliczyć liczbę pierwiastków rzeczywistych wielomianu w należących do wybranego przedziału ⟨a;b⟩: Oczywiście, odpowiedź na to pytanie możemy uzyskać, stosując metodę badania funkcji wielomianowej w ; znaną z analizy matematycznej. Metoda Sturma jest czysto algebraiczna, nie stosuje metod analizy matematycznej.

obrazek

Sprecyzujmy założenia. Wielomian |w o współczynnikach rzeczywistych nie ma pierwiastków wielokrotnych (gdyby miał, to możemy je usunąć opisaną w Delcie 12/2015 metodą) oraz dla ustalonych liczb a,b(a < b) wartości |w(a) i |w(b) są różne od zera.

Ciągiem Sturma dla wielomianu w nazywamy ciąg wielomianów |w,w,w,...,w 01 2 s określony przez algorytm Euklidesa dla wielomianu w i jego pochodnej ′ w, zmodyfikowany w ten sposób, że rozważamy kolejne reszty z dzielenia zaopatrzone w znak minus:

w0 = w, w1 = w′ , w2 w0 = q1w1− w2, w3 w1 = q2w2− w3, ........................ ws ws−2 = qs−1ws−1− ws

dotąd aż wielomian |ws nie będzie miał pierwiastków w przedziale |⟨a, b⟩. Ten warunek na pewno możemy spełnić, gdyż zmodyfikowany algorytm Euklidesa, który tu stosujemy, prowadzi do największego wspólnego dzielnika wielomianu w i jego pochodnej, a gdyby ten miał pierwiastek, to byłby to wspólny pierwiastek |w i w′ , czyli pierwiastek wielokrotny wielomianu w, wbrew założeniu, że nie ma pierwiastków wielokrotnych.

Dla x należącego do ⟨a,b⟩ przez z(x) oznaczamy liczbę zmian znaku w ciągu |w0(x), w1(x),w2(x),...,ws(x), tj. liczbę takich sytuacji, gdy kolejne wyrazy są liczbami przeciwnych znaków, a jeśli któryś wyraz jest zerowy, to pomijamy go i porównujemy znaki pozostałych wyrazów sąsiednich.

Twierdzenie 1 (Sturma). Liczba pierwiastków rzeczywistych wielomianu |w spełniającego sformułowane wyżej założenia w przedziale ⟨a,b⟩ jest równa z(a) − z(b).

Dowód. Dwa kolejne wielomiany ciągu Sturma nie mogą mieć wspólnego miejsca zerowego w przedziale |⟨a, b⟩, gdyby bowiem |wk(x0) = wk+1(x0) = 0, to wobec równości

wk = qk+1wk+1− wk+2

mielibyśmy |w (x ) = 0 k+2 0 i kolejne wielomiany ciągu Sturma aż do ws zerowałyby się w punkcie |x0, co nie jest możliwe.

Wszystkie wielomiany ciągu Sturma mają skończoną liczbę miejsc zerowych, możemy więc dany przedział |⟨a,b⟩ podzielić na skończoną liczbę podprzedziałów, w których każdy z wielomianów ma stały znak. Funkcja z jest stała w każdym z tych podprzedziałów i może zmieniać swą wartość tylko przy przejściu przez punkt, w którym zeruje się jeden z wielomianów ciągu Sturma.

Jeśli x 0 jest miejscem zerowym wielomianu w k dla 0 < k < s, to ponieważ

wk− 1 = qk ⋅wk− wk+1,

więc liczby |wk− 1(x0),wk+1(x0) mają przeciwne znaki. W pobliżu punktu x0 na lewo i na prawo możliwe są następujące układy znaków liczb |wk− 1(x),wk(x),wk+1(x) :

− − +,−++, +− −,++ −

a w samym punkcie x0 :

−0+, +0 −.

W każdym przypadku mamy tylko jedną zmianę znaku. Jeśli więc |x0 nie jest miejscem zerowym wielomianu |w, to przy przejściu przez |x 0 funkcja z nie zmienia swej wartości. Jeśli natomiast |x 0 jest miejscem zerowym wielomianu |w, to

 w(x) = (x −x0) ⋅v(x), v(x0) ≠ 0, w′ (x) = w1(x) = v(x) + (x− x0) ⋅v′ (x).

Ponieważ |v(x0)≠ 0, więc w pewnym otoczeniu x0 funkcja v ma stały znak. Gdy x < x0, funkcja |w ma przeciwny znak niż v, gdy zaś |x > x0, funkcje |w i v mają ten sam znak. Zatem funkcja z przy przejściu przez |x0 zmniejsza swą wartość o 1. Liczba pierwiastków rzeczywistych wielomianu |w leżących w przedziale |⟨a,b⟩ jest istotnie równa z(a) −z(b).


obrazek

Przykład 1. Wyznaczymy liczbę pierwiastków rzeczywistych wielomianu |w(x) = x3 −3x − 1 i wskażemy takie przedziały o końcach w liczbach całkowitych, z których każdy zawiera tylko jeden z tych pierwiastków.

Zamiast pochodnej |w′(x) = 3x2 −3 możemy przyjąć w1(x) = x2 − 1, gdyż przy wyznaczaniu liczby zmian znaku ważne są tylko znaki wartości wielomianów ciągu Sturma. Obliczamy |x3− 3x − 1 = x⋅(x2 − 1) − 2x− 1, więc przyjmujemy w2(x) = 2x + 1, a ponieważ x2− 1 = ( 12x− 14) (2x + 1)− 34, więc |w(x) = 3. 3 4 Budujemy tabelkę, w której pierwszym wierszu wypisujemy wybrane liczby całkowite - będą one końcami przedziałów, w których spodziewamy się pierwiastków wielomianu w, a w pierwszej kolumnie wypisujemy wielomiany ciągu Sturma. Pod każdą liczbą z pierwszego wiersza wypisujemy znaki kolejnych wielomianów, a niżej liczbę zmian znaku.

|-------------|----|---|--|--| |-------------|−-2-|−1-|0-|2-| | x3− 3x −1 | − |+ |− |+ | |-------------|----|---|--|--| |----x2−-1----|-+--|0--|−-|+-| | 2x + 1 | − |− |+ |+ | |-------------|----|---|--|--| | 34 | + |+ |+ |+ | |-------------|----|---|--|--| -Liczba-zmian---3---2---1--0--

Z tabeli odczytujemy, że po jednym pierwiastku wielomianu |w zawiera każdy z przedziałów (− 2,−1),(−1,0),(0,2). Są to oczywiście wszystkie pierwiastki, gdyż wielomian stopnia trzeciego nie ma więcej niż trzy pierwiastki.

Przykład 2. Rozważmy teraz wielomian |w(x) = x3 + 3x− 5. Jako w1(x) możemy przyjąć x2 + 1. Ponieważ x3 + 3x− 5 = x ⋅(x2 +1) +2x − 5, więc przyjmujemy | w2(x) = −2x + 5. Następnie obliczamy | 2 1 5 29- x + 1 = (−2x − 4)⋅(− 2x + 5) + 4 ; zatem  29 w3(x) = −-4 . Budujemy tabelkę podobną, jak w poprzednim przykładzie, ale zaczniemy od wyznaczenia znaków granic wielomianów ciągu Sturma w − ∞ i |+∞ .

|-----------|----|---|----| |-----------|−∞--|---|+∞--| | 3 | | | | |x--+-3x−-5-|-−--|---|-+--| | x2 + 1 | + | | + | |-----------|----|---|----| |--−2x-+-5--|-+--|---|-−--| | −29 | − | | − | |-----4-----|----|---|----| --------------2--------1---

Wynika stąd, że wielomian w ma tylko jeden pierwiastek rzeczywisty. Obliczmy liczbę zmian znaku na końcach przedziału | ⟨1,2⟩.

|-----------|1-|-2-|+∞--| |-----------|--|---|----| |x3 + 3x− 5 |− |+ | + | |-----------|--|---|----| |---x2 +-1--|+-|+--|-+--| | −2x + 5 |+ |+ | − | |-----29----|--|---|----| | −4- |− |− | − | |-----------|--|---|----| -------------2---1---1--|

Jedyny pierwiastek wielomianu w należy do przedziału ⟨1,2⟩.