Przeskocz do treści

Delta mi!

Czworokąty bliźniacze

Stanisław Hauke

o artykule ...

 • Publikacja w Delcie: styczeń 2020
 • Publikacja elektroniczna: 31 grudnia 2019
 • Autor: Stanisław Hauke
  Afiliacja: zdobywca złotego medalu w XL Konkursie Uczniowskich Prac z Matematyki im. Pawła Domańskiego
 • Wersja do druku [application/pdf]: (429 KB)

Przypuśćmy, że dane mamy dwa czworokąty wypukłe ABCD i ∗ ∗ ∗ ∗ A B C D takie, że każdemu bokowi jednego odpowiada pewien równoległy doń bok drugiego, a każdej przekątnej - równoległa przekątna. Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że takie czworokąty muszą być podobne, jest jednak druga możliwość - wówczas czworokąty te są bliźniacze...

obrazek

Rys. 1.

Rys. 1.

Dokładna definicja tego określenia jest następująca: czworokąty wypukłe |ABCD i A | ∗B ∗C∗ D nazwiemy bliźniaczymi, jeśli spełnione są dwa warunki:

?A + ?A ∗= ?B + ?B ∗= ?C + ?C∗ = ?D

oraz

 ∗ ∗ ∗ ?A E B = ?AEB,

gdzie punkty E i E ∗ są odpowiednio przecięciami prostych |AC i BD | oraz |A ∗C∗ i |B∗D (Rys. 1). Wówczas będziemy pisać ABCD | Taka definicja par czworokątów bliźniaczych jest "porządna", to znaczy: dla każdego czworokąta wypukłego W istnieje dokładnie jeden, z dokładnością do podobieństwa, czworokąt do niego bliźniaczy W∗. Dodatkowo czworokąt bliźniaczy do czworokąta W∗ to po prostu czworokąt |W.

Spójrzmy na dwie konstrukcje czworokąta bliźniaczego dla danego czworokąta |ABCD.

obrazek

Rys. 2.

Rys. 2.

obrazek

Rys. 3.

Rys. 3.

Konstrukcja 1. Niech B |∗ będzie punktem przecięcia prostej AB i prostej równoległej do prostej AC, przechodzącej przez punkt D, | zaś ∗ C | niech będzie punktem przecięcia prostej CD | i prostej równoległej do prostej |BD, przechodzącej przez punkt A | (Rys. 2). Wówczas AB | ∗C∗ D

Konstrukcja 2. Rozważmy inwersję o środku w punkcie przecięcia przekątnych AC i BD. | Niech obrazami punktów A, | B,C,D w tej inwersji będą odpowiednio punkty A ∗,B ∗,C∗ ,D (Rys. 3). Wówczas ∗ ∗∗ |A B CD

Sprawdzenie, wprost z definicji, że powyższe pary czworokątów są istotnie bliźniacze, pozostawiamy Czytelnikowi.

W geometrii rozważane są przeróżne układy współrzędnych. Układ współrzędnych kartezjańskich, przypisanie punktom płaszczyzny liczb zespolonych, ale też układy odniesienia względem trójkąta: współrzędne barycentryczne czy trzyliniowe (wyrażające stosunki odległości punktu od boków ustalonego trójkąta). My będziemy rozważać jeszcze inny układ współrzędnych, w odniesieniu do czworokąta. Niech dany będzie czworokąt ABCD oraz punkt P | , wtedy współrzędnymi kątowymi punktu |P względem czworokąta ABCD nazwiemy czwórkę:

wk(P,ABCD)

Okazuje się, że tak zdefiniowane współrzędne kątowe mają wiele wspólnego z czworokątami bliźniaczymi. Dokładniej mówi o tym następujące twierdzenie.

obrazek

Rys. 4.

Rys. 4.

Twierdzenie 1. Jeśli ABCD to dla każdego punktu P istnieje taki punkt |P , że |wk(P,ABCD)

Dowód. Rozważmy antyinwersję |AItE, gdzie t | = AE ⋅CE. Łatwo zauważyć, że AItE(C) = A oraz AItE(A) = C. Oznaczmy |AIt (B) = B∗,AIt (D) E E oraz AIt (P ) = P ∗ E (Rys. 4). Na mocy prawdziwości Konstrukcji 2 czworokąty |ABCD i ∗ CB | AD są bliźniacze. Niech |ω1 i |ω2 będą odpowiednio okręgami opisanymi na trójkątach |∆ACP i BDP |∆ niech punkt Q będzie drugim przecięciem okręgów |ω 1 i ω. 2 Wykażę, że szukanym punktem P jest punkt AIt (Q) E

Wystarczy uzasadnić, że

(1)?DPA (1)

gdyż pozostałe do sprawdzenia równości są analogiczne. Ponieważ |PE ⋅EP ∗= QE , więc punkty P ∗ i |Q leżą na okręgu |ω. 1

Na mocy Własności 1 (patrz przypis) wystarczy zatem wykazać, że proste |Q i PD przecinają się na okręgu ω. 1 To zaś, ponownie na mocy Własności 1, jest równoważne równości

 ∗ ?P PD (2)

Niech |P′ będzie drugim przecięciem prostej P ∗P z okręgiem t |ω3 = AI E(ω2). Ponieważ okrąg ω3 przechodzi na okrąg ω2 w pewnej jednokładności o środku w E (co wynika z definicji inwersji), więc proste |DP i B |∗P ′ są równoległe, stąd

?P ∗PD (3)

Ponieważ punkty ∗ ′ P ,P ,Q i ∗ B | leżą na jednym okręgu, to na mocy Własności 1 zachodzi

?P ∗P′B∗ = ?P ∗Q (4)

Równości (3) i (4) implikują (2), więc również (1), co kończy dowód.


W dowodzeniu kolejnych twierdzeń przyda nam się następujące stwierdzenie, które jest w pewnym sensie odwróceniem Twierdzenia 1. Jego dowód pozostawiamy Czytelnikowi.

Stwierdzenie. Jeśli kąty w odpowiadających wierzchołkach czworokątów |ABCD i ∗ ∗∗ A | B CD sumują się do 180 stopni oraz istnieją takie punkty |P i P , że wk(P ,ABCD) to czworokąty te są bliźniacze.

Wyposażeni w przedstawione narzędzia możemy udowodnić poniższe Twierdzenia 2 i 3. Czytelnika Dociekliwego zachęcamy do samodzielnego zmierzenia się z tymi twierdzeniami przed przeczytaniem zamieszczonych dowodów. Można spróbować uzasadnić je bez powoływania się na Twierdzenie 1 (takie dowody są przedstawione w pełnej wersji mojej pracy Czworokąty bliźniacze.

Twierdzenie 2. Jeśli |ABCD oraz w czworokąt |ABCD da się wpisać okrąg, to w czworokąt |A ∗B ∗C∗ D też da się wpisać okrąg.

Dowód. Na półprostych |B∗C∗ i |A ∗D wybierzmy punkty |C∗1 i D1 tak, że odcinki C |∗D i C1 ∗D1 są równoległe oraz w czworokąt A ∗B ∗C∗D 1 można wpisać okrąg. Wystarczy udowodnić, że ∗ ∗ |C1 = C i D

Niech |I i |I∗ będą środkami okręgów wpisanych w ABCD i ∗ ∗∗ A | B C1 D Zauważmy, że

?AIB = 180○ − A-− B 2 2

oraz

 ∗ ∗ ?C1 I D

zatem ponieważ A + B+ C +D to ?AIB = ?C∗I∗ D 1 W tej sytuacji punkty I i ∗ I mają takie same pierwsze współrzędne kątowe odpowiednio względem czworokątów |ABCD i C1 ∗D1 Analogicznie możemy dowieść, że pozostałe trzy współrzędne też są takie same, zatem |wk(I,ABCD) skąd na mocy Stwierdzenia wnioskujemy, że ABCD Zgodnie z założeniami mamy |ABCD zatem czworokąty A ∗B∗C∗ D i |A ∗B ∗C∗1 D1 są podobne, skąd łatwo wywnioskować, że |C∗1 = C∗ i D1 a to kończy dowód.


Twierdzenie 3. Jeśli ABCD oraz proste |AC ∗,CA ∗ i |BD są współpękowe, to przez ich punkt przecięcia przechodzi prosta |DB

Dowód. Niech punkt P będzie przecięciem wyżej wymienionych trzech prostych. Załóżmy ponadto, że |P nie leży na okręgu opisanym na trójkącie ∗∗ A CD (dowód w przeciwnym przypadku jest raczej techniczny i mniej ciekawy).

Rozważmy taki punkt P , by

wk(P ,ABCD) (5)

(istnienie takiego punktu gwarantuje nam Twierdzenie 1). Ponieważ proste |AC ∗,CA ∗ i BD są współpękowe, to zachodzą równości kątów

?C∗ P D

one zaś implikują, że czworokąty PD i |PC∗ A ∗P są wpisane w okręgi. Ponieważ czworokąt PD nie jest wpisany w okrąg, więc |P = P lub |P = C∗ . W analogiczny sposób możemy jednak udowodnić, że P = P lub P = A ∗ (role punktów A | ∗ i C ∗ są symetryczne), zatem musi być P = P . Z (5) wynika zatem, że ?A ∗PB∗ = ?CPD, z tego zaś mamy, że punkty D, i ∗ B są współliniowe, więc teza zachodzi.


Na zakończenie pozostawiamy dla Czytelnika dwa zadania, które da się rozwiązać, wykorzystując czworokąty bliźniacze - rozwiązania te można znaleźć w pełnej wersji mojej pracy zgłoszonej na Konkurs Uczniowskich Prac z Matematyki im. Pawła Domańskiego. Pierwsze z nich zostało przedstawione na stronie www.gogeometry.com jako problem 1351, bez znanego geometrycznego dowodu; to właśnie ono było dla mnie motywacją do napisania pracy. Drugie zadanie jest zadaniem autorskim, powstałym w trakcie badania czworokątów bliźniaczych.

obrazek

Uwaga końcowa. Jak już nadmieniłem we wstępie, czworokąty bliźniacze na płaszczyźnie da się narysować w taki sposób, by ich odpowiadające boki i przekątne były równoległe. Można się zastanowić, czy istnieją inne pary |n -kątów o tej własności, że da się je narysować w taki sposób, by ich odpowiadające sobie boki i przekątne były do siebie równoległe oraz by |n -kąty te nie były do siebie podobne. Dla n = 3 oczywiście taka para nie istnieje, z kolei przykład dla n = 5 przedstawiony jest na marginesie. Potrafię udowodnić, że takich par jest stosunkowo mało, w szczególności nie dla każdego n -kąta istnieje tak zdefiniowany n -kąt bliźniaczy. Zachęcam Czytelnika do próby znalezienia odpowiedzi na to pytanie!