Przeskocz do treści

Delta mi!

Skojarzenia w grafach kubicznych

Marcin Pilipczuk

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: marzec 2011
  • Publikacja elektroniczna: 02-03-2011
  • Autor: Marcin Pilipczuk
    Afiliacja: Instytut Informatyki, Uniwersytet Warszawski

Skojarzenia to bardzo popularny temat. Pojawiają się w różnych miejscach zarówno w informatyce, jak i w matematyce dyskretnej.

obrazek

Dwa grafy kubiczne.

Dwa grafy kubiczne.

Definicja. W grafie nieskierowanym math zbiór krawędzi math nazywamy skojarzeniem, jeśli żadne dwie krawędzie z math nie mają wspólnego końca.

W tym artykule zajmiemy się skojarzeniami w grafach kubicznych. Graf math nazwiemy kubicznym, jeśli każdy wierzchołek math ma stopień dokładnie math

Mając dany graf math przez math  i math będziemy oznaczać odpowiednio zbiór wierzchołków i krawędzi math Ponadto oznaczmy math Dla wierzchołka math przez math będziemy oznaczać zbiór sąsiadów math; tę notację rozszerzymy na podzbiory wierzchołków: math Skojarzenie math w grafie math nazwiemy doskonałym, jeśli ma ono rozmiar dokładnie math czyli każdy wierzchołek math jest końcem jakiejś krawędzi skojarzenia. Na rysunku pokazane są dwa grafy kubiczne: pierwszy z nich ma doskonałe skojarzenie, a drugi nie ma. Czy łatwo jest odróżnić grafy kubiczne z doskonałym skojarzeniem od tych, które takiego nie mają?

By odpowiedzieć na to pytanie, przypomnijmy sobie wpierw twierdzenie Halla. Mamy graf dwudzielny math – dwudzielny, to znaczy, że zbiór wierzchołków math można podzielić na takie dwie części math i math że wszystkie krawędzie math łączą math z math Interesuje nas to, czy w tym grafie istnieje skojarzenie rozmiaru math czyli takie, że wszystkie wierzchołki ze zbioru math są skojarzone (każdy jest końcem pewnej krawędzi skojarzenia). Jeśli istnieje taki zbiór math że math to ewidentnie takie skojarzenie nie istnieje: wierzchołki z math mają za mało sąsiadów, by wszystkie były skojarzone. Twierdzenie Halla orzeka, że powyższy warunek jest decydujący: jeśli dla każdego math mamy math to w math istnieje skojarzenie rozmiaru math

Twierdzenie Halla mówi o istnieniu dużych – kojarzących wszystkie wierzchołki jednej części grafu – skojarzeń w grafach dwudzielnych. A jak to jest dla dowolnych grafów? O tym mówi twierdzenie Tutte. Obierzmy dowolny graf math i zastanówmy się, co może przeszkadzać w tym, by math miał doskonałe skojarzenie. Weźmy dowolny zbiór wierzchołków math i wyrzućmy go z grafu, otrzymując graf math Spójrzmy na pewną spójną składową math : jeśli ma ona nieparzyście wiele wierzchołków, to w doskonałym skojarzeniu musiałaby istnieć krawędź łącząca wierzchołek z tej spójnej składowej z wierzchołkiem z math Wobec tego nieparzystych spójnych składowych math nie może być więcej niż math Twierdzenie Tutte mówi, że powyższy warunek jest wystarczający: jeśli dla każdego zbioru wierzchołków math po wyrzuceniu math w math  pozostaje nie więcej niż math nieparzystych spójnych składowych, to w math istnieje doskonałe skojarzenie.

Wróćmy teraz do grafów kubicznych. Okazuje się, że tym, co może przeszkadzać, by w grafie kubicznym istniało doskonałe skojarzenie, są mosty (patrz np. dolny graf na rysunku). Krawędź math jest mostem, jeśli nie leży w żadnym cyklu, tj. po wyrzuceniu krawędzi math końce math leżą w różnych spójnych składowych. Spróbujemy wykorzystać twierdzenie Tutte, by wykazać następujący:

Lemat. Jeśli graf kubiczny math nie ma mostów, to ma doskonałe skojarzenie.

Dowód. Chcemy użyć twierdzenia Tutte, weźmy więc dowolny podzbiór wierzchołków math i zastanówmy się, ile może być spójnych składowych o nieparzystej liczbie wierzchołków w math Weźmy taką spójną składową math Zauważmy, iż łączny stopień wierzchołków math to math : jest to liczba nieparzysta, czyli, na mocy lematu o uściskach dłoni, nieparzyście wiele krawędzi łączy mathz resztą grafu. Jeśliby łączyła mathz resztą grafu tylko jedna krawędź, to byłaby mostem: wobec tego istnieją co najmniej trzy krawędzie łączące math z resztą grafu. Skoro math było spójną składową math to te trzy krawędzie łączą math  z math Z drugiej strony, łączny stopień wierzchołków z math wynosi mathmath może być zatem co najwyżej math spójnych składowych o nieparzystej liczbie wierzchołków, co kończy dowód lematu.


Wiemy już, że jeśli graf kubiczny nie ma mostów, to ma doskonałe skojarzenie. Ale ile ma tych skojarzeń? Otóż do końca nie wiadomo. W latach 70. ubiegłego wieku László Lovász i Michael Plummer postawili hipotezę, że jest ich wykładniczo wiele: istnieje taka stała math że każdy graf kubiczny bez mostów ma co najmniej math doskonałych skojarzeń. Hipotezę tę dość szybko udowodnił Marc Voorhoeve dla grafów kubicznych dwudzielnych. Bardzo niedawno Maria Chudnovsky oraz Paul Seymour udowodnili hipotezę dla grafów planarnych: pokazali oni, że graf kubiczny planarny bez mostów ma co najmniej math doskonałych skojarzeń. Z drugiej strony, Esperet, Král, Škoda i Škrekovski pokazali, że w dowolnym grafie kubicznym bez mostów mamy co najmniej math doskonałych skojarzeń i jest nadzieja na to, że niedługo powstanie dowód, że istnieje ich co najmniej math dla pewnej stałej math Jak widać, jeszcze długa droga pozostała do rozstrzygnięcia hipotezy Lovásza–Plummera.