Przeskocz do treści

Delta mi!

Twierdzenie Chevalleya–Warninga i grafy p-regularne

Jakub Witaszek

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: marzec 2013
  • Publikacja elektroniczna: 01-03-2013
  • Autor: Jakub Witaszek
    Afiliacja: student, Universitat at Bonn
  • Wersja do druku [application/pdf]: (234 KB)

Rozwiązywanie równań diofantycznych jest jednym z ważniejszych problemów klasycznej teorii liczb. Czytelnicy tego artykułu na pewno słyszeli o równaniu Pella math czy równaniu Fermata math

Znane wszystkim Małe Twierdzenie Fermata mówi o rozwiązaniach math (mod math), a teoria reszt kwadratowych o  math (mod math). Teoria liczb jest nie tylko piękną sztuką, ale także łączy się z innymi działami nauki, między innymi z kryptografią, topologią czy geometrią algebraiczną. W tym artykule chciałbym zaprezentować przykład zastosowania równań diofantycznych w teorii grafów.

Musimy zacząć od ustalenia kilku ważnych oznaczeń. Jak zwykle math to zbiór liczb całkowitych. Przez math oznaczać będziemy zbiór wszystkich reszt z dzielenia przez math a przez math zbiór wielomianów o zmiennych math i o współczynnikach całkowitych.

Mówimy, że math-tka liczb całkowitych math jest rozwiązaniem modulo math wielomianu math jeżeli math (mod math). Na przykład, para math jest rozwiązaniem modulo math wielomianu math

Rozwiązanie math modulo math nazywamy istotnym, jeśli jego współrzędne są liczbami z przedziału od 0 do math (czyli math dla math). W powyższym przykładzie rozwiązanie math jest istotne, zaś math już nie. Z własności kongruencji wiemy, że jeżeli math jest rozwiązaniem, to math jest rozwiązaniem istotnym. Ponadto, żeby znaleźć wszystkie rozwiązania modulo math danego równania, wystarczy znać rozwiązania istotne.

Stopniem jednomianu nazywamy sumę wykładników jego czynników, czyli, na przykład, math ma stopień 4. Stopniem wielomianu math (oznaczamy go math) nazywamy najwyższy spośród stopni jego jednomianów; wobec tego dla math mamy math

Będziemy wykorzystywać następującą nieoczywistą zależność (której dowód Czytelnik Wnikliwy z pewnością spróbuje znaleźć sam):

display-math(1)

Teraz możemy już zaprezentować tytułowe twierdzenie.

Twierdzenie (Chevalleya–Warninga). Niech math będą niezerowymi wielomianami wielu zmiennych o sumie stopni mniejszej niż liczba wszystkich zmiennych, tzn. math Wtedy liczba ich wspólnych istotnych rozwiązań modulo math jest podzielna przez math

Zanim zobaczymy dowód twierdzenia, warto przyjrzeć się kilku przykładom i wnioskom. Twierdzenie Chevalleya–Warninga jest ważnym narzędziem w badaniu rozwiązalności równań diofantycznych.

Rozpatrzmy, na przykład, równanie math Jego stopień jest równy dwa, a są trzy zmienne. Zatem z powyższego twierdzenia liczba rozwiązań istotnych jest podzielna przez math Ten wielomian ma trywialne rozwiązanie math i  math więc musi istnieć także pewne rozwiązanie nietrywialne, tzn. takie, które ma przynajmniej jedną współrzędną niezerową. Na przykład, dla math mamy następujące cztery rozwiązania istotne: math i  math

Rozumując podobnie, udowodnimy teraz, że równanie math (mod math) ma rozwiązanie. W tym celu przyjrzyjmy się równaniu math (mod math).

Tak samo jak w poprzednim przykładzie możemy uzasadnić, że istnieje nietrywialne rozwiązanie math modulo math Załóżmy bez straty ogólności, że math Wtedy math (gdzie math jest odwrotnością math modulo math). A stąd wnioskujemy, że równanie math (mod math) ma rozwiązanie.

Zwróćmy jeszcze uwagę na pewną delikatną kwestię mogącą wzbudzać niepokój. Weźmy, na przykład, równanie math Ma ono dokładnie jedno istotne rozwiązanie – trywialne. Liczba zmiennych jest równa stopniowi wielomianu, więc nie możemy stosować twierdzenia Chevalleya–Warninga. Ale math równoważne naszemu, ma już trzy zmienne i stopień równy 2. Czy zatem otrzymaliśmy sprzeczność w matematyce? Nie: zmieniła nam się liczba zmiennych i zbiór rozwiązań jest już trójelementowy: math

Dowód. Przejdźmy do dowodu twierdzenia. Główny pomysł to wyrażenie liczby wspólnych rozwiązań w postaci ładnej funkcji – najlepiej także wielomianu.

Wykażemy najpierw, że wielomian

display-math

przystaje do 1 modulo math jeżeli math jest wspólnym rozwiązaniem math i przystaje do 0 w przeciwnym przypadku. Dlaczego tak jest? Z Małego Twierdzenia Fermata math lub math modulo math w zależności od tego, czy math dzieli math czy nie. Zatem math-ty czynnik math  przystaje do math dla rozwiązania math modulo math a do math w przeciwnej sytuacji.

Wynika stąd, że liczba istotnych rozwiązań przystaje modulo math do

display-math

Musimy udowodnić, że ta suma jest podzielna przez math

Niech math  będzie pewnym jednomianem math  Wykażemy najpierw, że

display-math(2)

Zauważmy, że

pict

Suma wszystkich wykładników math jest mniejsza niż math gdyż

display-math

(ostatnia nierówność wynika z założeń twierdzenia). Dlatego istnieje przynajmniej jeden wykładnik math mniejszy niż math Dla math wzór (2) jest prawdziwy, ponieważ math-ty czynnik w powyższym iloczynie jest równy math Natomiast dla math ze wzoru (1) otrzymujemy

display-math

zatem także i cały iloczyn jest podzielny przez math

Ponieważ math  jest sumą swoich jednomianów, to również

display-math

co należało wykazać.


Użyjemy teraz twierdzenia Chevalleya–Warninga do rozwiązania problemu z teorii grafów. Stopniem wierzchołka grafu będziemy nazywali liczbę krawędzi z niego wychodzących. Zakładamy, że graf nie ma pętelek (krawędzi o tym samym początku i końcu). Mówimy, że graf jest math-regularny, jeżeli stopień każdego wierzchołka jest równy math Badanie takich grafów pasjonowało wielu matematyków, szczególnie że – ze względu na swoją symetrię – naturalnie pojawiają się one w licznych problemach. Ciągle istnieje wiele nierozwiązanych hipotez dotyczących tej klasy grafów.

Twierdzenie (o grafie p-regularnym). Niech math  będzie grafem math regularnym dla pewnej liczby pierwszej math Wtedy w  math  istnieje spójny math-regularny podgraf.

Idea dowodu polega na opisaniu świata kombinatorycznego równaniami diofantycznymi. Niech math będzie zbiorem krawędzi, a  math zbiorem wierzchołków math  Niech math  będzie (niekoniecznie spójnym) podgrafem math  zawierającym wszystkie jego wierzchołki (jak na rysunku). Krawędzi w  math  o końcach math przypiszmy pewną niezerową liczbę math jeżeli ta krawędź leży w  math  i zero w przeciwnym przypadku. Stopień math-tego wierzchołka w  math (oznaczany dalej math) przystaje modulo math  na mocy Małego Twierdzenia Fermata, do

display-math

I odwrotnie, zauważmy, że każdy wybór liczb math daje nam pewien podgraf math (zakładamy, że zawiera on wszystkie wierzchołki math ). Kluczowe w dowodzie jest spostrzeżenie, że wystarczy znaleźć nietrywialny podgraf math (lub równoważnie liczby math  nie wszystkie zerowe), którego każdy wierzchołek ma stopień podzielny przez math (czyli math ). Dlaczego? Nietrywialny podgraf math ma nietrywialną spójną składową. Nietrywialna spójna składowa takiego math  będzie właśnie szukanym math -podgrafem: math i  math  więc math  jest równy 0 lub math ale w tej nietrywialnej spójnej składowej każdy wierzchołek będzie miał stopień math bo wierzchołki stopnia 0 są izolowane.

Udało nam się sprowadzić nasz problem do rozwiązania układu równań diofantycznych

display-math

Tych wielomianów jest math  każdy ma stopień math i zależy od zmiennych math (dla wszystkich math połączonych krawędzią w  math ). Suma stopni tych wielomianów jest równa math  Liczba zmiennych jest taka sama jak liczba krawędzi w  math  czyli math (każdy wierzchołek math  ma stopień math i każda krawędź ma dwa końce) – to więcej niż math  Ponieważ ten układ równań diofantycznych ma trywialne rozwiązanie oraz math więc z twierdzenia Chevalleya–Warninga istnieje szukane rozwiązanie nietrywialne.

Powyższe twierdzenie zostało także udowodnione dla math będącego potęgą liczby pierwszej, ale do tej pory nie wiadomo, czy jest ono prawdziwe dla dowolnej liczby naturalnej.

Łącząc otrzymany przez nas rezultat z argumentami kombinatorycznymi, można wykazać, że dla math każdy math-regularny graf bez pętelek zawiera podgraf math-regularny.

Warto jeszcze zwrócić uwagę, że nie przypadkiem udało nam się opisać zagadnienie kombinatoryczne za pomocą układu równań diofantycznych. Można udowodnić metatwierdzenie, że każdy skończony problem kombinatoryczny (np. dotyczący grafów) można sprowadzić do rozwiązania pewnego równania diofantycznego modulo math (formalnie, każdy podzbiór w  math jest zbiorem zer pewnego wielomianu). Niestety, rozwiązanie takiego równania diofantycznego jest prawie zawsze dużo trudniejsze niż rozwiązanie zagadnienia, od którego wyszliśmy.