Przeskocz do treści

Delta mi!

Mała Delta

Złożony problem liczb pierwszych

Maria Donten-Bury

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: kwiecień 2012
  • Publikacja elektroniczna: 01-04-2012

Co to jest liczba pierwsza? Najkrótsza definicja mówi, że to taka liczba naturalna, która ma dokładnie dwa dzielniki. Każda liczba naturalna ma przynajmniej dwa dzielniki: 1 i samą siebie. Wyjątkiem jest jedynka, dla której te dwa dzielniki okazują się tym samym.

Nie chcemy też rozpatrywać w tym kontekście zera (pomijając dyskusyjną kwestię, czy należy ono do zbioru liczb naturalnych). Wobec tego można powiedzieć, że liczby pierwsze to takie, które oprócz dwóch oczywistych dzielników nie mają żadnych nieoczywistych – nie rozkładają się na iloczyn liczb większych od 1 i mniejszych od nich samych. Pozostałe liczby naturalne (oprócz jedynki, która tworzy swoją własną klasę) nazywamy liczbami złożonymi, ponieważ można je rozłożyć na iloczyn mniejszych czynników. Te czynniki nie muszą być różne – na przykład najmniejsza liczba złożona to math Natomiast ciekawą rzeczą jest to, że zestaw liczb pierwszych, których iloczyn jest daną liczbą, istnieje tylko jeden – takie rozkłady mogą się różnić tylko kolejnością czynników.

Liczby pierwsze są w pewnym sensie ciekawsze niż liczby złożone. Po pierwsze, występują rzadziej. Po drugie, bardzo trudno przewidzieć ich wystąpienia – może być tak, że dwie kolejne liczby pierwsze są oddzielone tylko przez jedną liczbę złożoną, a może być tak, że między nimi jest bardzo duża przerwa. Pary liczb pierwszych oddzielonych tylko jedną liczbą złożoną to liczby pierwsze bliźniacze. Nie wiadomo, jak dużo ich jest – znamy wiele przykładów, także wśród dużych liczb, ale nikt dotąd nie udowodnił, że jest ich nieskończenie wiele. Jak zwykle w takich przypadkach, trwają poszukiwania coraz większych takich par. Największa znana obecnie para liczb bliźniaczych, znaleziona w 2009 roku, to

display-math

A czy istnieją trójki liczb pierwszych, takie że pierwsza jest oddzielona od drugiej przez jedną liczbę złożoną i druga od trzeciej tak samo? Czytelnik Spostrzegawczy wymieni od razu liczby 3, 5 i 7. Okazuje się jednak, że jest to jedyny przykład „trojaczków”. Żeby się o tym przekonać, wystarczy zauważyć, że liczby math  math i  math dają różne reszty z dzielenia przez 3. Ponieważ mamy tylko trzy możliwe reszty do dyspozycji, to jedna z nich musi być zerem, czyli jedna z liczb math  math  math jest podzielna przez 3. Wobec tego, jeśli żądamy, żeby te liczby były pierwsze, to wśród nich musi wystąpić 3. To oznacza, że nie ma innych możliwości poza układem 3, 5 i 7.

Nie umiemy na razie rozstrzygnąć, ile jest par liczb pierwszych leżących możliwie blisko, ale wiadomo, że przerwy między kolejnymi liczbami pierwszymi mogą być dowolnie długie. Żeby się o tym przekonać, wystarczy podać metodę konstrukcji ciągu math kolejnych liczb złożonych dla math będącego dowolną liczbą naturalną. A ten ciąg wygląda tak:

display-math

– kolejne liczby dzielą się przez math

Wreszcie, liczby pierwsze mają zastosowanie praktyczne. Na nich opierają się algorytmy szyfrujące, używane obecnie do zabezpieczania naprawdę ważnych rzeczy. Taki jest algorytm RSA, który jest przykładem szyfru z kluczem publicznym: powszechnie dostępne są dane pozwalające zaszyfrować wiadomość, ale odszyfrować ją można tylko znając drugą, prywatną część klucza. Żeby stworzyć taką parę złożoną z klucza publicznego i prywatnego, trzeba zacząć od dwóch odpowiednio dużych liczb pierwszych math i math Bierzemy ich iloczyn math Liczba math wraz z innymi informacjami stanowi klucz publiczny. Natomiast liczby math i math zostają utajnione – będą częścią klucza prywatnego, bez nich nie uda się odczytać zaszyfrowanej wiadomości. Okazuje się, iż bezpieczeństwo tego szyfru wynika z faktu, że rozkładanie liczb na czynniki pierwsze ogólnie jest trudnym problemem. Dokładniej, jeśli znamy math i math to łatwo obliczamy ich iloczyn math ale jeśli znamy tylko math to możemy mieć problem z odtworzeniem wartości math i math Oczywiście, nie w takich przypadkach, gdy liczby są niezbyt wielkie, jak na przykład math Tutaj komputer w ułamku sekundy, a Czytelnik w kilka minut sprawdzi, że math i  math Ale jeśli liczby math i math mają ponad 200 cyfr długości... Trzeba jednak wziąć pod uwagę ciągły rozwój algorytmów i sprzętu komputerowego. Te problemy obliczeniowe, których obecne komputery nie rozwiążą w sensownym czasie, za kilka lat mogą okazać się łatwiejsze – być może powstanie nowy algorytm rozwiązujący problem istotnie szybciej, a być może nowe parametry komputerów wystarczą do wykonania pewnych obliczeń. Wobec tego ciągle potrzebne są nowe liczby pierwsze, za każdym razem trochę większe niż wcześniej. Chcielibyśmy więc wiedzieć, jak szukać liczb pierwszych i jak sprawdzić, czy dana liczba jest pierwsza. Algorytmy używane obecnie do znajdowania liczb pierwszych i testowania pierwszości to temat na inną, dłuższą opowieść. Spróbujemy więc przyjrzeć się temu, jak dawniej szukano liczb pierwszych.

Przypomnijmy najpierw dowód, że liczb pierwszych jest nieskończenie wiele. Załóżmy przeciwnie, że jest ich skończenie wiele, a dokładnie math i ponumerujmy je: math Popatrzmy teraz na iloczyn tych liczb i dodajmy do niego jedynkę:

display-math

Czy liczba math jest pierwsza, czy złożona?

Okazuje się, że żadna z tych możliwości nie może mieć miejsca: math nie jest pierwsza, bo jest różna od każdej z liczb math nie jest też złożona, bo nie dzieli się przez żadną z liczb pierwszych math Nie może więc istnieć, a skoro istnieje, oznacza to, że zbudowaliśmy ją, korzystając z błędnego założenia – jedynym założeniem było zaś istnienie tylko skończonej liczby liczb pierwszych. Trzeba więc z niego zrezygnować.

Mogłoby się wydawać, że ten dowód podsuwa nam pomysł, jak wyznaczać coraz większe liczby pierwsze: wystarczy wziąć wszystkie liczby pierwsze mniejsze od danej liczby, wymnożyć je, dodać jeden i math Zaraz, czy na pewno ta liczba nie jest złożona? Patrząc na przykłady małych liczb, wydaje się, że ten pomysł działa dobrze:

display-math

– wszystkie wyniki są liczbami pierwszymi.

Ale już dla sześciu początkowych liczb pierwszych dostajemy

display-math

Czyli w naszym rozumowaniu musi być coś niepoprawnego. Zwróćmy uwagę na to, że w podanym dowodzie wszystko robiliśmy przy założeniu, że liczb pierwszych jest skończenie wiele. W szczególności obserwację, że liczba

display-math

nie może być złożona, otrzymaliśmy, zakładając, że wymnożyliśmy wszystkie istniejące liczby pierwsze. Tymczasem mogą istnieć liczby pierwsze większe od każdej z wymnażanych, ale mniejsze od ich iloczynu – tutaj takimi liczbami są, na przykład, 17, 29, czy właśnie 59.

Istnieją inne wzory, których matematycy używali do znajdowania dobrych kandydatów na liczby pierwsze. Na przykład Marin Mersenne badał liczby postaci math i znajdował wśród nich liczby pierwsze, wiedząc, że taka liczba może być pierwsza tylko wtedy, gdy wykładnik math jest liczbą pierwszą. Na liczbach tej postaci bardzo dobrze działają niektóre testy pierwszości, więc znane są obecnie bardzo duże liczby pierwsze Mersenne’a. Aktualny rekord (prawie 13 milionów cyfr) to  math Wyniki testów pierwszości dla tej liczby otrzymano w sierpniu 2008 roku i od tego czasu nie udało się trafić na żadną większą liczbę pierwszą Mersenne’a. Nie wiadomo nawet, czy jest ich nieskończenie wiele. Wiemy natomiast, że wśród liczb postaci math gdzie math to liczba pierwsza, istnieje nieskończenie wiele liczb złożonych.

Pierre Fermat z kolei zajmował się liczbami postaci math Po sprawdzeniu pierwszości pięciu początkowych wyrazów tego ciągu (liczymy od math) postawił nawet hipotezę, że wszystkie liczby opisane tym wzorem są pierwsze. Jednak szósta z tych liczb, math jest już złożona, ale Fermatowi nie udało się rozłożyć jej na czynniki pierwsze. Co ciekawe, pewien rozkład szóstej liczby Fermata można znaleźć za pomocą łatwych przekształceń arytmetycznych – trzeba tylko umieć dobrze zgadywać.

pict

Widać, że to już koniec? Wystarczy zauważyć, że

display-math

Zatem

display-math

Jak widać, rozstrzygnięcie tej hipotezy z pewnością leżało w zasięgu możliwości Fermata. Natomiast w zasięgu naszych możliwości do tej chwili nie leży rozstrzygnięcie, czy istnieją jeszcze inne liczby pierwsze Fermata, poza wymienionymi przez niego, czyli 3, 5, 17, 257 i 65537.

Później Leonard Euler poszukiwał liczb pierwszych wśród wartości pewnych wielomianów. Znalazł funkcję math która po podstawieniu liczb z zakresu od 0 do 39 daje w wyniku liczby pierwsze. Jak łatwo sprawdzić, dla math otrzymujemy już liczbę złożoną. A czy istnieją inne wielomiany postaci math gdzie math jest pierwsza, o tej własności, że dla liczb od 0 do  math dają w wyniku liczbę pierwszą? [Odpowiedź]

W czasach Eulera powstała także piękna hipoteza, nierozstrzygnięta do dzisiaj. Christian Goldbach zauważył, że wiele liczb parzystych można przedstawić w postaci sumy dwóch liczb pierwszych (niekoniecznie różnych). Co więcej, nie znalazł przykładu liczby parzystej, której nie dałoby się zapisać w ten sposób (oprócz 2, która po prostu jest za mała). Postawił więc hipotezę, że każda liczba parzysta większa od 2 jest sumą dwóch liczb pierwszych. Prostota sformułowania jest, niestety, złudna.

Przez ponad 250 lat, używając zarówno „tradycyjnych” metod matematycznych, jak i programów komputerowych, matematycy nie zdołali udowodnić ani obalić tej hipotezy. Sprawdzono ją jednak, oczywiście za pomocą metod komputerowych, dla liczb parzystych mniejszych od math – umiemy przedstawić te liczby jako sumy dwóch liczb pierwszych. Te wyniki obliczeniowe skłaniają matematyków do wiary w prawdziwość hipotezy Goldbacha, ale dopóki nie będzie dowodu, nigdy nie wiadomo, co może się zdarzyć.

A co z liczbami nieparzystymi? Tak zwana słaba hipoteza Goldbacha mówi, że każdą liczbę nieparzystą większą niż 5 można przedstawić jako sumę trzech liczb pierwszych. Czytelnik Wnikliwy sprawdzi, że słaba hipoteza faktycznie wynika z tej dla liczb parzystych. Niestety, słabszej wersji także, jak dotąd, nie udało się rozstrzygnąć.

Na koniec – wracając do problemów, które powinny przynieść Czytelnikom więcej radości niż frustracji – zagadka. 30 jest największą liczbą, dla której wszystkie mniejsze od niej i względnie pierwsze z nią są liczbami pierwszymi. Jakie są inne takie liczby i dlaczego nie ma większych?